0.3
Računovodsko poročilo
bvladujemo razmere
NAPREJ

RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE GORENJE

Konsolidirani računovodski izkazi

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Gorenje prenesi

v TEUR Pojasnila 2013 2014
Prihodki od prodaje 12 1.240.482 1.245.553
Sprememba vrednosti zalog   -26.122 -12.042
Drugi poslovni prihodki 13 34.517 21.468
       
Kosmati donos iz poslovanja   1.248.877 1.254.979
       
Stroški blaga, materiala in storitev 14 -910.516 -919.501
Stroški dela 15 -237.914 -227.586
Amortizacija 16 -41.875 -42.989
Drugi poslovni odhodki 17 -22.242 -21.396
       
Poslovni izid iz poslovanja   36.330 43.507
       
Finančni prihodki 18 7.547 8.668
Finančni odhodki 18 -61.929 -47.381
Neto finančni odhodki 18 -54.382 -38.713
       
Delež v dobičkih (izgubah) pridruženih družb   -592 65
       
Poslovni izid pred davki   -18.644 4.859
       
Davek iz dobička 19 4.219 -2.624
       
Poslovni izid brez ustavljenega poslovanja   -14.425 2.235
Poslovni izid ustavljenega poslovanja 10 -10.574 -996
Poslovni izid poslovnega leta   -24.999 1.239
Poslovni izid neobvladujočih deležev   225 220
Poslovni izid lastnikov matične družbe   -25.224 1.019
Osnovni in prilagojeni donos na delnico brez ustavljenega poslovanja (v EUR)   -0,88 0,09
Osnovni in prilagojeni donos na delnico (v EUR) 33 -1,51 0,04

Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa Skupine Gorenje prenesi

v TEUR Pojasnila 2013 2014
Poslovni izid poslovnega leta   -24.999 1.239
Drugi vseobsegajoči donos      
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid   -1.262 0
Sprememba poštene vrednosti zemljišč 21 -1.262 0
Postavke, ki bodo pozneje prerazvrščene v poslovni izid   -9.003 -11.260
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo   -153 -41
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem    -72 -145
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid 18 2.465 2.472
Čista sprememba poštene vrednosti iz naslova tečajnih razlik od odvisnih družb, prenesena v poslovni izid   -711 0
Davek od dobička od drugega vseobsegajočega donosa  26 -236 -381
Prevedbena rezerva   -10.296 -13.165
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta   -10.265 -11.260
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta   -35.264 -10.021
Skupaj vseobsegajoči donos lastnikov matične družbe   -35.489 -10.241
Skupaj vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev   225 220

Konsolidirana bilanca stanja Skupine Gorenje prenesi

v TEUR Pojasnila 2013 2014
SREDSTVA   1.148.065 1.102.398
       
Dolgoročna sredstva   593.890 593.281
Neopredmetena sredstva 20 167.882 181.597
Nepremičnine, naprave in oprema 21 356.552 355.962
Naložbene nepremičnine 22 28.129 18.931
Dolgoročne finančne naložbe 23 5.527 4.145
Naložbe v pridružene družbe 24 711 1.122
Dolgoročne poslovne terjatve 25 10.559 6.801
Odložene terjatve za davke 26 24.530 24.723
       
Kratkoročna sredstva   554.175 509.117
Dolgoročna sredstva za prodajo   1.655 1.648
Zaloge 27 235.767 219.389
Kratkoročne finančne naložbe 28 17.202 20.461
Terjatve do kupcev 29 205.581 180.380
Druga kratkoročna sredstva 30 45.859 43.216
Terjatve za davek iz dobička   2.756 3.034
Denar in denarni ustrezniki 31 38.589 35.843
Sredstva, vključena v skupine za odtujitev 10 6.766 5.146
       
KAPITAL IN OBVEZNOSTI   1.148.065 1.102.398
       
Kapital  32 380.670 380.267
Osnovni kapital   92.240 101.922
Kapitalske rezerve   175.568 175.698
Rezerve iz dobička   95.818 99.301
Lastne delnice   -3.170 -3.170
Poslovni izid poslovnega leta   -26.711 -2.464
Poslovni izid iz preteklih let   39.540 12.829
Prevedbena rezerva   -4.435 -17.600
Rezerva za pošteno vrednost   9.007 10.912
Kapital lastnikov matične družbe   377.857 377.428
Kapital neobvladujočih deležev   2.813 2.839
       
Dolgoročne obveznosti   278.973 347.693
Rezervacije 34 66.671 63.453
Odloženi prihodki 35 5.081 5.270
Dolgoročne poslovne obveznosti 36 5.773 5.912
Odložene obveznosti za davke 26 2.694 2.988
Dolgoročne finančne obveznosti 37 198.754 270.070
       
Kratkoročne obveznosti   488.422 374.438
Kratkoročne finančne obveznosti 38 198.659 97.536
Obveznosti do dobaviteljev 39 213.820 202.473
Druge kratkoročne obveznosti 40 71.001 70.627
Obveznosti za davek iz dobička   1.243 1.689
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 10 3.699 2.113

Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Gorenje prenesi

v TEUR Pojasnila 2013 2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU      
Poslovni izid poslovnega leta   -24.998 1.239
Prilagoditve za:      
-amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme  21 10 35.436 35.950
-amortizacijo neopredmetenih sredstev  20 10 6.705 7.069
-prihodke od naložbenja 18 10 -7.571 -8.750
-odhodke za financiranje 18 10 68.832 47.422
-prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme 13 10 -4.859 -288
-prihodke od prodaje naložbenih nepremičnin 13 10 -51 -83
-prevrednotovalne poslovne prihodke od nepremičnin 13 10 -6.851 0
-odhodke za davke 19 10 -4.219 2.624
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami   62.424 85.183
Sprememba poslovnih in drugih terjatev   5.620 20.196
Sprememba zalog   12.642 16.552
Sprememba rezervacij    3.786 -4.452
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti   -8.716 -19.483
Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva   13.332 12.813
Plačane obresti   -21.574 -21.526
Plačani davek iz dobička   -3.437 -4.048
Čisti denarni tok iz poslovanja   50.745 72.422
       
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU      
Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme   14.482 5.477
Prejemki iz prodaje naložbenih nepremičnin   9.250 3.274
Prejete obresti   2.547 1.793
Prejete dividende   -495 120
Prodaja odvisnega podjetja   0 10
Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme   -60.928 -40.371
Pridobitev naložbenih nepremičnin   -7.304 -9
Druge naložbe   -432 -3.258
Pridobitev neopredmetenih sredstev   -15.678 -21.264
Čisti denarni tok iz naložbenja   -58.558 -54.228
       
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU      
Dokapitalizacija   25.855 9.812
Najem posojil   90.954 168.496
Odplačilo posojil   -124.084 -272.940
Izdane obveznice   0 73.000
Čisti denarni tok iz financiranja   -7.275 -21.632
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov   -15.088 -3.438
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja   54.588 39.500
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja   39.500 36.062

Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Gorenje prenesi

v TEUR Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Lastne delnice Zadržani dobiček Prevedbena rezerva Rezerva za pošteno vrednost Kapital lastnikov matične družbe Kapital neobvla-dujočih deležev Skupaj
Zakonske rezerve Statutarne rezerve Rezerve za lastne delnice Druge rezerve iz dobička Poslovni izid iz preteklih let Poslovni izid poslovnega leta
Začetno stanje 1.1.2013 66.378 175.575 12.896 6.653 3.170 71.612 -3.170 25.395 14.145 5.861 8.976 387.491 2.352 389.843
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta                            
Poslovni izid poslovnega leta                 -25.224     -25.224 225 -24.999
Skupaj drugi vseobsegajoči donos                   -10.296 31 -10.265   -10.265
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.224 -10.296 31 -35489 225 -35.264
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu                            
Prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom                            
Dokapitalizacija 25.862 849                   26.711   26.711
Stroški dokapitalizacije   -856                   -856   -856
Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni poslovni izid               14.145 -14.145     0   0
Prenos dela dobička za leto 2013 v druge rezerve           1.217     -1.217     0   0
Oblikovanje statutarnih rezerv       270         -270     0   0
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom 25.862 -7 0 270 0 1.217 0 14.145 -15.632 0 0 25.855 0 25.855
Spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah, ki ne povzročijo izgube obvladovanja                            
Sprememba lastniških deležev                       0 236 236
Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236
Skupaj transakcije z lastniki 25.862 -7 0 270 0 1.217 0 14.145 -15.632 0 0 25.855 236 26.091
Končno stanje 31.12.2013 92.240 175.568 12.896 6.923 3.170 72.829 -3.170 39.540 -26.711 -4.435 9.007 377.857 2.813 380.670
v TEUR Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Lastne delnice Zadržani dobiček Prevedbena rezerva Rezerva za pošteno vrednost Kapital lastnikov matične družbe Kapital neobvla-dujočih deležev Skupaj
Zakonske  rezerve Statutarne rezerve Rezerve za lastne delnice Druge rezerve iz dobička Poslovni izid iz preteklih let Poslovni izid poslovnega leta
Začetno stanje 1.1.2014 92.240 175.568 12.896 6.923 3.170 72.829 -3.170 39.540 -26.711 -4.435 9.007 377.857 2.813 380.670
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta                            
Poslovni izid poslovnega leta                 1.019     1.019 220 1.239
Skupaj drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.165 1.905 -11.260 0 -11.260
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019 -13.165 1.905 -10.241 220 -10.021
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu                            
Prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom                            
Dokapitalizacija 9.682 318                   10.000   10.000
Stroški dokapitalizacije   -188                   -188   -188
Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni poslovni izid               -26.711 26.711          
Prenos dela dobička za leto 2014 v druge rezerve           2.850     -2.850          
Oblikovanje statutarnih rezerv       633         -633          
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom 9.682 130 0 633 0 2.850 0 -26.711 23.228 0 0 9.812 0 9.812
Spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah, ki ne povzročijo izgube obvladovanja                            
Sprememba lastniških deležev                         -194 -194
Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -194 -194
Skupaj transakcije z lastniki 9.682 130 0 633 0 2.850 0 -26.711 23.228 0 0 9.812 -194 9.618
Končno stanje 31.12.2014 101.922 175.698 12.896 7.556 3.170 75.679 -3.170 12.829 -2.464 -17.600 10.912 377.428 2.839 380.267

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom

1. Poročajoča družba

Družba Gorenje, d.d., (v nadaljevanju 'Družba') je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Partizanska 12, 3503 Velenje.

 

Konsolidirani računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., za leto, ki se je končalo dne 31. decembra 2014, vključujejo matično družbo in njene odvisne družbe (skupaj v nadaljevanju 'Skupina'), deleže v skupaj obvladovanih družbah ter deleže v pridruženih družbah. Skupina se pretežno ukvarja s proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov.

2. Podlaga za sestavitev

(a) Izjava o skladnosti

 

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Uprava družbe Gorenje, d.d., je računovodske izkaze potrdila dne 03.03.2015.

 

(b) Podlaga za merjenje

 

Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:

 • izpeljani finančni instrumenti,
 • za prodajo razpoložljiva finančna sredstva,
 • zemljišča,
 • naložbene nepremičnine.

Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v pojasnilu št. 4.

 

(c) Funkcijska in predstavitvena valuta

 

Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije, predstavljene v EUR, so zaokrožene na tisoč enot, v kolikor ni drugače določeno.

 

(d) Uporaba ocen in presoj

 

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU, podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.

 

Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocene popravijo, ter za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva.

 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so opisane v naslednjih pojasnilih:

 • Pojasnilo 19 in 26 - odloženi davki
 • Pojasnilo 21 in 22 ter računovodske usmeritve 3(d) in 3(f) - vrednotenje nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih nepremičnin
 • Pojasnilo 34 in računovodska usmeritev 3(l)(iv) - merjenje obveznosti za odpravnine in jubilejne nagrade
 • Pojasnilo 34 in računovodska usmeritev 3(l)(iii) - rezervacije za kočljive pogodbe
 • Pojasnilo 34 in računovodska usmeritev 3(l)(i) - rezervacije za prodajne garancije
 • Pojasnilo 42 in računovodska usmeritev 3 (i)(i) - vrednotenje finančnih naložb
 • Pojasnilo 20 in računovodska usmeritev 3 (e)(i) - dobro ime
 • Računovodska usmeritev 3(i)(i) - slabitev finančnih sredstev, vključno s terjatvami.

 

(e) Spremembe računovodskih usmeritev

 

Skupina v poslovnem letu 2014 ni spreminjala računovodskih usmeritev, razen kjer je bilo to potrebno zaradi spremembe MSRP.

3. Pomembne računovodske usmeritve

Družbe v Skupini so dosledno uporabile spodaj opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.

 

(a) Podlaga za konsolidacijo

 

(i) Poslovne združitve

 

Poslovne združitve se obračunavajo po prevzemni metodi na dan združitve, ki je enak datumu prevzema oz. ko Skupina pridobi obvladovanje. Obvladovanje je možnost odločanja o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja ali poslovnega subjekta za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju obvladovanja Skupina upošteva potencialne glasovalne pravice, ki jih je v sedanjosti mogoče uveljaviti.

 

V zvezi z nabavami, Skupina meri oz. vrednoti dobro ime na dan nakupa, in sicer:

 • po pošteni vrednosti prenesene kupnine; povečano za
 • pripoznano vrednost kakršnega koli neobvladujočega deleža v prevzeti družbi; povečano za
 • pošteno vrednost obstoječih deležev v kapitalu prevzete družbe, (v kolikor je poslovna združitev izpeljana postopoma); zmanjšano za
 • čisto pripoznano vrednost (običajno pošteno vrednost) prevzetih sredstev in obveznosti vrednotenih na dan prevzema.

Če je razlika negativna, jo je treba pripoznati kot presežek (prihodek) v poslovnem izidu.

 

Prenesena kupnina ne vsebuje zneskov poravnav v zvezi s prej obstoječimi razmerji. Ti zneski se običajno pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

 

Stroški nabave, razen stroški povezani z izdajo kapitalskih ali dolžniških inštrumentov, ki nastanejo v zvezi s poslovno združitvijo, se pripoznajo ko se pojavijo.

 

Možne obveznosti pri poslovnih združitvah se pripoznajo po pošteni vrednosti na dan prevzema. Če se možna obveznost razvrsti med kapital, je ni potrebno ponovno izmeriti; plačilo se obračuna znotraj kapitala. Kasnejše spremembe poštene vrednosti možne obveznosti se pripozna v izkazu poslovnega izida.

 

Ko je potrebno pravice do plačil z delnicami (nadomestne pravice) zamenjati s pravicami zaposlenih v prevzeti družbi (pravice prevzete družbe), in v zvezi s preteklimi storitvami, se cel ali le del zneska nadomestnih pravic prevzemnika vključi med merjenje zneska, ki je bil prenesen v poslovni združitvi. Določanje vrednosti temelji na tržni vrednosti nadomestne pravice in se primerja s tržno vrednostjo pravic prevzete družbe, v kolikor so nadomestne pravice povezane s preteklimi in/ali prihodnjimi storitvami.

 

Pripoznana vrednost neobvladujočega deleža se na začetku lahko izmeri bodisi po pošteni vrednosti, bodisi po sorazmernem deležu v prevzetih sredstvih in obveznostih vrednotenih na dan prevzema. Ob vsakem prevzemu se Skupina odloči, katero možnost bo izbrala.

 

(ii) Nakupi neobvladujočih deležev

 

Nakupi neobvladujočih deležev se obračunavajo kot posli lastnikov, ki delujejo kot lastniki, posledično pa se dobro ime ne pripozna. Spremembe neobvladujočih deležev, ki izhajajo iz poslov, ki ne vključujejo izgubo obvladovanja, temeljijo na sorazmernem deležu čistih sredstev odvisne družbe.

 

(iii) Odvisne družbe

 

Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne do datuma, ko preneha.

 

Računovodske usmeritve odvisnih družb so bile spremenjene in usklajene z usmeritvami Skupine. Izgube, ki se nanašajo na neobvladujoče deleže v odvisni družbi se razporedijo v postavko neobvladujoči deleži, četudi bo potem postavka izkazovala negativno stanje.

 

(iv) Izguba obvladovanja

 

Po izgubi obvladovanja Skupina odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti odvisnega podjetja, neobvladujočih deležev, kot tudi pripoznanje drugih sestavin kapitala, ki se nanašajo na odvisno podjetje. Kakršnikoli presežki ali primanjkljaji, ki se pojavijo pri izgubi obvladovanja se pripoznajo v poslovnem izidu. Če Skupina zadrži kakšen delež v prejšnji odvisni družbi, se ta delež izmeri po pošteni vrednosti na datum, ko se obvladovanje izgubi. Ponovno vrednotenje preostanka na pošteno vrednost vpliva na izkaz poslovnega izida. Kasneje se ta delež obračuna v kapitalu kot naložba v pridruženo družbo (obračunan po kapitalski metodi) ali kot za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo, odvisno od stopnje zadržanega vpliva.

 

(v) Naložbe v pridružena podjetja in skupni podvigi (po kapitalski metodi obračunana skupaj obvladovana podjetja)

 

Pridružena podjetja so podjetja, kjer ima Skupina pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in poslovne usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če je Skupina lastnica 20 do 50 odstotkov glasovalnih pravic v drugi družbi. Skupni podvigi so podjetja, čigar gospodarska delovanja so pod skupnim obvladovanjem Skupine, in ki so nastala na podlagi pogodbenega sporazuma, kjer so potrebne soglasne finančne in poslovne odločitve.

 

Naložbe v pridružena podjetja in skupaj obvladovane družbe, se obračunavajo po kapitalski metodi in se pripoznajo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost naložbe vključuje stroške posla.

 

Konsolidirani računovodski izkazi zajemajo delež Skupine v dobičkih in izgubah in drugem vseobsegajočem donosu, skupaj obvladovanih podjetij, izračunan po opravljeni uskladitvi računovodskih usmeritev, od datuma ko se pomemben vpliv začne do datuma ko se konča.

 

Če je delež Skupine v izgubah skupaj obvladovanega podjetja večji kot njen delež, se knjigovodska vrednost deleža Skupine (vključno vse dolgoročne naložbe) zmanjša na nič, delež v nadaljnjih izgubah pa se preneha pripoznavati, toda le v obsegu, za katerega ima Skupina obvezo ali je opravila plačila v imenu skupaj obvladovanega podjetja.

 

(vi) Posli, izvzeti iz konsolidacije

 

Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja in prometi, nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine. Nerealizirani dobički iz poslov s skupaj obvladovanimi podjetji se izločijo le do obsega deleža Skupine v tem podjetju. Nerealizirane izgube se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne obstaja dokaz o slabitvi.

 

(b) Tuja valuta

 

(i) Posli v tuji valuti

 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj Skupine po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja.

 

Nedenarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti in izmerjene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla.

 

Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu:

 • naložb v kapital, ki so na razpolago za prodajo;
 • finančne obveznosti, ki je za naložbe v podjetja v tujini določena kot varovanje pred tveganjem, pod pogojem, da je varovanje uspešno; ali
 • ustreznega varovanja denarnega toka pred tveganjem, pod pogojem, da je varovanje uspešno.

(ii) Podjetja v tujini

 

Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom in popravkom poštene vrednosti ob konsolidaciji, se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju, ki velja na dan bilance stanja. Prihodki in odhodki podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih gospodarstvih, se preračunajo v EUR povprečnih tečajih, ki so veljavni na dan preračuna.

 

Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se neposredno pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu. Od dneva prehoda na MSRP dalje se te spremembe pripoznajo v prevedbeni rezervi. Pri odtujitvi podjetja v tujini (delni ali celotni) se obravnavan znesek v prevedbeni rezervi prenese v izkaz poslovnega izida.

 

(c) Finančni instrumenti

 

(i) Neizpeljana finančna sredstva

 

Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve in vloge oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva (vključno sredstva, določena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznana na datum menjave oz. ko Skupina postane stranka v pogodbenih določilih inštrumenta.

 

Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva, ali ko Skupina prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva prenesejo. Kakršni koli delež v prenesenem finančnem sredstvu, ki ga Skupina ustvari ali prenese se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost.

 

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v bilanci stanja, če in le če ima Skupina pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost.

 

Neizpeljani finančni instrumenti Skupine vključujejo: obveznosti in terjatve, finančna sredstva razpoložljiva za prodajo, ter denarna sredstva in denarne ustreznike.

 

Obveznosti in terjatve

 

Obveznosti in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se obveznosti in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti, ter zmanjšani za izgube zaradi oslabitve.

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in naložbo (depozit), če hitro zapade v plačilo (v treh mesecih ali manj). Prekoračitve na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv, so sestavni del kratkoročnih finančnih obveznosti.

 

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo

 

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo, ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti, povečane za pripadajoče stroške posla.

 

Sprememba poštene vrednosti (glej Pojasnilo 3(i)(i)) in tečajne razlike pri kapitalskih instrumentih na razpolago za prodajo (glej Pojasnilo 3(b)(i)) so pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu ter izkazane v kapitalu oz. rezervi za pošteno vrednost. Pri odpravi pripoznanja ali trajni oslabitvi finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo se nabrani dobički in izgube prenesejo v poslovni izid. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo zajemajo lastniške in dolžniške vrednostne papirje.

 

(ii) Neizpeljane finančne obveznosti

 

Skupina na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne papirje in podrejene obveznosti na dan njihovega nastanka. Vse ostale finančne obveznosti (vključno obveznosti določene po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznane na datum trgovanja, ko Skupina postane pogodbena stranka v zvezi z inštrumentom.

 

Skupina odpravi pripoznanje finančne obveznosti če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

 

Skupina izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot druge finančne obveznosti. Takšne finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.

 

Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekoračitve na bančnih računih, ter poslovne in druge obveznosti.

 

(iii) Osnovni kapital

 

Navadne delnice

 

Navadne delnice so sestavni del osnovnega kapitala. Dodatni stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati izdaji navadnih delnic in delniških opcij, so izkazani kot znižanje kapitala, brez davčnih učinkov.

 

Reodkup/odkup lastnih delnic ali deležev

 

Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, ki se izkazujejo kot del osnovnega kapitala, se znesek plačanega nadomestila vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, in brez davčnih učinkov, pripozna kot zmanjšanje v kapitalu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo kot lastne delnice in se izkazujejo v kapitalu kot odbitna postavka, hkrati pa se oblikujejo rezerve za lastne deleže. Ob prodaji lastnih delnic ali njihovi kasnejši ponovni izdaji se prejeti znesek izkaže kot povečanje kapitala in tako dobljeni presežek ali primanjkljaj pri transakciji se izkaže v kapitalskih rezervah.

 

Dividende se pripoznajo med obveznostmi v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep skupščine o izplačilu dividende.

 

(iv) Izpeljani finančni instrumenti skupaj z obračunavanjem varovanja pred tveganji

 

Skupina uporablja izpeljane finančne inštrumente za varovanje pred izpostavljenostjo pred valutnimi in obrestnimi tveganji. Vgrajene izpeljane finančne inštrumente je treba ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljani finančni inštrument, samo če gospodarske značilnosti in tveganja vgrajenega izpeljanega finančnega inštrumenta niso tesno povezani z gospodarskimi značilnostmi in tveganji gostiteljske pogodbe, če poseben inštrument z enakimi določbami kot vgrajeni izpeljani finančni inštrument zadošča opredelitvi izpeljanega finančnega inštrumenta, ter če se sestavljeni inštrument ne izmeri po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.

 

Ob uvedbi varovanja pred tveganjem Skupina vodi formalne listine o razmerju varovanja pred tveganjem in o namenu ravnanja s tveganjem v podjetju ter o strategiji projekta varovanja pred tveganjem, praviloma, kot tudi metode, ki se uporabijo pri ocenjevanju učinkovitosti razmerja pri varovanju pred tveganjem. Skupina ocenjuje varovanje pred tveganjem na ustaljen način in ob njegovi uvedbi, kadar se pričakuje zelo uspešno varovanje pred tveganjem pri doseganju pobotanih sprememb poštene vrednosti ali denarnih tokov, ki se pripisujejo varovanemu tveganju, in kadar dejanski rezultati vsakega posameznega varovanja dosegajo 80 do 125 odstotkov. Pri varovanju pred denarno tokovnimi tveganji mora biti predvideni posel, ki je predmet varovanja, zelo verjeten in izpostavljen spremembam denarnih tokov, ki lahko odločilno vplivajo na poslovni izid.

 

Izpeljani finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti. Stroški, povezani s poslom, se pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. Po začetnem pripoznanju se izpeljani finančni instrumenti merijo po pošteni vrednosti, pripadajoče spremembe pa se obravnavajo, kot je opisano v nadaljevanju.

 

Varovanje denarnega toka pred tveganji

 

Ko se izpeljani finančni inštrument določi kot varovanje pred tveganjem v primeru izpostavljenosti spremenljivosti denarnih tokov, ki jih je mogoče pripisati posameznemu tveganju, povezanemu s pripoznanim sredstvom ali obveznostjo ali zelo verjetnimi predvidenimi posli, ki lahko vplivajo na poslovni izid, se uspešni del sprememb v pošteni vrednosti izpeljanega finančnega inštrumenta pripozna v drugem vseobsegajočem donosu obdobja in razkrije v rezervi za varovanje pred tveganjem oz. postavki kapitala. Neuspešni del sprememb poštene vrednosti izpeljanega finančnega inštrumenta se pripozna neposredno v poslovnem izidu.

 

V primeru, da je pred tveganjem varovana postavka nefinančno sredstvo, se znesek prenese na knjigovodsko vrednost sredstva, ko se le-to pripozna. V ostalih primerih se znesek pripoznan v kapitalu prenese v poslovni izid za isto obdobje, v katerem pred tveganjem varovana postavka vpliva na poslovni izid. Skupina predvidoma preneha obračunavati varovanje pred tveganjem, če inštrument za varovanje pred tveganjem ne zadošča več sodilom za obračunavanje varovanja pred tveganjem, če se inštrument za varovanje pred tveganjem proda, odpove ali izkoristi, ali če družba prekliče označitev. Če predvidenega posla ni več pričakovati, se znesek v drugem vseobsegajočem donosu mora pripoznati neposredno v poslovnem izidu.

 

Ostali izpeljani finančni instrumenti

 

Ko izpeljani finančni inštrument ni namenjen za trgovanje ter ni določen v razmerju pri varovanju pred tveganjem, se vse spremembe poštene vrednosti pripoznajo neposredno v poslovnem izidu.

 

(d) Nepremičnine, naprave in oprema

 

(i) Pripoznanje in merjenje

 

Nepremičnine (razen zemljišč), naprave in oprema so izkazani po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem okviru izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo, ter stroške razgradnje in odstranitve nepremičnine, naprav in opreme ter obnovitve mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo, kot tudi usredstvene stroške izposojanja. Nabavljene računalniške programe, ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del te opreme.

 

Skupina je stroške izposojanja usredstvila ob upoštevanju nepremičnin, naprav in opreme v gradnji in izdelavi, če sta bila izpolnjena naslednja pogoja: če je bila vrednost posamezne investicije v teku v prihodkih od prodaje večja od 5 odstotkov in če je trajanje na investicijah v teku bilo več kot šest mesecev.

 

Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezne (večje) skupine opredmetenih osnovnih sredstev.

 

Za zemljišča se uporablja model poštene vrednosti oziroma prevrednotenje. Učinki prevrednotenja se izkažejo v drugem vseobsegajočem donosu. Slabitve predhodno okrepljenih zemljišč neposredno zmanjšujejo vrednost oblikovanega presežka iz prevrednotenja v drugem vseobsegajočem donosu, sicer se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

 

Dobiček oziroma izguba ob odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme se določi kot razlika med prihodki iz odsvojitve sredstva z njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v izkazu poslovnega izida med »drugimi poslovnimi prihodki / drugimi poslovnimi odhodki«.

 

(ii) Prerazporeditve k naložbenim nepremičninam

 

Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v naložbeno nepremičnino, se ta nepremičnina izmeri po njeni pošteni vrednosti in prerazporedi k naložbenim nepremičninam. Dobiček, ki se pojavi pri ponovnem merjenju poštene vrednosti, se pripozna v poslovnem izidu in tako odpravi prej pripoznano izgubo zaradi oslabitve v zvezi z določeno nepremičnino, preostali dobiček pa se pripozna v drugem vseobsegajočem donosu in izkaže med rezervo za pošteno vrednost v kapitalu.

 

(iii) Kasnejši stroški

 

Stroški zamenjave nekega dela nepremičnine, naprave in opreme se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v Skupino, ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

 

(iv) Amortizacija

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsake posamezne nepremičnine, naprave in opreme. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti, razen če je precej gotovo, da bo Skupina do konca trajanja najema postala lastnica najetega sredstva. Zemljišča se ne amortizirajo.

 

Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati na dan, ko so vgrajena in usposobljena za nameravano uporabo, v primeru znotraj podjetja ustvarjenih sredstev pa na dan ko so zaključena in razpoložljiva za uporabo.

 

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje:

zgradbe

20–50 let

stroji in naprave

5–20 let

računalniška oprema

2–5 let

transportna sredstva

5–20 let

pisarniška oprema

5–10 let

orodja

5–10 let

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in po potrebi prilagodijo.

 

(e) Neopredmetena sredstva

 

(i) Dobro ime

 

Dobro ime, ki nastane ob prevzemu odvisnih družb, je izkazano v okviru neopredmetenih sredstev. V zvezi z merjenjem dobrega imena ob začetnem pripoznanju glej Pojasnilo 3(a)(i).

 

Kasnejše merjenje

 

Dobro ime je izkazano po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve.

 

(ii) Raziskave in razvijanje

 

Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter razumevanje, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.

 

Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov in postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je izdelek ali postopek strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospodarskih koristi, če Skupina razpolaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja in če ima Skupina namen uporabiti ali prodati sredstvo. Pripoznana vrednost porabe zajema stroške materiala, neposredne stroške dela ter ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo ter usredstvene stroške izposojanja. Ostala vrednost porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.

 

Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

 

(iii) Ostala neopredmetena sredstva

 

Neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti (blagovna znamka) Skupina enkrat letno preizkusi, ali se je pri njih pojavila potreba po oslabitvi. Ostala neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila Skupina in katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

 

(iv) Kasnejši stroški

 

Kasnejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški nanašajo. Vsi ostali stroški, vključno z znotraj Skupine ustvarjenim dobrim imenom in blagovnimi znamkami, so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

 

(v) Amortizacija

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena) in se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje:

pripoznani stroški razvoja

5-10 let

dolgoročne premoženjske pravice

5-10 let

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in po potrebi prilagodijo.

 

(f) Naložbene nepremičnine

 

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje, ne pa za prodajo v rednem poslovanju, uporabo v proizvodnji ali pri dobavi blaga ali storitev za administrativne namene. Naložbene nepremičnine so izkazane po pošteni vrednosti (glej pojasnilo št. 4(iii)), spremembe poštene vrednosti pa so pripoznane v izkazu poslovnega izida.

 

Stroški vključujejo odhodke, ki jih lahko neposredno pripišemo nabavi naložbene nepremičnine. Stroški v lastnem okviru zgrajene naložbene nepremičnine zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter usredstvene stroške izposojanja.

 

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi naložbene nepremičnine (izračunan kot razlika med prihodki od prodaje in knjigovodsko vrednost postavke) je pripoznana v poslovnem izidu.

 

Če se uporaba nepremičnine spremeni v tej meri, da zahteva prerazvrstitev med opredmetena osnovna sredstva, se njena poštena vrednost spremeni v nabavno vrednost za kasnejše obračunavanje amortizacije.

 

(g) Najeta sredstva

 

Najem, pri katerem Skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, se obravnava kot finančni najem. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva.

 

Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi. Najeta sredstva se ne pripoznajo v bilanci stanja Skupine.

 

(h) Zaloge

 

Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši med njima. Stroški zalog se izkazujejo po metodi tehtanih povprečnih cen in vsebujejo nabavno vrednost, stroške nabave ter druge stroške, ki se pojavljajo pri spravljanju zalog na njihovo sedanje mesto in v njihovo sedanje stanje.

 

Zaloge gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje se vrednotijo po razširjenih proizvajalnih stroških, ki poleg neposrednih stroškov materiala, dela, storitev, amortizacije in dela splošnih proizvajalnih stroškov, vsebujejo še stroške režije proizvodnega programa, stroške nabave, stroške režije zagotavljanja kakovosti in vzdrževanja ter skupne stroške raziskav in razvoja.

 

Zaloge nedokončanih in gotovih izdelkov se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. Njihova oslabitev pa je obvezna v primerih, ko njihova knjigovodska vrednost presega tržno vrednost. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Znesek zmanjšanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov zaradi oslabitve knjižimo v dobro spremembe vrednosti zalog.

 

(i) Oslabitev sredstev

 

(i) Neizpeljana finančna sredstva

 

Za vsako finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se na datum poročanja oceni, ali obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidna oslabitev sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je po začetnem pripoznanju sredstva zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti.

 

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev (vključno lastniški delniški papirji) so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; restrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni Skupini, v kolikor se slednja strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj, poslabšanje plačilne zmožnosti posojilojemalcev ali izdajateljev vrednostnih papirjev v Skupini ter gospodarske razmere, ki sovpadajo z izginotjem delujočega trga za tovrstno vrednostnico. Dodatno k temu je v primeru naložbe v lastniške vrednostne papirje objektivni dokaz o oslabitvi pomembno ali dolgotrajno znižanje poštene vrednosti pod nabavno vrednost.

 

Finančna sredstva izmerjena po odplačni vrednosti

 

Skupina oceni dokaze o oslabitvi finančnih sredstev izmerjenih po odplačni vrednosti (posojila, terjatve in naložbeni vrednostni papirji v posesti do zapadlosti), posamično in skupno. Vsa sredstva se izmerijo posamično za namen oslabitve. V kolikor se ugotovi, da posamezna pomembna sredstva niso oslabljena, se oceni njihova skupna oslabljenost, do katere je že prišlo, ni pa še opredeljena. Sredstva, ki niso sama zase pomembna, se ocenijo skupno in sicer tako, da se vključijo v skupine s podobnimi značilnostmi tveganja.

 

Pri oceni skupne oslabitve Skupina uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitev in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem, ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj.

 

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni efektivni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v poslovnem izidu in izkažejo na kontu popravka vrednosti posojil in terjatev oziroma naložbenih vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti. Tako se obresti od oslabljenega sredstva še nadalje pripoznavajo. Ko se zaradi kasnejših dogodkov znesek izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi oslabitve odpravi skozi poslovni izid.

 

Skupina v skladu z računovodskimi usmeritvami ugotavlja potrebo po oslabitvi terjatev na podlagi upoštevanja kriterijev zapadlosti in zavarovanja terjatev, ki se v nadaljevanju korigira z individualno oceno.

 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

 

Izgube zaradi oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo se pripoznajo tako, da se izguba, izkazana v rezervi za pošteno vrednost, prenese v poslovni izid. Znesek nabrane izgube, ki se prerazvrsti iz kapitala in pripozna v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo (po odštetju vseh vračil in odplačil glavnice) in sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšana za izgubo zaradi oslabitve, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu. Spremembe določil oslabitve zaradi uporabe metode efektivne obrestne mere se odražajo kot del prihodkov od obresti.

 

Če se v naslednjem obdobju poštena vrednost oslabljenih dolžniških vrednostnih papirjev, razvrščenih kot na razpolago za prodajo, poveča in je mogoče povečanje nepristransko povezati z dogodkom, ki se pojavi po pripoznanju izgube zaradi oslabitve v poslovnem izidu, je treba izgubo zaradi oslabitve razveljaviti in znesek razveljavitve pripoznati v poslovnem izidu. Kasnejše pokritje v pošteni vrednosti oslabljenega lastniškega vrednostnega papirja, ki je na razpolago za prodajo, pa se pripozna v drugem vseobsegajočem donosu obdobja.

 

(ii) Nefinančna sredstva

 

Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev Skupine, razen naložbenih nepremičnin, zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se izvede enkrat letno pred sestavo zaključnega računa. Oslabitev denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost.

 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi in poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preskusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisni od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota). Da bi preizkusili oslabitev dobrega imena, so denar ustvarjajoče enote, h katerim se dobro ime razporedi, predmet posebnega preizkusa (t.i. segment ceiling test); denar ustvarjajoče enote, h katerim je dobro ime razporejeno, se zberejo oz. združijo tako da raven, na kateri se preveri oslabitev, odraža najnižjo raven, na kateri se dobro ime spremlja za namene internega poročanja. Dobro ime pridobljeno s poslovno združitvijo, se razporedi na denar ustvarjajoče enote ali skupino takšnih enot, za katere se pričakuje, da bodo pridobile koristi od sinergij združitve.

 

Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto (ali skupine denar ustvarjajočih enot), nato pa na druga sredstva denar ustvarjajoče enote (skupine denar ustvarjajočih enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

 

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa Skupina izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum bilance stanja ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih Skupina določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

 

(j) Dolgoročna sredstva, razvrščena med sredstva, namenjena za prodajo

 

Dolgoročna sredstva (ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti), za katera se pričakuje, da bo njihova vrednost poravnana predvsem s prodajo in ne z nadaljnjo uporabo, se razvrstijo med sredstva za prodajo. Neposredno pred razvrščanjem sredstva med sredstva za prodajo se izvede njihova ponovna meritev (ali sestavnih delov ali skupine za odtujitev) v skladu z računovodskimi usmeritvami Skupine. V skladu s tem se dolgoročno sredstvo (ali skupina za odtujitev) pripozna po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer tisti, ki je nižja. Izguba zaradi oslabitve skupine za odtujitev se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na skupino, nato pa na druga sredstva in obveznosti sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti, pri tem pa se izgube ne razporedi na zaloge, finančna sredstva, odložene terjatve za davek, sredstva v zvezi z zaslužki zaposlenih, naložbene nepremičnine, ki jih je še naprej potrebno meriti skladno z računovodskimi usmeritvami Skupine. Izgube zaradi oslabitve ob prerazvrstitvi sredstev med sredstva, namenjena za prodajo, in kasnejše izgube ob ponovnem merjenju se izkazujejo v poslovnem izidu. Dobički se ne izkazujejo v višini, ki presega morebitne kumulativne izgube zaradi oslabitve.

 

Ko se neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva razporedijo med sredstva, namenjena za prodajo ali distribucijo, se prenehajo amortizirati. Po razporeditvi med sredstva, namenjena za prodajo ali distribucijo se prav tako preneha obračunavanje naložb po kapitalski metodi.

 

(k) Zaslužki zaposlenih

 

(i) Kratkoročni zaslužki zaposlenih

 

Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.

 

(l) Rezervacije

 

Rezervacije se pripoznajo, če ima Skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Skupina rezervacije določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so značilna za obveznost. Razreševanje diskonta se izkaže med finančnimi odhodki.

 

(i) Garancije za izdelke in storitve

 

Rezervacija za garancije za izdelke in storitve se izkaže ob prodaji izdelkov ali storitev, za katere je garancija dana. Rezervacija se oblikuje na osnovi izvirnih podatkov o garanciji in ob presoji vseh možnih izidov glede na njihovo verjetnost.

 

(ii) Reorganiziranje

 

Rezervacija za stroške reorganiziranja se pripozna, če je Skupina odobrila podroben uradni načrt reorganiziranja in ga je že pričela izvajati ali ga je javno objavila. Postavka ne vključuje bodočih stroškov poslovanja.

 

(iii) Kočljive pogodbe

 

Rezervacija za stroške kočljive pogodbe se pripozna, ko neizogibni stroški izpolnjevanja pogodbenih obveznosti po tej pogodbi presegajo pričakovane gospodarske koristi, ki jih je Skupina deležna na osnovi pogodbe. Rezervacije se merijo po sedanji vrednosti pričakovanih stroškov prekinitve pogodbe oziroma pričakovanih stroškov nadaljevanja pogodbenega razmerja, in sicer po nižji od obeh. Preden Skupina oblikuje rezervacijo, izkaže morebitne izgube iz oslabitve vrednosti sredstev, ki so povezana s pogodbo.

 

(iv) Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

 

Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane rezervacije.

 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Stanje rezervacij se preverja vsaka tri leta na osnovi izračuna, ki ga pripravi pooblaščeni aktuar.

 

Zaradi spremembe MRS 19 se od 1.1.2013 dalje aktuarski dobički in izgube pri rezervacijah za odpravnine ob upokojitvi pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu. Skladno z omenjeno spremembo MRS 19 je bila spremenjena računovodska usmeritev družbe. Poslovodstvo ocenjuje, da vpliv spremembe ni pomemben za računovodske izkaze družbe v preteklih in v tekočem obdobju, zato preračun za nazaj ni potreben.

 

(v) Vzpostavitev v prvotno stanje

 

Skladno z objavljenimi okoljevarstvenimi usmeritvami Skupine in ustreznimi zakonskimi določili se rezervacija za vzpostavitev v prvotno stanje zaradi onesnaženja tal pripozna takrat, ko pride do onesnaženja tal.

 

(m) Prihodki

 

(i) Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala

 

Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov, ko Skupina preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih proizvodih in ko je višino prihodkov mogoče zanesljivo izmeriti. V kolikor je verjetno, da bodo dani popusti in se znesek lahko zanesljivo izmeri, se omenjeni popust pripozna kot zmanjšanje prihodkov ob pripoznanju prodaje.

 

Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sredstvo pri prodajalcu. Pri teh proizvodih kupec praviloma ni upravičen do vračila.

 

(ii) Prihodki iz opravljenih storitev

 

Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela.

 

(iii) Provizije

 

Ko Skupina v določenem poslu nastopa kot posrednik in ne kot matična družba, se izkažejo prihodki v višini neto zneska provizije Skupine.

 

(iv) Prihodki od najemnin

 

Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Podeljene vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih prihodkov od najemnin. Prihodki od najemnin iz podzakupov se pripoznajo kot ostali prihodki.

 

(n) Državne podpore

 

Državne podpore se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo družba podpore prejela in da bo izpolnila pogoje v zvezi z njimi, in se v izkazu poslovnega izida pripoznajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile.

 

(o) Finančni prihodki in finančni odhodki

 

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, pozitivne tečajne razlike in dobičke od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v poslovnem izidu. Prihodki iz obresti se pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.

 

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (del stroškov izposojanja se lahko usredstvi v okviru nepremičnin, naprav in opreme), negativne tečajne razlike, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo nabavni vrednosti sredstev v gradnji ali pripravi.

 

Prihodki in odhodki pri preračunu med valutami se izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki oziroma odhodki.

 

(p) Davek od dobička

 

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom ali drugem vseobsegajočem donosu.

 

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

 

Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se ne izkazuje za:

 • začasne razlike ob začetnem pripoznanju sredstev ali obveznosti pri transakcijah, ki niso poslovne združitve in ki ne vpliva niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček oz. izgubo,
 • začasne razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti višini, za katero obstaja verjetnost, da ne bodo odpravljene v predvidljivi prihodnosti,
 • obdavčljive začasne razlike ob začetnem pripoznanju dobrega imena.

Merjenje odloženega davka odraža davčne posledice in metodo, po kateri Skupina pričakuje, da bo ob koncu poročevalskega obdobja poravnala knjigovodsko vrednost pripadajočih obveznosti in sredstev. Pri naložbenih nepremičninah izmerjenih po pošteni vrednosti, se predpostavka, da bo njihova knjigovodska vrednost poravnana ob prodaji, ni zavrgla ali izkazala kot nepravilna.

 

Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja.

 

Skupina pobota odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička, nanašajoč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo enoto, ali na različne obdavčljive enote, ki nameravajo poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek v pobotanem znesku ali pa nameravajo hkrati poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek.

 

Odložena terjatev za davek za neuveljavljene davčne izgube, davčne dobropise in davčno priznane začasne razlike se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

 

(r) Osnovni donos na delnico

 

Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki je enaka kot popravljena dobičkonosnost delnice, ker Skupina nima izdanih prednostnih delnic ali spremenljivih obveznic. Osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu.

 

(s) Primerjalne informacije

 

Primerjalne informacije so pretežno usklajene s predstavitvijo informacij v tekočem letu. Kadar je bilo potrebno, so bili primerjalni podatki prilagojeni tako, da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu.

 

(t) Sredstva, namenjena za prodajo ali distribucijo, in ustavljeno poslovanje

 

(i) Ustavljeno poslovanje

 

Ustavljeno poslovanje je sestavni del Skupine, njegovi posli in denarni tokovi pa so ločeni od preostalega poslovanja Skupine in:

 • predstavljajo ločeno panogo ali geografsko ločeno enoto,
 • so del enotnega načrta prodaje pomembne panoge ali geografsko ločene enote ali
 • se obravnavajo kot odvisna družba, ki je bila pridobljena izključno za namen nadaljnje prodaje.

Razvrstitev med ustavljeno poslovanje se izvede ob odtujitvi ali takrat, ko so izpolnjeni pogoji za razvrstitev med sredstva za prodajo, kar od tega nastopi prej. Ob razvrstitvi poslovanja kot ustavljeno poslovanje je primerjalne podatke v izkazu poslovnega izida potrebno prerazporediti, kot da bi bilo poslovanje ustavljeno že od začetka primerjalnega leta.

 

(u) Poročanje po odsekih

 

Rezultati poslovnih odsekov, ki jih prejme vodstveni delavec Skupine, vsebujejo postavke, ki jih je mogoče pripisati neposredno poslovnemu odseku kot tudi tiste, ki jih je odseku mogoče pripisati na razumni podlagi. Nerazporejene postavke predstavljajo predvsem skupna sredstva (v osnovi poslovni prostori na sedežu Skupine), izdatki za skupne službe in terjatve in obveznosti za davek.

 

Kapitalske naložbe odseka predstavljajo skupen strošek, ki je nastal tekom leta za namene pridobivanja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev Skupine, razen dobrega imena.

 

(v) Standardi in pojasnila, ki veljajo v tekočem obdobju

 

V tekočem obdobju veljajo naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:

 • MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MSRP 11 'Skupne ureditve', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MRS 27 (spremenjen leta 2011) 'Ločeni računovodski izkazi', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MRS 28 (spremenjen leta 2011) 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 11 'Skupne ureditve' in MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah' - Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela 4. aprila 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah' in MRS 27 (spremenjen 2011) 'Ločeni računovodski izkazi' - Naložbena podjetja, ki jih je EU sprejela 20. novembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 32 'Finančni instrumenti: Predstavitev' – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti, ki jih je EU sprejela 13. Decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 36 'Oslabitev sredstev' Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 39 ‘Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje' – Prenova izpeljanih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih usmeritvah Skupine.

 

(z) Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo

 

Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in se med pripravo računovodskih izkazov na dan 31.12.2014 niso upoštevali:

 • Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2010-2012)', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje),
 • Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2011-2013)', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 19 'Zaslužki zaposlencev' - Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. februarja 2015 ali kasneje),
 • OPMSRP 21 'Dajatve', ki ga je EU sprejela 13. junija 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija 2014 ali pozneje).

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela

 

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan odobritve računovodskih izkazov niso bili potrjeni za uporabo v EU:

 • MSRP 9 'Finančni instrumenti' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
 • MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s strankami' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige' - Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah' in MRS 28 'Naložbe v podjetja in skupne podvige' - Naložbena podjetja: izjeme pri konsolidaciji (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), 
 • Spremembe MSRP 11 'Skupne ureditve' - Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 1 'Predstavljanje računovodskih izkazov' – Pobuda za razkritje (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 38 'Neopredmetena sredstva' – Pojasnilo sprejemljivih metod amortizacije (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 41 'Kmetijstvo' - Kmetijstvo: Rodne rastline (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 27 'Ločeni računovodski izkazi' – Kapitalska metoda pri ločenih računovodskih izkazih (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2012-2014)', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MSRP 19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje). 

Skupina predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze Skupine.

 

Hkrati je obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU še ni sprejela, še vedno neregulirano.

 

Skupina ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi v skladu z zahtevami MRS 39: »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze Skupine, če bi bila uporabljena na datum bilance stanja.

4. Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve Skupine in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je Skupina določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti Skupine.

 

(i) Nepremičnine, naprave in oprema

 

Poštena vrednost nepremičnin, naprav in opreme iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. Tržna vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvisno (arm's length transaction).

 

Prevrednotenje zemljišč temelji na poročilu neodvisnega cenilca po metodi primerljivih prodaj in se izvaja vsakih pet let. Skupina letno preverja morebitno potrebo po prevrednotenju.

 

(ii) Neopredmetena sredstva

 

Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma blagovne znamke ne bo potrebno.

 

Poštena vrednost ostalih neopredmetenih sredstev temelji na metodi diskontiranih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz uporabe in morebitne prodaje sredstev.

 

(iii) Naložbene nepremičnine

 

Zunanji, neodvisni cenilec, ki ima priznano in ustrezno poklicno usposobljenost ter nedavne izkušnje pri razmeščanju in razvrščanju naložbenih nepremičnin, kakršne so predmet vrednotenja, vsakih pet let ovrednoti portfelj naložb v Skupini, v vmesnem obdobju pa se izvajajo presoje potreb po izvedbi prevrednotenja. Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu na čisti poslovni podlagi med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene.

 

Če ni mogoče določiti trenutnih cen na aktivnem trgu, se vrednost naložbene nepremičnine oceni s pomočjo ocenjene vrednosti oddajanja nepremičnine v najem. Donos iz najema je vključen v izračun celotne vrednosti nepremičnine na osnovi ocenjene vrednosti najema. Ko dejanski najem odstopa od ocenjene vrednosti najema, je potrebno izvesti ustrezne prilagoditve na dejanske cene najema.

 

Kjer je primerno, vrednotenje odraža tudi tip najemnikov, ki so trenutno nastanjeni v naložbeni nepremičnini oziroma so nosilci obveznosti po najemni pogodbi ali pa bi v primeru oddaje v najem te nepremičnine najverjetneje postali njeni najemniki, in splošno sliko njihove kreditne sposobnosti, nadalje razporeditev obveznosti za vzdrževanje in zavarovanje nepremičnine med Skupino in najemnikom ter preostalo življenjsko dobo naložbene nepremičnine. Ko se ob pregledu ali obnovi najemne pogodbe pričakuje, da bo prišlo do naknadnih povečanj najemnine, šteje, da so bila vsa obvestila in po potrebi tudi povratna obvestila posredovana v veljavni obliki in pravočasno.

 

(iv) Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje

 

Poštena vrednost lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev se določa glede na njihovo ponujeno ceno ob zaključku trgovalnega dne na datum poročanja, če pa ta ni na voljo, se njegova vrednost določi z uporabo ene od metod vrednotenja. Metode vrednotenja, ki jih je mogoče uporabiti, so metode mnogokratnikov in metoda diskontiranih bodočih čistih denarnih tokov, pri čemer se uporabi pričakovane bodoče denarne tokove in tržno diskontno stopnjo.

 

(v) Poslovne in druge terjatve

 

Poštena vrednost dolgoročnih poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

 

Kratkoročne poslovne terjatve niso diskontirane zaradi kratkoročnosti, so pa upoštevane slabitve na pošteno vrednost.

 

(vi) Terminski posli in obrestne zamenjave

 

Poštena vrednost terminskih poslov je enaka njihovi ponujeni ceni ob koncu poročevalskega obdobja, če je ta na voljo. Če ta ni na voljo, se poštena vrednost določi kot razlika med pogodbeno vrednostjo terminskega posla in trenutno ponujeno vrednostjo terminskega posla ob upoštevanju preostale dospelosti posla z obrestno mero brez tveganja (na podlagi državnih obveznic).

 

Poštena vrednost obrestne zamenjave temelji na ponudbah borznih posrednikov. Primernost teh ponudb se določa z metodo diskontiranih bodočih čistih denarnih tokov ob upoštevanju dospelosti posameznega posla in z uporabo tržnih obrestnih mer za podobne instrumente na datum vrednotenja.

 

Poštene vrednosti odražajo kreditno tveganje inštrumenta in zajemajo popravke, ki bodo upoštevali kreditno tveganje družbe v Skupini kot tudi nasprotne stranke, če je ustrezno.

 

(vii) Ostale neizpeljane finančne obveznosti

 

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri na datum poročanja. V zvezi z deležem obveznosti iz naslova zamenljivih obveznic se tržna obrestna mera določa s primerjavo s podobnimi obveznostmi, ki jih ni mogoče zamenjati v kapital. Pri finančnih najemih se tržna obrestna mera določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami.

5. Upravljanje s kapitalom

Kapitalska ustreznost je osnovni namen upravljanja s kapitalom v Skupini Gorenje. Poleg kapitalske ustreznosti so cilji glede upravljanja s kapitalom še: dolgoročna plačilna sposobnost, visoka finančna stabilnost, doseganje čim višje vrednosti za deležnike podjetja.

 

V letu 2014 smo nadaljevali s strateško usmeritvijo zmanjševanja finančnega dolga. Z uspešnim poslovanjem in dobrim upravljanjem obratnega kapitala smo uspeli izboljšati kazalec neto finančni dolg / kapital. Skupina je izboljšala tudi kazalnik donosnost kapitala izračunan kot razmerje med doseženim poslovnim izidom lastnikov matične družbe in povprečno vrednostjo lastniškega kapitala lastnikov matične družbe.

 

Kapitalsko ustreznost, dolgoročno plačilno sposobnost, visoko finančno stabilnost smo povečali z uspešno izvedenimi dokapitalizacijami Skupine Gorenje v skupni vrednosti 36.711.446,74 EUR. Od tega v letu 2014 za 10.000.000 EUR ter za 26.711.444, 81 v letu 2013.

v TEUR

Pojasnila

2013

2014

Dolgoročne finančne obveznosti

37

198.754

270.070

Kratkoročne finančne obveznosti

38

198.659

97.536

Skupaj finančne obveznosti

 

397.413

367.606

Skupaj kapital

32

380.670

380.267

Dolg/Kapital

 

1,04

0,97

Denar in denarni ustrezniki

31

38.589

35.843

Skupaj neto finančne obveznosti

 

358.824

331.763

Neto dolg / Kapital

 

0,94

0,87

Poslovni izid

 

-24.999

1.239

Donosnost kapitala – ROE (%)

 

-6,5 %

0,3 %

6. Poročanje po odsekih

Področni odseki

 

Skupino sestavljata v letu 2014 dva ključna področna odseka Dom in Portfeljske naložbe, v katerega v skladu s prenovljenim Strateškim načrtom do leta 2018, spada tudi do leta 2012 posebej prikazano poslovno področje Ekologija. Nova razdelitev poslovnih področij, ki je bila sprejeta s potrditvijo osveženega strateškega načrta (na Dom in Portfeljske naložbe), je odraz strateške odločitve, da se Gorenje v prihodnje še bolj osredotoča na temeljno dejavnost.

 

(i) Poslovno področje Dom

 

Poslovno področje Dom: dejavnost proizvodnje in prodaje gospodinjskih aparatov lastne proizvodnje, prodaje dopolnilnega programa gospodinjskih aparatov drugih proizvajalcev, prodaje dokupnega programa izven treh osnovnih programov velikih gospodinjskih aparatov, proizvodnje in prodaje toplotno-ogrevalne tehnike in proizvodnje mehanskih komponent; proizvodnja in prodaja sanitarne opreme in keramičnih ploščic ter prodaja kuhinjskega in kopalniškega pohištva.

 

(ii) Poslovno področje

 

Portfeljske naložbe Poslovno področje Portfeljske naložbe: dejavnost celostnega ravnanja z odpadki, dejavnost orodjarstva, trgovine, inženiringa, zastopstva, gostinstva, turizma.

 

Območni odseki

 

Pri izkazovanju informacij po območnih odsekih so prihodki posameznih odsekov prikazani po območjih, na katerih se nahajajo stranke. Sredstva odseka so izkazana glede na njihovo geografsko lego.

 

Skupino sestavljajo naslednji ključni območni odseki:

 

Zahod: Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Danska, Švedska, Belgija, Finska, Velika Britanija, Grčija, Norveška,Nizozemska, Španija, Švica, Irska, Luksemburg, Malta, Portugalska.

 

Vzhod: Ukrajina, Rusija, Makedonija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Albanija, Bosna in Hercegovina, Belorusija, Kosovo, Moldavija, Latvija, Litva, Estonija, Slovenija, Češka republika, Madžarska, Poljska, Bolgarija, Romunija, Slovaška.

 

Ostalo: ostale države.

 

7. Izkaz denarnih tokov

 

Izkaz denarnih tokov je bil pripravljen po posredni metodi na podlagi postavk v bilanci stanja z dne 31. decembra 2014, bilance stanja z dne 31. decembra 2013, izkaza poslovnega izida za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, in dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prilivov in odlivov. Izkaz denarnih tokov obsega ustavljeno in ohranjeno poslovanje.

 

8. Sestava Skupine Gorenje

 

V skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, so bili v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje vključeni računovodski izkazi krovne družbe Gorenje, d.d., in računovodski izkazi devetinsedemdesetih odvisnih družb:

Družbe, delujoče v Sloveniji

Lastniški delež

v %

Poslovno

področje

Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje

100,00

PPD

Gorenje GTI, d.o.o., Velenje

100,00

PPPN

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje

100,00

PPPN

Energygor, d.o.o., Velenje

100,00

PPPN

Kemis, d.o.o., Vrhnika

100,00

PPPN

Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje

100,00

PPPN

ZEOS, d.o.o., Ljubljana

51,00

PPPN

Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor

100,00

PPPN

Indop, d.o.o., Šoštanj

100,00

PPPN

ERICo, d.o.o., Velenje

51,00

PPPN

Gorenje design studio, d.o.o., Velenje

52,00

PPD

PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana

51,00

PPPN

EKOGOR, d.o.o., Jesenice

51,00

PPPN

Gorenje GAIO, d.o.o, Šoštanj

100,00

PPPN

Gorenje GSI, d.o.o., Ljubljana

100,00

PPD

Gorenje Keramika, d.o.o., Velenje

100,00

PPPN

Gorenje Surovina Fotoreciklaža, d.o.o., Maribor

51,00

PPPN

Gorenje Studio, d.o.o., Ljubljana

100,00

PPD

Družbe, delujoče v tujini

Lastniški delež

v %

Poslovno

področje

Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija

100,00

PPD

Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija

100,00

PPD

Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija

100,00

PPD

Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija

100,00

PPD

Gorenje France S.A.S., Francija*

100,00

PPD

Gorenje Belux S.a.r.l., Belgija

100,00

PPD

Gorenje Espana, S.L., Španija

100,00

PPD

Gorenje UK Ltd., Velika Britanija

100,00

PPD

Gorenje Group Nordic A/S, Danska

100,00

PPD

Gorenje AB, Švedska

100,00

PPD

Gorenje OY, Finska

100,00

PPD

Gorenje AS, Norveška

100,00

PPD

Gorenje spol. s r.o., Češka republika

100,00

PPD

Gorenje real spol. s r.o., Češka republika

100,00

PPD

Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška republika

100,00

PPD

Gorenje Magyarország Kft., Madžarska

100,00

PPD

Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska

100,00

PPD

Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija

100,00

PPD

Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška

100,00

PPD

Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija

100,00

PPD

Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina

100,00

PPD

Gorenje, d.o.o., Srbija

100,00

PPD

Gorenje Podgorica , d.o.o., Črna gora

99,975

PPD

Gorenje Romania S.r.l., Romunija

100,00

PPD

Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija

100,00

PPD

Mora Moravia s r.o., Češka republika

100,00

PPD

Gorenje - kuchyně spol. s r.o., Češka republika

100,00

PPD

KEMIS-Termoclean, d.o.o., Hrvaška

100,00

PPPN

Kemis - BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina

100,00

PPPN

Gorenje Studio, d.o.o., Srbija

100,00

PPD

Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati

100,00

PPD

Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija

100,00

PPD

Gorenje Istanbul Ltd., Turčija

100,00

PPD

Gorenje TOV, Ukrajina

100,00

PPD

ST Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija

100,00

PPPN

Kemis Valjevo, d.o.o, Srbija

100,00

PPPN

Kemis – SRS, d.o.o., Bosna in Hercegovina

100,00

PPPN

ATAG Nederland BV, Nizozemska

100,00

PPD

ATAG België NV, Belgija

100,00

PPD

Intell Properties BV, Nizozemska

100,00

PPD

Gorenje Nederland BV, Nizozemska

100,00

PPD

Gorenje Kazakhstan, TOO, Kazahstan

100,00

PPD

»Euro Lumi & Surovina« SH.P.K., Kosovo

51,00

PPPN

OOO Gorenje BT, Rusija

100,00

PPD

Gorenje GTI, d.o.o., Beograd, Srbija

100,00

PPPN

Asko Appliances AB, Švedska

100,00

PPD

Gorenje North America,Inc., Združene države Amerike

100,00

PPD

Asko Appliances Pty, Avstralija

100,00

PPD

Asko Appliances OOO, Rusija

100,00

PPD

»Gorenje Albania« SHPK, Albanija

100,00

PPD

Gorenje Home d.o.o., Zaječar, Srbija

100,00

PPD

ORSES d.o.o., Beograd, Srbija

100,00

PPPN

Gorenje Ekologija, d.o.o., Stara Pazova, Srbija

100,00

PPPN

Gorenje Corporate GmbH, Avstrija

100,00

PPD

Cleaning System S, d.o.o., Srbija

100,00

PPPN

ZEOS eko-sistem d.o.o., Bosna in Hercegovina

49,45

PPPN

Gorenje Solarna energija Solago, d.o.o., Valjevo, Srbija

100,00

PPPN

Gorenje Sola - Home, d.o.o., Valjevo, Srbija

100,00

PPPN

Gorenje do Brasil Ltda., Brazilija

100,00

PPD

Gorenje Asia Ltd., Kitajska

100,00

PPD

Gorenje MDM, d.o.o., Kragujevac, Srbija

100,00

PPPN

PPD - Poslovno področje Dom

PPPN - Poslovno področje Portfeljske naložbe

 

Pridružene družbe:

 • Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje
 • GGE družba za izvajanje energetskih storitev, d.o.o. (GGE d.o.o.), Ljubljana
 • RCE – Razvojni center energija d.o.o. (RCE d.o.o.), Velenje
 • Econo Projektiranje d.o.o., Ljubljana
 • ENVITECH D.O.O., Beograd, Srbija
 • Gorenje Electronics Trading LLC, Dubaj, Združeni arabski emirati
 • Gorenje Projekt, d.o.o., Beograd, Srbija
 • Tosidos, d.o.o., Ljubljana

Predstavništva družbe Gorenje, d.d., v tujini:

 • v Kijevu (Ukrajina),
 • v Atenah (Grčija),
 • v Šanghaju (Kitajska),
 • v Almatyju (Kazahstan) in
 • v Kišinjevu (Moldavija).

9. Neobvladujoči deleži

Neobvladujoči deleži na dan 31.12.2014 so naslednji:

 

2013

2014

v TEUR

Neobvladujoči delež

Delež v poslovnem izidu

Neobvladujoči delež

Delež v poslovnem izidu

Gorenje Podgorica, d.o.o., Črna gora

1

0

1

0

ZEOS, d.o.o., Ljubljana

462

67

546

80

Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor

4

0

0

0

»Euro Lumi & Surovina« SH.P.K., Kosovo

278

-55

242

-36

ERICo, d.o.o., Velenje

652

9

677

25

Gorenje kuhinje, d.o.o., Ukrajina

-49

-12

0

0

PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana

797

232

904

185

Gorenje design studio, d.o.o., Velenje

151

-3

152

1

EKOGOR, d.o.o., Jesenice

34

0

67

1

Kemis, d.o.o., Vrhnika

1

0

0

0

KEMIS-Termoclean, d.o.o., Hrvaška

0

0

0

0

Kemis-BH, d.o.o., BIH

0

0

0

0

Kemis-SRS, d.o.o., BIH

0

0

0

0

Kemis Valjevo, d.o.o., Srbija

0

0

0

0

Gorenje Ekologija, d.o.o., Srbija

0

0

0

0

Cleaning System S, d.o.o., Srbija

284

5

0

0

ZEOS eko-sistem, d.o.o., BIH

218

6

244

12

Gorenje Surovina Fotoreciklaža, d.o.o., Maribor

-20

-24

6

-48

Skupaj

2.813

225

2.839

220

Prenos lastništva med družbami Skupine Gorenje ni imel nobenega vpliva na skupinski izkaz poslovnega izida Skupine Gorenje, ker so bili posli med družbami Skupine Gorenje izločeni v postopku uskupinjevanja.

10. Ustavljeno poslovanje

Skupina Gorenje ustavlja/odprodaja/reorganizira dejavnosti poslovnega področja Dom, ki so v preteklosti negativno vplivale na dobičkonosnost in denarni tok Skupine. V skladu s tem je družba Gorenje d.d., konec meseca februarja 2013 odprodala proizvodni družbi Gorenje Kuhinje, d.o.o., in Gorenje Notranja oprema d.o.o., investicijski družbi CoBe Capital. Gorenje je za vodenje distribucijskega hčerinskega podjetja Gorenje France S.A.S. sklenilo poslovodsko pogodbo s podjetjem Targos S.A.S. To podjetje ima tudi opcijsko pravico za nakup 100 % lastniškega kapitala družbe Gorenje France S.A.S., v primeru izpolnitve določenih pogojev. Targos S.A.S. lahko nakupno opcijo izvrši v maju 2015, pogodbeno dogovorjena transakcijska cena pa je enaka knjigovodski vrednosti lastniškega kapitala družbe na dan 31.12.2014 v določenem vrednostnem intervalu. Ekonomski parametri transakcije ustrezajo ocenjeni vrednosti podjetja. Razvrščanje dejavnosti med ustavljeno poslovanje določa MSRP 5. Primerljivost informacij smo dosegli s prerazporeditvijo učinkov poslovanja družb razvrščenih med ustavljeno poslovanje v Skupinskem Izkazu poslovnega izida za obdobje januar – december 2014 in 2013 med ločeno postavko poslovni izid iz ustavljenega poslovanja. Ravno tako smo morali prerazporediti sredstva in obveznosti družb razporejenih med ustavljeno poslovanje, med sredstva/obveznosti, vključena v skupine za odtujitev v bilanci stanja Skupine Gorenje na dan 31.12.2013 in 31.12.2014.

 

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in denarni tok družb ustavljenega poslovanja.

Izkaz poslovnega izida – družbe ustavljenega poslovanja

 

v TEUR

2013

2014

Prihodki od prodaje

11.449

8.164

Sprememba vrednosti zalog

337

0

Drugi poslovni prihodki

1.449

226

Kosmati donos iz poslovanja

13.235

8.390

Stroški blaga, materiala in storitev

-12.348

-8.185

Stroški dela

-3.914

-893

Amortizacija

-266

-30

Drugi poslovni odhodki

-993

-254

Poslovni izid iz poslovanja

-4.286

-972

Finančni prihodki

24

17

Finančni odhodki

-6.312

-41

Neto finančni odhodki

-6.288

-24

Celotni poslovni izid

-10.574

-996

Davek iz dobička

0

0

Poslovni izid poslovnega leta

-10.574

-996

Bilanca stanja - družbe ustavljenega poslovanja

 

v TEUR

2013

2014

Sredstva, vključena v skupine za odtujitev

6.766

5.146

     

Neopredmetena sredstva

8

3

Nepremičnine, naprave in oprema

112

127

Naložbene nepremičnine

0

0

Dolgoročne finančne naložbe

962

980

Odložene terjatve za davke

0

0

Dolgoročne poslovne terjatve

38

187

Zaloge

584

410

Kratkoročne finančne naložbe

20

20

Terjatve do kupcev

3.062

2.209

Druga kratkoročna sredstva

1.069

991

Denar in denarni ustrezniki

911

219

     

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

3.699

2.113

     

Rezervacije

947

672

Dolgoročne poslovne obveznosti

25

25

Odložene obveznosti za davek

0

0

Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

Obveznosti do dobaviteljev

168

142

Druge kratkoročne obveznosti

2.559

1.274

Denarni tok družb ustavljenega poslovanja

 

v TEUR

2013

2014

Čisti denarni tok iz poslovanja

-2.286

-749

Čisti denarni tok iz naložbenja

2.412

-66

Čisti denarni tok iz financiranja

-4

0

Čisti denarni tok ustavljenega poslovanja

122

-815

11. Pridružene družbe

Delež Skupine v dobičkih / izgubah pridruženih družb je za leto 2014 znašal 65 TEUR (2013: -592 TEUR).

 

Pregled sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov pridruženih družb za leto 2013 je prikazan v nadaljevanju (pregled lastniških deležev pa je prikazan v pojasnilu 24):

Družba /

 v TEUR

 

Dolgoročna sredstva

Kratkoročna sredstva

Dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti

Prihodki

Odhodki

Davek iz dobička

Poslovni izid poslovnega leta

Econo Projektiranje, d.o.o., Ljubljana

83

850

22

457

1.205

-922

0

283

GGE, d.o.o., Ljubljana

2.703

1.624

1.321

2.287

3.700

-3.584

0

116

RCE, d.o.o., Velenje

5.361

2.476

14.631

8.403

2.247

-5.824

0

-3.577

ENVITECH D.O.O., Beograd

7

63

0

68

11

-67

0

-56

Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje

116

9.218

72

8.318

14.075

-13.727

-62

286

Gorenje Projekt d.o.o., Beograd

31

3

0

1

2

-19

0

-17

Gorenje Electronics Trading LLC, Dubaj

58

11

0

0

121

-50

0

71

Pregled sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov pridruženih družb za leto 2014 je prikazan v nadaljevanju:

 

Družba /

 v TEUR

 

Dolgoročna sredstva

Kratkoročna sredstva

Dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti

Prihodki

Odhodki

Davek iz dobička

Poslovni izid poslovnega leta

Econo Projektiranje, d.o.o., Ljubljana

75

618

9

498

922

-916

-1

5

GGE, d.o.o., Ljubljana

2.560

1.722

1.332

1.985

5.109

-4.859

0

250

RCE, d.o.o., Velenje

5.601

2.223

13

10.601

2.668

-4.856

0

-2.188

ENVITECH D.O.O., Beograd

3

77

0

77

33

-32

0

1

Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje

656

7.674

29

7.363

26.081

-26.075

0

6

Gorenje Projekt d.o.o., Beograd

23

9

0

1

19

-19

0

0

Gorenje Electronics Trading LLC, Dubaj

32

35

206

23

41

-143

0

-102

Tosidos, d.o.o., Ljubljana

197

3.374

59

3.298

9.439

-9.308

-24

107

Pojasnilo 12 - Prihodki od prodaje 1.245.553 TEUR

v TEUR

2013

2014

Prihodki od prodaje proizvodov in blaga

1.182.286

1.187.037

Prihodki od prodaje storitev

58.196

58.516

Skupaj

1.240.482

1.245.553

Pojasnilo 13 - Drugi poslovni prihodki 21.468 TEUR

v TEUR

2013

2014

Prihodki od subvencij, dotacij in kompenzacij

4.597

1.948

Prihodki od najemnin

1.851

1.660

Prihodki od črpanj in odprave rezervacij

4.153

3.073

Prihodki od porabe odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor

3.625

3.774

Dobički od prodaje nepremičnin, opreme in naprav

3.878

691

Dobički od prodaje naložbenih nepremičnin

51

83

Prihodki od prevrednotenja naložbenih nepremičnin

6.851

0

Drugi poslovni prihodki

9.511

10.239

Skupaj

34.517

21.468

Prihodki od subvencij so v letu 2014 nižji za 2.649 TEUR v primerjavi z letom 2013 predvsem zaradi višjih v lanskem letu prejetih subvencij iz naslova odpiranja novih delovnih mest v Srbiji.

 

Pretežni del prihodkov od porabe odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor v višini 3.774 TEUR se nanaša na invalidsko podjetje Gorenje I.P.C., d.o.o., kjer je črpanje potekalo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

 

Med drugimi poslovnimi prihodki se glavnina nanaša na prihodke od odškodnin (2.730 TEUR), prihodke, vezane na Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (453 TEUR), prihodke od odpisa dolgov (65 TEUR) in ostale prihodke iz poslovanja (6.991 TEUR).

 

Prihodki od najemnin 

 

v TEUR

2013

2014

Najemnine do 1 leta

1.008

476

Skupaj

1.008

476

Pojasnilo 14 - Stroški blaga, materiala in storitev 915.501 TEUR

v TEUR

2013

2014

Nabavna vrednost prodanega blaga

215.851

222.329

Stroški materiala

477.833

491.440

Stroški storitev

216.832

205.732

Skupaj

910.516

919.501

Med stroški storitev so zajeti stroški oblikovanja rezervacij za prodajne garancije v višini 29.315 TEUR (v letu 2013: 30.528 TEUR) in stroški najemnin v višini 20.591 TEUR (v letu 2013: 21.165 TEUR).

Pojasnilo 15 - Stroški dela 227.586 TEUR

v TEUR

2013

2014

Stroški plač

179.696

164.561

Stroški socialnih zavarovanj

35.070

37.497

Drugi stroški dela

23.148

25.528

Skupaj

237.914

227.586

Med drugimi stroški dela so zajeti stroški oblikovanja rezervacij za odpravnine in pokojnine v višini 716 TEUR (v letu 2013: 1.133 TEUR).

 

Del stroškov plač (4.028 TEUR) je bil uporabljen za oblikovanje rezervacij iz državnih podpor pri družbi Gorenje I.P.C., d.o.o., ki ima status invalidskega podjetja.

 

Drugi stroški dela se pretežno nanašajo na regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela, odpravnine in jubilejne nagrade, skladno z nacionalno delovnopravno zakonodajo in notranjimi predpisi družb.

Število zaposlenih po poslovnih področjih

Na dan 31.12.

Povprečje

 

2013

2014

2013

2014

Poslovno področje Dom

9.032

8.815

9.296

9.041

Poslovno področje Portfeljske naložbe

1.356

1.427

1.343

1.427

Skupaj

10.388

10.242

10.639

10.468

Pojasnilo 16 - Amortizacija 

v TEUR

2013

2014

Amortizacija neopredmetenih sredstev

6.678

7.064

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

35.197

35.925

Skupaj

41.875

42.989

Pojasnilo 17 - Drugi poslovni odhodki 21.396 TEUR

v TEUR

2013

2014

Odpis zalog na iztržljivo vrednost

2.174

2.809

Odtujitev in slabitev sredstev

1.788

838

Druge dajatve

3.454

3.283

Drugi odhodki

14.826

14.466

Skupaj

22.242

21.396

Druge dajatve zajemajo dajatve za uporabo stavbnega zemljišča, vodarino, okoljske takse, članarine v zakonsko obveznih združenjih in druge obvezne dajatve.

 

Drugi odhodki zajemajo predvsem izdatke za varstvo okolja, kjer se pretežni del nanaša na stroške, vezane na Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (8.641 TEUR) ter stroške odškodnin (1.231 TEUR).

Pojasnilo 18 – Neto finančni odhodki 38.713 TEUR

Finančni prihodki 8.668 TEUR

 

v TEUR

2013

2014

Prihodki od dividend od naložb, razpoložljivih za prodajo

97

54

Prihodki od obresti

2.326

1.793

Sprememba poštene vrednosti valutnih terminskih poslov

0

4.025

Prihodki od neto tečajnih razlik

0

0

Prihodki od realiziranih valutnih terminskih poslov

0

388

Drugi finančni prihodki

5.124

2.408

Skupaj

7.547

8.668

Finančni odhodki 47.381 TEUR

 

v TEUR

2013

2014

Odhodki za obresti

19.931

19.550

Odhodki od realiziranih poslov obrestnih zamenjav

2.465

1.902

Sprememba poštene vrednosti obrestnih zamenjav

0

570

Odhodki od neto tečajnih razlik

9.384

5.544

Odhodki od realiziranih valutnih terminskih poslov

26

250

Sprememba poštene vrednosti valutnih terminskih poslov

209

190

Slabitev naložb, razpoložljivih za prodajo

10.675

96

Slabitev terjatev do kupcev

9.482

5.126

Slabitev dolgoročnih in ostalih terjatev

3.442

4.233

Slabitev posojil

2.705

762

Slabitev naložb v pridružene družbe

0

600

Drugi finančni odhodki

3.610

8.558

Skupaj

61.929

47.381

S slabitvijo terjatev, naložb in danih posojil v višini 10.817 TEUR (v letu 2013: 15.629 TEUR) je zagotovljena poštena vrednost poslovnih terjatev, naložb in danih posojil. Slabitev danih posojil se glede na pogodbena določila nanaša na družbo Arosa Mobilia, d.o.o., in na slabitev posojila do družbe RCE – Razvojni center energija, d.o.o.

 

Pomembni del drugih finančnih odhodkov se nanaša na odpravo pripoznanja vnaprej vračunanih prihodkov iz naslova nezaračunane odškodnine v višini 2,2 mio EUR ter na oblikovanje rezervacije za pričakovano vnovčitev bančne garancije v višini 1,1 mio EUR pri družbi Gorenje, d.d.

 

Finančni prihodki in odhodki pripoznani neposredno v drugem vseobsegajočem donosu (neto)

 

v TEUR

2013

2014

Čista sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem

-489

-533

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

2.465

2.472

Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

-109

-34

Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid

0

0

Čista sprememba iz naslova tečajnih razlik od odvisnih družb, prenesena v poslovni izid

-711

0

Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu

1.156

1.905

Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, ki pripadajo lastnikom matične družbe

1.156

1.905

Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, ki pripadajo neobvladujočim deležem

0

0

Pojasnilo 19 – Davek iz dobička 2.624 TEUR

Davek iz dobička je izkazan z upoštevanjem dejanske obveznosti iz naslova obračuna davka od dohodka pravnih oseb in ugotovljenih odloženih terjatev ter obveznosti za davek.

v TEUR

2013

2014

Dejansko obračunani davek

3.581

4.216

Odloženi davek

-7.800

-1.592

Skupaj

-4.219

2.624

Skupina v letu 2014 ni oblikovala odloženih terjatev za davke v višini 5.883 TEUR (5.155 TEUR v letu 2013) pretežno iz naslova neizkoriščenih davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter davčnih izgub.

Prikaz efektivnih stopenj davka od dohodka pravnih oseb:

 

v TEUR

2013

2013

2014

2014

Poslovni izid pred davki

 

-18.644

 

4.859

Davek, obračunan z uporabo splošne davčne stopnje

17,0%

-3.169

17,0 %

826

Prilagoditev za davčno stopnjo iz drugih davčnih območij

3,8%

-713

-10,2%

-494

Davčno nepriznani odhodki

6,6%

-1.229

29,1%

1.416

Davčno izvzeti prihodki

0,9%

-170

-0,5%

-23

Davčne olajšave

4,8%

-904

-61,2%

-2.972

Davčne izgube tekočega leta, za katere terjatve za odložene davke niso pripoznane

-14,1%

2.632

91,4%

4.439

Druge razlike

3,6%

-666

-11,7%

-568

Davek iz dobička

22,6%

-4.219

54,0%

2.624

V drugem vseobsegajočem donosu so bile v letu pripoznane naslednje vrednosti odloženega davka:

 

v TEUR

2013

 

Vrednost pred davkom

Davek

Vrednost po obdavčitvi

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

-153

44

-109

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid

0

0

0

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem

-72

-417

-489

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

2.465

0

2.465

Čista sprememba iz naslova tečajnih razlik od odvisnih družb, prenesena v poslovni izid

-711

0

-711

Sprememba poštene vrednosti zemljišč

-1.262

137

-1.125

Tečajne razlike pri prevedbi tujih podjetij

-10.296

0

-10.296

Drugi vseobsegajoči donos

-10.029

-236

-10.265

v TEUR

2014

 

Vrednost pred davkom

Davek

Vrednost po obdavčitvi

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

-41

7

-34

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid

0

0

0

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem

-145

-388

-533

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

2.472

0

2.472

Sprememba poštene vrednosti zemljišč

0

0

0

Tečajne razlike pri prevedbi tujih podjetij

-13.165

0

-13.165

Drugi vseobsegajoči donos

-10.879

-381

-11.260

Pojasnilo 20 - Neopredmetena sredstva 181.597 TEUR

v TEUR

2013

2014

Stroški razvoja

13.718

26.924

Premoženjske pravice

13.526

12.293

Blagovna znamka

61.964

61.964

Dobro ime

68.653

68.653

Neopredmetena sredstva v izdelavi

10.021

11.763

Skupaj

167.882

181.597

Neopredmetena sredstva vsebujejo predvsem blagovne znamke Atag, Etna in Pelgrim, dobro ime, odložene stroške razvoja in programsko opremo.

 

Dobro ime v višini 62.130 TEUR in poštena vrednost blagovih znamk Atag, Etna in Pelgrim v višini 61.964 TEUR je nastalo v letu 2008 pri prevzemu družbe ATAG Europe BV; poleg tega je v letu 2008 nastalo še dobro ime v višini 1.617 TEUR pri nakupu večinskega deleža družbe PUBLICUS, d.o.o. Dobro ime v višini 2.030 TEUR se nanaša na nakup večinskega deleža družbe Gorenje Surovina, d.o.o., v letu 2007, dobro ime v višini 2.875 TEUR pa je nastalo v letu 2005 ob prevzemu družbe Mora Moravia, s r. o. na Češkem in družbe Gorenje Studio, d.o.o., v Srbiji.

 

Preizkušanje oslabitve dobrega imena in blagovnih znamk

 

Opravljena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena in blagovnih znamk Atag, Etna in Pelgrim, ki se nanašajo na prevzem družbe ATAG Europe BV. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za Skupino ATAG, ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2015 in strateškega načrta poslovanja za obdobje od leta 2016 do leta 2019. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi sta stopnja rasti prihodkov v višini 3,0 odstotkov (2013: 3,5 odstotkov) in diskontna stopnja v višini 8,70 odstotkov (2013: 11,27 odstotkov).

 

Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom in blagovnimi znamkami Atag, Etna in Pelgrim, zato ni potrebe po slabitvi.

 

Opravljena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe PUBLICUS, d.o.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo PUBLICUS, d.o.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2015 in strateškega načrta poslovanja od leta 2016 do leta 2019. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi sta stopnja rasti prihodkov v višini 2,0 odstotka (2013: 1,0 odstotka) in diskontna stopnja v višini 7,79 odstotkov (2013: 8,6 odstotkov).

 

Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

 

Opravljena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe Mora Moravia, s r.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo Mora Moravia, s r.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2015 in strateškega načrta poslovanja od leta 2016 do leta 2019. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi sta stopnja rasti prihodkov v višini 2,0 odstotka (2013: 2,0 odstotka) in diskontna stopnja v višini 6,80 odstotkov (2013: 8,21 odstotkov).

 

Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

 

Izvedena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe Gorenje Studio, d.o.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo Gorenje Studio, d.o.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2015 in strateškega načrta poslovanja od leta 2016 do leta 2019. Glavne uporabljene predpostavke pri izračunih vrednosti pri uporabi so stopnja rasti prihodkov v višini 2,0 odstotka (2013: 2,5 odstotka) in diskontna stopnja v višini 11,53 odstotkov (2013: 14,69 odstotkov).

 

Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

 

Izvedena je bila preizkušnja oslabitve dobrega imena, ki se nanaša na prevzem družbe Gorenje Surovina, d.o.o. Izračuni temeljijo na projekcijah denarnih tokov za družbo Gorenje Surovina, d.o.o., ki so bili izdelani na podlagi sprejetega načrta poslovanja za leto 2015 in strateškega načrta poslovanja od leta 2016 do leta 2019. Glavni uporabljeni predpostavki pri izračunih vrednosti pri uporabi so stopnja rasti prihodkov v višini 3,0 odstotka (2013: 3,0 odstotkov) in diskontna stopnja v višini 8,6 odstotkov (2013: 8,6 odstotkov).

 

Ugotovljeno je bilo, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajočih enot presega njeno knjigovodsko vrednost vključno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

 

Pretežni del povečanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev se nanaša na razvoj novih izdelkov (nova generacija pralnih strojev, zaključevanje projekta nove generacije vgradnih pečic, prenova samostojnih štedilnikov širine 600 mm in posodobitev obstoječe generacije pomivalnih strojev).

 

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2013

 

v TEUR

Stroški razvoja

Premoženjske pravice

Blagovna znamka

Dobro ime

Neopredmetena sredstva v izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2013

33.664

34.825

61.964

68.653

1.178

200.284

Nabava

1.925

323

   

13.430

15.678

Odtujitve, odpisi

-382

-1.235

     

-1.617

Drugi prenosi

4.419

276

   

-4.586

109

Tečajne razlike

-126

-784

   

-1

-911

Nabavna vrednost 31.12.2013

39.500

33.405

61.964

68.653

10.021

213.543

           

 

Popravek vrednosti 1.1.2013

23.096

17.581

0

0

0

40.677

Odtujitve, odpisi

-382

-621

     

-1.003

Amortizacija

3.766

2.912

     

6.678

Drugi prenosi

-552

480

     

-72

Tečajne razlike

-146

-473

     

-619

Popravek vrednosti 31.12.2013

25.782

19.879

0

0

0

45.661

 

 

 

 

 

 

 

Neodpisana vrednost 1.1.2013

10.568

17.244

61.964

68.653

1.178

159.607

Neodpisana vrednost 31.12.2013

13.718

13.526

61.964

68.653

10.021

167.882

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2014

 

v TEUR

Stroški razvoja

Premoženjske pravice

Blagovna znamka

Dobro ime

Neopredmetena sredstva v izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2014

39.500

33.405

61.964

68.653

10.021

213.543

Nabava

2.631

1.368

   

17.265

21.264

Odtujitve, odpisi

-8.074

-8.302

     

-16.376

Odprodaja družb

 

-160

     

-160

Drugi prenosi

15.031

564

   

-15.490

105

Tečajne razlike

-135

-407

   

-33

-575

Nabavna vrednost 31.12.2014

48.953

26.468

61.964

68.653

11.763

217.801

 

 

 

 

 

 

 

Popravek vrednosti 1.1.2014

25.782

19.879

 

 

 

45.661

Odtujitve, odpisi

-8.076

-8.277

     

-16.353

Amortizacija

4.351

2.713

     

7.064

Drugi prenosi

 

71

     

71

Tečajne razlike

-28

-211

     

-239

Popravek vrednosti 31.12.2014

22.029

14.175

 

 

 

36.204

 

 

 

 

 

 

 

Neodpisana vrednost 1.1.2014

13.718

13.526

61.964

68.653

10.021

167.882

Neodpisana vrednost 31.12.2014

26.924

12.293

61.964

68.653

11.763

181.597

Pojasnilo 21 – Nepremičnine, naprave in oprema 355.962 TEUR

v TEUR

2013

2014

Zemljišča

40.607

41.797

Zgradbe

152.372

146.894

Proizvajalna in druga oprema

149.706

141.873

Nepremičnine, naprave in oprema v gradnji in izdelavi

13.867

25.398

Skupaj

356.552

355.962

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2013

 

v TEUR

Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalna in druga oprema

NNO v gradnji in izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2013

40.879

290.402

524.798

37.326

893.405

Nabava

846

1.689

7.577

50.816

60.928

Pripojitev družb

242

328

   

570

Odtujitve, odpisi

-1.128

-15.244

-20.797

-177

-37.346

Prenosi na NN

-85

-641

   

-726

Drugi prenosi

51

22.217

877

-73.889

-50.744

Tečajne razlike

-198

-3.487

-6.601

-209

-10.495

Nabavna vrednost 31.12.2013

40.607

295.264

505.854

13.867

855.592

           

Popravek vrednosti 1.1.2013

0

145.777

406.457

0

552.234

Odtujitve, odpisi

 

-9.148

-18.861

 

-28.009

Amortizacija

 

7.717

27.480

 

35.197

Prenosi na NN

 

-143

   

-143

Drugi prenosi

 

-13

-54.223

 

-54.236

Tečajne razlike

 

-1.298

-4.705

 

-6.003

Popravek vrednosti 31.12.2013

0

142.892

356.148

0

499.040

           

Neodpisana vrednost 1.1.2013

40.879

144.625

118.341

37.326

341.171

Neodpisana vrednost 31.12.2013

40.607

152.372

149.706

13.867

356.552

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2014

 

v TEUR

Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalna in druga oprema

NNO v gradnji in izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2014

40.607

295.264

505.854

13.867

855.592

Nabava

665

2.017

6.264

31.425

40.371

Odtujitve, odpisi

-13

-15.006

-42.856

-75

-57.950

Odprodaja družb

-52

 

-139

 

-191

Prenosi iz NN

930

4.867

   

5.797

Drugi prenosi

-3

2.626

9.850

-19.714

-7.241

Tečajne razlike

-337

-3.733

-3.478

-105

-7.653

Nabavna vrednost 31.12.2014

41.797

286.035

475.495

25.398

828.725

 

 

 

 

 

 

Popravek vrednosti 1.1.2014

0

142.892

356.148

0

499.040

Odtujitve, odpisi

 

-10.262

-42.188

 

-52.450

Amortizacija

 

7.409

28.516

 

35.925

Odprodaja družb

   

-56

 

-56

Prenosi iz NN

 

-1

   

-1

Drugi prenosi

 

-85

-6.931

 

-7.016

Tečajne razlike

 

-812

-1.867

 

-2.679

Popravek vrednosti 31.12.2014

0

139.141

333.622

0

472.763

 

 

 

 

 

 

Neodpisana vrednost 1.1.2014

40.607

152.372

149.706

13.867

356.552

Neodpisana vrednost 31.12.2014

41.797

146.894

141.873

25.398

355.962

Večino naložb, v višini 32.668 TEUR, je bilo izvedenih v osrednjem poslovnem področju Dom, kjer so pomemben del naložb predstavljale investicije v tehnološko opremo (zamenjava opreme, povečevanje avtomatizacije, investicijsko vzdrževanje). Del naložb pa je bil namenjen tudi podpori prodajnih aktivnosti (odpiranje novih maloprodajnih mest, razstavnih prostorov, ipd.). V okviru poslovnega področja Portfeljske naložbe smo v letu 2014 namenili za naložbe 7.703 TEUR, od tega največ na področjih ekologije, orodjarstva in proizvodnje keramičnih ploščic (družba Gorenje Keramika, d.o.o., zaključuje projekt prenove formatov ploščic, ostale družbe portfeljskih dejavnosti pa so pričele z izvajanjem projektov za povečanje obsega prodaje).

 

Odtujitve nepremičnin, naprav in opreme se nanašajo na odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja.

 

Zemljišča Skupine so bila ovrednotena s strani pooblaščenega cenilca konec leta 2013. Opravljene presoje v nadaljnjih obdobjih so nakazale, da še ni potrebe po izvedbi ponovnega prevrednotenja. Če bi bila zemljišča izkazana po nabavni vrednosti, bi knjigovodska vrednost zemljišč znašala 31.794 TEUR.

 

Finančne obveznosti na dan 31.12.2014 niso bile zavarovane s hipoteko na nepremičninah.

 

V letu 2014 nepremičninam, napravam in opremi niso bili pripisani stroški izposojanja.

 

Pod postavko prenosi so prikazani prenosi z naložbenih nepremičnin na nepremičnine, prenosi z nepremičnin, naprav in opreme na neopredmetena sredstva ter prenosi med posameznimi postavkami.

Pojasnilo 22 – Naložbene nepremičnine 18.931 TEUR

v TEUR

2013

2014

Zemljišča z zgradbami

28.129

18.931

Skupaj

28.129

18.931

Naložbene nepremičnine so zemljišča in zgradbe, ki so namenjena nadaljnji prodaji oziroma povečevanju vrednosti naložbe. Naložbene nepremičnine izkazujemo po modelu poštene vrednosti. Naložbene nepremičnine Skupine so bile ovrednotene s strani pooblaščenega cenilca konec leta 2013. Opravljene presoje v nadaljnjih obdobjih so nakazale, da še ni potrebe po izvedbi ponovnega prevrednotenja.

 

Prihodki od najemnin v zvezi z naložbenimi nepremičninami, pripoznani v izkazu poslovnega izida za leto 2014 so znašali 106 TEUR. Stroški v zvezi z naložbenimi nepremičninami so v letu 2014 znašali 494 TEUR.

 

Gibanje naložbenih nepremičnin 

 

v TEUR

2013

2014

Začetno stanje 1.1.

23.276

28.129

Povečanje

7.304

9

Prevrednotenje

6.851

0

Zmanjšanje

-9.885

-3.409

Prenosi iz NNO

583

0

Prenosi na NNO

0

-5.798

Končno stanje 31.12.

28.129

18.931

Pojasnilo 23 – Dolgoročne finančne naložbe 4.145 TEUR

v TEUR

2013

2014

Dana posojila (od 1 do 5 let)

4.622

3.208

Depoziti

23

17

Druge finančne naložbe 

882

920

Skupaj

5.527

4.145

Gibanje danih posojil

 

v TEUR

2013

2014

Začetno stanje 1.1.

6.354

4.622

Tečajne razlike

0

-1

Povečanje

0

0

Zmanjšanje

-15

-12

Družbe ustavljenega poslovanja

0

0

Prenosi na kratkoročne finančne naložbe

-1.717

-1.401

Končno stanje 31.12.

4.622

3.208

Dana posojila vključujejo dana posojila krovne družbe in odvisnih družb izven Skupine Gorenje. Obrestna mera, odvisna od valute, v kateri je nominirano posojilo, se je gibala v razponu od 3,682 odstotkov do 4,0 odstotkov.

Pojasnilo 24 – Naložbe v pridružene družbe 1.122 TEUR

v TEUR

Lastniški delež

2013

2014

Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje

50,00 %

474

513

GGE, d.o.o., Ljubljana

33,33 %

205

288

RCE, d.o.o., Velenje

24,00 %

-134

0

Econo Projektiranje, d.o.o., Ljubljana

26,00 %

111

113

Gorenje Electronics Trading LLC, Dubaj

49,00 %

39

191

ENVITECH D.O.O., Beograd

26,00 %

16

17

Skupaj

 

711

1.122

Pojasnilo 25 – Dolgoročne poslovne terjatve 6.801 TEUR

Pretežni del dolgoročnih poslovnih terjatev v višini 4.084 TEUR se nanaša na sklenjene reprograme terjatev do kupcev v družbi Gorenje Zagreb, d.o.o.

Pojasnilo 26 – Odložene terjatve in obveznosti za davke

Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci stanja z uporabo davčne stopnje, veljavne v državi, v kateri se nahajajo družbe Skupine.

v TEUR

Terjatve

Obveznosti

Terjatve – obveznosti

 

2013

2014

2013

2014

2013

2014

NNO

-243

-227

4.397

3.596

-4.640

-3.823

Naložbe

1.428

1.462

40

21

1.388

1.441

Terjatve

1.130

1.165

24

37

1.106

1.128

Zaloge

51

49

-46

-32

97

81

Obveznosti iz naslova tožb

0

1

0

0

0

1

Rezervacije po lokalnih standardih in davčnih zakonodajah

927

341

28

85

899

256

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

2.275

2.002

0

0

2.275

2.002

Rezervacije za posege v garancijski dobi

1.814

1.999

-81

-57

1.895

2.056

Neizkoriščene davčne izgube

11.062

12.146

-59

-59

11.121

12.205

Neizkoriščene davčne olajšave

7.229

7.553

71

197

7.158

7.356

Varovanje denarnega toka iz naslova obrestnih zamenjav

479

92

0

156

479

-64

Spremembe v Skupini

0

0

-58

904

58

-904

Skupaj

26.152

26.583

4.316

4.848

21.836

21.735

v TEUR

Terjatve – obveznosti

Preko poslovnega izda

Preko drugega vseobsegajočega donosa

 

2013

2014

2013

2014

2013

2014

NNO

-4.640

-3.823

303

-17

137

0

Naložbe

1.388

1.441

-495

36

45

7

Terjatve

1.106

1.128

86

-87

0

0

Zaloge

97

81

-9

-14

0

0

Obveznosti iz naslova tožb

0

1

0

2

0

0

Rezervacije po lokalnih standardih in davčnih zakonodajah

899

256

589

1.388

0

0

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

2.275

2.002

18

-43

0

0

Rezervacije za posege v garancijski dobi

1.895

2.056

83

108

0

0

Neizkoriščene davčne izgube

11.121

12.205

2.784

-421

0

0

Neizkoriščene davčne olajšave

7.158

7.356

4.441

-332

0

0

Varovanje denarnega toka iz naslova obrestnih zamenjav

479

-64

0

0

-418

-388

Spremembe v Skupini

58

-904

0

972

0

0

Skupaj

21.836

21.735

7.800

1.592

-236

-381

Družbe v Skupini so v letu 2014 pripoznale tako obveznosti kot tudi terjatve za odložene davke.

Pojasnilo 27 – Zaloge 219.389 TEUR

v TEUR

2013

2014

 

Dom

Portfeljske naložbe

Skupaj

Dom

Portfeljske naložbe

Skupaj

Material

62.821

2.295

65.116 

58.565

3.320

61.885

Nedokončana proizvodnja

8.881

3.287

12.168 

9.128

2.876

12.004

Proizvodi

112.403

420

112.823 

99.657

1.458

101.115

Trgovsko blago

31.004

10.306

41.310 

28.436

13.444

41.880

Predujmi

4.174

176

4.350 

2.419

86

2.505

Skupaj

219.283

16.484

235.767 

198.205

21.184

219.389

V letu 2014 so znašali popravki in odpisi vrednosti zalog 2.809 TEUR (v letu 2013: 2.174 TEUR). Popravek vrednosti in odpisi zalog na čisto iztržljivo vrednost so izkazani med drugimi poslovnimi odhodki.

 

Dani predujmi se nanašajo na zaloge surovin in materiala ter trgovskega blaga.

 

Knjigovodska vrednost zalog proizvodov, pri katerih so bili izvedeni popravki iz proizvajalne vrednosti na čisto iztržljivo vrednost znaša 5.277 TEUR.

Pojasnilo 28 – Kratkoročne finančne naložbe 20.461 TEUR

v TEUR

2013

2014

Naložbe razpoložljive za prodajo

3.986

3.626

Kratkoročni depoziti

1.506

1.547

Dana posojila

9.854

10.021

Dana posojila, prenesena iz dolgoročnih posojil

1.717

1.401

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti

139

166

Druge kratkoročne finančne terjatve

0

3.700

Skupaj

17.202

20.461

Dana posojila se nanašajo na kratkoročne vezave presežkov denarnih sredstev v bankah in pri družbah. Obrestna mera za bančne depozite in dana posojila znaša od 1,428 odstotka do 13,0 odstotkov.

 

Skupina ima sklenjene valutne terminske pogodbe za leto 2015 za namene varovanja obveznosti pred tveganjem spremembe valutnih tečajev. Poštena vrednost sklenjenih terminskih poslov se pripozna neposredno v izkazu poslovnega izida. V letu 2014 je Skupina realizirala poravnave iz naslova izvedenih finančnih intrumentov za valutna ščitenja v višini 138 TEUR in v tem znesku povečala finančne prihodke oziroma odhodke. Istočasno je zaradi prilagoditve valutnih terminskih poslov na pošteno vrednost povečala finančne prihodke za 4.025 TEUR in finančne odhodke za 190 TEUR.

 

Gibanje naložb v delnice in deleže, razpoložljive za prodajo

 

v TEUR

2013

2014

Začetno stanje 1.1.

15.065

3.986

Tečajne razlike

-19

-7

Povečanje

180

158

Zmanjšanje

-718

-374

Sprememba poštene vrednosti

-10.522

-137

Družbe ustavljenega poslovanja

0

0

Končno stanje 31.12.

3.986

3.626

Sprememba poštene vrednosti v višini 137 TEUR (31.12.2013 10.522 TEUR) je izkazana med finančnimi odhodki v višini 96 TEUR in 41 TEUR med znižanjem rezerve za pošteno za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev.

Pojasnilo 29 – Terjatve do kupcev 180.380 TEUR

V letu 2014 je bilo odpisov in slabitev vrednosti terjatev do kupcev 5.126 TEUR (v letu 2013: 9.482 TEUR).

 

Višina popravka vrednosti terjatev do kupcev je na dan 31.12.2014 znašala 27.326 TEUR (2013: 25.078 TEUR). Gibanje popravka poslovnih terjatev je prikazano v pojasnilu 42 (Finančna tveganja in finančni instrumenti).

 

Skupina ima poslovne terjatve do kupcev zavarovane s kvalitetnimi zavarovanji v višini 111.176 TEUR.

Pojasnilo 30 - Druga kratkoročna sredstva 43.216 TEUR

v TEUR

2013

2014

Druge kratkoročne terjatve

33.359

32.031

Kratkoročno dani predujmi in varščine

2.889

1.250

Kratkoročno odloženi stroški

7.791

6.464

Druga kratkoročna sredstva

1.820

3.471

Skupaj

45.859

43.216

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami predstavljajo pomemben del kratkoročne terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ki so v Skupini Gorenje konec leta 2014 znašale 12.132 TEUR (13.844 TEUR v letu 2013).

 

Večji del drugih kratkoročnih sredstev predstavljajo prehodno nezaračunane terjatve, kratkoročno odloženi stroški pa zajemajo zaračunane, vendar še ne opravljene storitve s strani dobaviteljev.

Pojasnilo 31 – Denar in denarni ustrezniki 35.843 TEUR

v TEUR

2013

2014

Denarna sredstva v blagajni

1.766

812

Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah

36.823

35.031

Skupaj

38.589

35.843

Pojasnilo 32 – Kapital 380.267 TEUR

Osnovni kapital družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2014 znaša 101.922.103,97 EUR (31.12.2013: 92.240.139,36 EUR) in je razdeljen na 24.424,613 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. V letu 2014 je bila izvedena dokapitalizacija in sicer s konverzijo terjatve iz naslova danih posojil s strani Gorenjske banke d.d., Kranj v višini 5.668.365,46 EUR in s konverzijo terjatve iz naslova danih posojil s strani International Finance Corporation, ZDA v višini 4.331.636,20 EUR. Od skupno konvertiranega kapitala 10.000.001,66 EUR se je v povečanje osnovnega kapitala razporedilo 9.681.964,61 EUR, ostanek v višini 318.037,05 EUR pa v kapitalske rezerve.

 

Rezerve Skupine sestavljajo kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, rezerva za pošteno vrednost ter prevedbena rezerva.

 

Kapitalske rezerve v višini 175.698 TEUR (31.12.2013: 175.568 TEUR) predstavljajo presežek nad nominalno vrednostjo vplačanih delnic v višini 64.474 TEUR (31.12.2013: 64.344 TEUR), presežek nad knjigovodsko vrednostjo odtujenih lastnih delnic v višini 15.313 TEUR (31.12.2013: 15.313 TEUR) in splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 78.048 TEUR (31.12.2013: 78.048 TEUR) ter druge učinke prehoda na MSRP. Kapitalske rezerve iz naslova presežka nad nominalno vrednostjo vplačanih delnic so se glede na leto 2013 povečale zaradi dokapitalizacije za 318 TEUR in znižale za stroške dokapitalizacije za 188 TEUR.

 

Rezerve iz dobička, ki na dan 31.12.2014 znašajo 99.301 TEUR (31.12.2013: 95.818 TEUR) sestavljajo zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička.

 

Skupina ima na dan 31.12.2014 oblikovane zakonske rezerve v višini 12.896 TEUR (31.12.2013: 12.896 TEUR). Kapitalske in zakonske rezerve se, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, lahko v presežnem znesku uporabijo za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za kritje čiste izgube poslovnega leta ter kritje prenesene čiste izgube, če se hkrati ne uporabijo rezerve iz dobička za izplačilo dobička delničarjem.

 

Skupina je v skladu s statutom družbe oblikovala statutarne rezerve v višini 633 TEUR, to je 10 % od poslovnega izida družbe Gorenje, d.d., in znašajo na dan 31.12.2014 7.556 TEUR (31.12.2013: 6.923 TEUR). Statutarne rezerve se v skladu s statutom družbe lahko uporabijo za povečanje osnovnega kapitala; za pokrivanje tekoče in prenesene izgube, če ni mogoče pokriti izgube iz drugih virov; za umik delnic v primeru prisilnega umika delnic in umika delnic s pridobitvijo s strani družbe; za umik delnic po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala; za oblikovanje lastnih deležev v primeru, če niso na razpolago drugi viri in za uravnavanje dividendne politike.

 

Lastne delnice v višini 3.170 TEUR (31.12.2013: 3.170 TEUR) se izkazujejo kot odbitna postavka kapitala in so izkazane po nabavni vrednosti.

 

Skupina na dan 31.12.2014 izkazuje druge rezerve iz dobička v višini 75.679 TEUR (31.12.2013: 72.829 TEUR), ki so bile oblikovane na podlagi sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o uporabi dobička tekočega poslovnega leta in sklepov skupščine o uporabi bilančnega dobička. Za leto 2014 je družba Gorenje, d.d., po sklepu uprave v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah prerazporedila del čistega dobička poslovnega leta v višini 2.850 TEUR med druge rezerve. Druge rezerve se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen z zakonom določene uporabe za oblikovanje rezerv za lastne delnice.

 

Zadržani dobiček v višini 10.365 TEUR (31.12.2013: 12.829 TEUR) je sestavljen iz poslovnega izida preteklih let in poslovnega izida leta 2014, ki je ostal po razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2014 za statutarne rezerve v višini 633 TEUR in za druge rezerve v višini 2.850 TEUR.

 

Prevedbena rezerva se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 13.165 TEUR in je na dan 31.12.2014 znašala -17.600 TEUR. Zmanjšanje je posledica tečajnih razlik, ki nastanejo pri preračunu sredstev in obveznosti odvisnih družb v tujini iz lokalnih valut v poročevalsko valuto Skupine. Zaradi zahtevnih makroekonomskih okoliščin v zadnjem četrtletju v Rusiji, ki so vplivale na poslovanje in bodočo sposobnost poplačila obveznosti odvisnega podjetja v tej državi, je poslovodstvo Skupine ocenilo, da del terjatev do podjetja Gorenje BT v prihodnosti ne bo poravnano. Skladno z MRS 21 je Skupina ta del terjatev v višini 11.837.162 EUR opredelila kot del naložbe v tujo odvisno družbo. Skladno z imenovanim standardom so tako tečajne razlike, ki izvirajo iz dolgoročno nepoplačljivega dela terjatev, izkazane neposredno v drugem vseobsegajočem donosu v višini 5.019.387 EUR.

 

Rezerva za pošteno vrednost, ki na dan 31.12.2014 znaša 10.912 TEUR (31.12.2013: 9.007 TEUR), vsebuje presežek iz prevrednotenja zemljišč, ki so ovrednotena po modelu poštene vrednosti, spremembe poštene vrednosti naložb, razpoložljivih za prodajo in spremembe vrednosti ščitenja denarnega toka.

 

Spremembe rezerve za pošteno vrednost so prikazane v spodnji tabeli:

 

v TEUR

Rezerva za pošteno vrednost zemljišč

Rezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

Rezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov

Skupaj

Stanje 1.1.2013

9.642

3.879

-4.545

8.976

Prevrednotenje zemljišč

     

0

Prenos zemljišč

     

0

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem

   

-67

-67

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

   

2.465

2.465

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih fin. sredstev

 

-153

-5

-158

Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

     

0

Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

     

0

Sprememba tečajnih razlik od odvisnih družb

 

-711

 

-711

Odtujitev odvisne družbe

-1.262

   

-1.262

Nakupi neobvladujočih deležev

     

0

Odloženi davki

137

44

-417

-236

Stanje 31.12.2013

8.517

3.059

-2.569

9.007

v TEUR

Rezerva za pošteno vrednost zemljišč

Rezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

Rezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov

Skupaj

Stanje 1.1.2014

8.517

3.059

-2.569

9.007

Prevrednotenje zemljišč

     

0

Prenos zemljišč

     

0

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem

   

-145

-145

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

   

2.472

2.472

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih fin. sredstev

 

-41

 

-41

Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

     

0

Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

     

0

Odtujitev odvisne družbe

     

0

Nakupi neobvladujočih deležev

     

0

Odloženi davki

 

7

-388

-381

Stanje 31.12.2014

8.517

3.025

-630

10.912

Pojasnilo 33 – Donos na delnico

Donos na delnico znaša v letu 2014 0,04 EUR (-1,51 EUR v letu 2013). Družba nima prednostnih delnic, zato je osnovni in prilagojeni donos na delnico enak.

 

Osnova za izračun kazalnika donosa na delnico sta poslovni izid poslovnega leta Skupine in tehtano povprečje navadnih delnic v obdobju:

2013

 v TEUR

Poslovni izid poslovnega leta

-25.224

Tehtano povprečno število navadnih delnic

16.688.725

Donos na delnico, osnovni / prilagojeni (v EUR)

-1,51

   

2014

v TEUR

Poslovni izid poslovnega leta

1.019

Tehtano povprečno število navadnih delnic

22.949.860

Donos na delnico, osnovni / prilagojeni (v EUR)

0,04

Vse izdane delnice so istega razreda in omogočajo lastniku udeležbo pri upravljanju družbe. Vsaka delnica predstavlja en glas in pravico do dividende.

 

V letu 2014 družba delničarjem ni izplačala dividend. 

Pojasnilo 34 – Rezervacije 63.453 TEUR

v TEUR

2013

2014

Rezervacije za prodajne garancije

41.127

38.360

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade ter pokojnine

18.714

18.226

Druge rezervacije

6.830

6.867

Skupaj

66.671

63.453

Rezervacije za prodajne garancije se oblikujejo na osnovi ocen stroškov garancij, ki se pripravljajo glede na pretekle znane podatke o ravni kakovosti izdelkov in v preteklosti izkazane stroške odprave napak v garancijski dobi.

 

Skupina v letu 2014 aktuarskega izračuna ni izvedla. Oblikovanje in črpanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade temeljijo na aktuarskem izračunu vrednosti ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, ki je bil opravljen po stanju na dan 31.12.2012. Pri izračunu so bile upoštevane naslednje predpostavke:

 • v decembru 2012 4,60-odstotna diskontna stopnja, ki predstavlja donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v Euro območju;
 • zadnje veljavne višine odpravnin in jubilejnih nagrad, kot so določene v internih aktih posameznih družb oziroma kot jih opredeljujejo lokalni predpisi;
 • fluktuacija zaposlenih, ki je odvisna predvsem od njihove starosti;
 • smrtnost na osnovi zadnjih razpoložljivih tablic smrtnosti lokalne populacije;
 • rast plač zaradi uskladitve z inflacijo in zaradi kariernega napredovanja.

Poslovodstvo ocenjuje, da se uporabljene predpostavke niso bistveno spremenile.

 

Druge rezervacije zajemajo v pretežni meri rezervacije iz naslova stroškov, vezanih na Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi pri družbi ZEOS, d.o.o., in rezervirana sredstva za morebitno vnovčenje bančne garancije pri družbi Gorenje, d.d.

 

Gibanje rezervacij v letu 2013

 

v TEUR

Stanje

1.1.2013

Črpanje

 

Tečajne razlike

Odprava

Oblikovanje

Prenosi

Stanje 31.12.2013

Rezervacije za prodajne garancije

38.645

-25.012

-470

-3.577

30.528

1.013

41.127

Rezervacije za odpravnine in pokojnine

21.749

-3.561

-243

-292

1.338

-277

18.714

Druge rezervacije

4.626

-931

-9

-273

2.819

598

6.830

Skupaj

65.020

-29.504

-722

-4.142

34.685

1.334

66.671

Gibanje rezervacij v letu 2014

 

v TEUR

Stanje

1.1.2014

Črpanje

 

Tečajne razlike

Odprava

Oblikovanje

Prenosi

Stanje 31.12.2014

Rezervacije za prodajne garancije

41.127

-29.009

-750

-2.323

29.315

0

38.360

Rezervacije za odpravnine in pokojnine

18.714

-1.209

-7

-17

716

29

18.226

Druge rezervacije

6.830

-1.588

-49

-707

2.381

0

6.867

Skupaj

66.671

-31.806

-806

-3.047

32.412

29

63.453

Pojasnilo 35 – Odloženi prihodki 5.270 TEUR

v TEUR

Stanje

1.1.2013

Amortizacija

Tečajne razlike

Oblikovanje

Stanje

31.12.2013

Odloženi prihodki iz državnih podpor

3.145

-3.625

-15

5.576

5.081

Skupaj

3.145

-3.625

-15

5.576

5.081

v TEUR

Stanje

1.1.2014

Amortizacija

Črpanje

Tečajne razlike

Oblikovanje

Stanje

31.12.2014

Odloženi prihodki iz državnih podpor

5.081

-3.773

-4

-217

4.183

5.270

Skupaj

5.081

-3.773

-4

-217

4.183

5.270

Pojasnilo 36 – Dolgoročne poslovne obveznosti 5.912 TEUR

Pretežni del dolgoročnih poslovnih obveznosti v višini 5.733 TEUR se nanaša na dolgoročne vzdrževalne pogodbe, vezane na stroške popravil in zamenjave izdelkov pri družbi ATAG Nederland BV.

Pojasnilo 37 – Dolgoročne finančne obveznosti 270.070 TEUR

v TEUR

2013

2014

Posojila od bank

281.738

248.280

Prenos na kratkoročna posojila od bank

-124.396

-50.140

Posojila od drugih podjetij

62.853

22.736

Prenos na kratkoročna posojila od drugih podjetij

-22.368

-9.544

Obveznosti iz naslova izdanih obveznic

0

72.643

Prenos na kratkoročne obveznosti iz naslova izdanih obveznic

0

-14.600

Druge finančne obveznosti

927

695

Skupaj

198.754

270.070

Dolgoročne finančne obveznosti so nominirane v EUR in izkazane po odplačni vrednosti, torej preračune po metodi efektivne obrestne mere, vključujoč stroške odobritve posojila.

 

Družba Gorenje, d.d., je 10. oktobra 2014 izdala obveznice v skupni vrednosti 73 mio EUR z nespremenljivo obrestno mero 3,85 % in s končno dospelostjo 10. oktober 2019.

Zapadlost prejetih posojil in obveznosti iz naslova izdanih obveznic v TEUR

1 – 2 leti

73.778

2 – 4 leta

118.181

4 – 6 let

63.167

6 – let

14.249

Skupaj

269.375

Prejeta posojila in izdane obveznice

 

 

Valuta

Znesek v TEUR

Obrestna mera

Od

Do

EUR

268.939

1,08 %

12,25 %

RSD

343

4,95 %

4,95 %

CHF

93

12,5 %

12,5 %

Skupaj

269.375

 

 

Efektivna obrestna mera bistveno ne odstopa od pogodbene obrestne mere.

Zavarovanje v TEUR

Menice

67.569

Finančne zaveze

200.034

Garancije

34.035

Garancije se nanašajo na dane garancije oziroma poroštva, ki so jih za obveznosti družb v Skupini poslovnim bankam izdale družbe Gorenje, d.d., Gorenje Nederland BV in Gorenje Surovina, d.o.o.

Pojasnilo 38 – Kratkoročne finančne obveznosti 97.536 TEUR

v TEUR

2013

2014

Posojila od bank

44.686

17.399

Prenos iz dolgoročnih finančnih obveznosti do bank

124.396

50.140

Posojila od drugih podjetij

2.865

2.014

Prenos iz dolgoročnih finančnih obveznosti do drugih

22.368

9.544

Obveznosti za obresti iz financiranja

1.133

2.473

Obveznosti iz naslova izdanih obveznic

0

14.600

Obveznosti iz dividend

84

59

Izvedeni finančni instrumenti

3.112

1.307

Druge finančne obveznosti

15

0

Skupaj

198.659

97.536

Kratkoročna posojila od bank in obveznosti iz naslova izdanih obveznic

Obrestna mera

Valuta

Znesek v valuti

(v 000)

Znesek v TEUR

Od

Do

EUR

77.458

77.458

1,81 %

6,67 %

RSD

510.399

4.206

4,95 %

12,00 %

PLN

1.734

406

3,49 %

3,49 %

CZK

1.593

57

1,56 %

1,56 %

CHF

9

7

12,5 %

12,5 %

GBP

4

5

3,5 %

3,5 %

Skupaj

 

82.139

   

Kratkoročna posojila od drugih družb

Obrestna mera

Valuta

Znesek v valuti

(v 000)

Znesek v TEUR

Od

Do

EUR

11.558

11.558

1,08 %

4,17 %

Skupaj

 

11.558

   

Efektivna obrestna mera bistveno ne odstopa od pogodbene obrestne mere.

Zavarovanje v TEUR

Menice

24.950

Finančne zaveze

53.091

Garancije

34.796

Zavarovanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznost

 

V Skupini Gorenje ni nobena kratkoročna ali dolgoročna finančna obveznost zavarovana s hipotekami ali katerokoli drugo obliko stvarnega premoženja. Pomemben del posojil družb Skupine Gorenje je zavarovan z menicami in klavzulama »pari passu« ter »negative pledge«, ki izhajajo iz posameznih pogodb. Predvsem dolgoročna posojila pa so pogosto dodatno podprta še z finančnimi zavezami, opredeljenimi v posameznih kreditnih pogodbah.

 

Garancije se nanašajo na dane garancije oziroma poroštva, ki so jih za obveznosti posameznih družb iz Skupine Gorenje do poslovnih bank izdale družbe Gorenje, d.d., Gorenje Beteiligung GmbH, Gorenje Nederland BV in Gorenje Surovina, d.o.o.

 

Družbe iz Skupine Gorenje imajo z bančnimi partnerji v nekaterih, predvsem dolgoročnih kreditnih pogodbah vključene finančne zaveze, ki se v veliki večini preverjajo enkrat letno na podlagi revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za posamezno poslovno leto. Manjši del pogodb pa opredeljuje preverjanje izpolnjevanja zavez tudi na trimesečni ravni.

 

Zaradi pričakovane kršitve nekaterih finančnih zavez za poslovno leto 2014 so družbe že pred koncem leta 2014 pristopile k bančnim partnerjem s prošnjo za spregled omenjenih finančnih zavez za konsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2014. Potrditve spregleda finančnih zavez so bile prejete od vseh bančnih partnerjev za vse kreditne linije in garancijske posle, zavarovane s finančnimi zavezami, ki so bile kršene. Prejeti spregledi finančnih zavez veljajo za poslovno leto 2014.

Pojasnilo 39 – Obveznosti do dobaviteljev 202.473 TEUR

V okviru celotnega stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 202.473 TEUR Skupina Gorenje na dan 31.12.2014 ne izkazuje poslovnih obveznosti do članov nadzornega sveta, članov uprave in notranjih lastnikov.

Pojasnilo 40 – Druge kratkoročne obveznosti 70.627 TEUR

v TEUR

2013

2014

Obveznosti do zaposlenih

14.043

13.529

Obveznosti do države

12.898

14.702

Vnaprej vračunani stroški in odhodki

32.908

32.972

Druge kratkoročne obveznosti

11.152

9.424

Skupaj

71.001

70.627

Obveznosti do zaposlenih in obveznosti do države iz naslova prispevkov in davkov se nanašajo na plače, ki so obračunane za mesec december in izplačane v mesecu januarju naslednjega leta.

 

Vnaprej vračunani stroški in odhodki so bili oblikovani za vnaprej vračunane popuste, vnaprej vračunane odhodke za obresti ter ostale vračunane stroške storitev.

Pojasnilo 41 – Pogojne obveznosti

Obveznosti Skupine iz naslova danih garancij in poroštev finančnim inštitucijam in družbam izven Skupine so na dan 31.12.2014 znašale 45.657 TEUR.

 

Družbi Atag v skladu z običajno poslovno prakso po sedežu družbe ni potrebno objavljati letnih rezultatov poslovanja na osnovi posebne izjave družbenika, s katero le ta prevzame jamstvo za morebitne neplačane obveznosti družbe. Predmetna izjava velja do preklica s strani družbenika.

Pojasnilo 42 – Finančna tveganja in finančni instrumenti

V Skupini Gorenje smo izpostavljeni številnim finančnim tveganjem, ta vključujejo predvsem: kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, valutno tveganje, tveganje spremembe obrestnih mer ter ostala tveganja, povezana s spremembami tržnih pogojev.

 

Pri upravljanju finančnih tveganj smo v preteklem letu sprejeli več internih politik in pravil ter modificirali obstoječe, s ciljem še učinkovitejšega in centraliziranega upravljanja s finančnimi tveganji. Pri upravljanju finančnih tveganj sledimo ciljem:

 • doseganja stabilnosti poslovanja in zmanjšanja izpostavljenosti posameznim tveganjem na sprejemljivo raven,
 • povečanja vrednosti Skupine,
 • izboljšanja bonitete Skupine,
 • zmanjšanja neto finančnih odhodkov Skupine ter
 • minimiziranja učinkov udejanjanja kritičnih tveganj.

Izpostavljenost posameznim vrstam finančnih tveganj ter ukrepe za njihovo učinkovito obvladovanje izvajamo in presojamo na podlagi učinkov na denarne tokove Skupine ter neto odhodke financiranja. Način in metodologija upravljanja s tveganji sta podrobneje predstavljena v poslovnem delu letnega poročila v poglavju Upravljanje s tveganji. V nadaljevanju tako podrobneje prikazujemo pomembna finančna tveganja, ki jih redno ocenjujemo ter izvajamo kontrolo ustreznosti izvedenih ukrepov za njihovo obvladovanje.

 

Kreditno tveganje

 

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila:

v TEUR

2013

2014

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

3.986

3.626

Posojila

16.193

14.630

Terjatve do kupcev in druge terjatve

243.649

217.132

Depoziti

1.529

1.564

Druge finančne terjatve

1.021

4.786

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

38.589

35.843

Skupaj

304.967

277.581

Najpomembnejši del kreditnih tveganj oz. tveganj neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke v Skupini predstavljajo terjatve do kupcev. Le te so ob koncu leta 2014 znašale 180.380 TEUR in so se v primerjavi z letom 2013 znižale za 25.201 TEUR. Znižanje terjatev do kupcev je v veliki meri posledica aktivnejšega upravljanja terjatev, ki vključuje intenzivirano izterjavo ter natančno določena pravila določanja kreditnih limitov do posameznega kupca.

 

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po geografskih regijah je bila:

v TEUR

2013

2014

Zahodna Evropa

51.460

40.355

Vzhodna Evropa

141.252

126.152

Ostali svet

12.869

13.873

Skupaj

205.581

180.380

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po vrstah kupcev je bila:

v TEUR

2013

2014

Kupci na debelo

163.846

147.220

Kupci na drobno

30.829

26.817

Ostali

10.906

6.343

Skupaj

205.581

180.380

Zaradi geografske razvejanosti imamo v Skupini izredno veliko število kupcev po vsem svetu, predvsem pravnih oseb, v manjši meri, v segmentu maloprodaje, pa tudi fizičnih oseb. Načeloma sodelujemo zgolj s kupci, ki imajo ustrezno boniteto, kar redno spremljamo, definirali pa smo tudi jasna pravila glede odobritev limitov za posameznega kupca. V ta namen smo v Skupini sprejeli prenovljeno Politiko upravljanja s terjatvami, ki definira procese upravljanja s terjatvami, odgovorne osebe ter dopustne instrumente za zavarovanje kreditnih tveganj. Navedena politika, sprejeta na nivoju Skupine Gorenje, daje obvezni okvir tudi za pravila in politike upravljanja s terjatvami, ki so jih sprejele in v svoje procese integrirale odvisne družbe. Vzporedno v vsa podjetja na poslovnem področju Dom uvajamo informacijski modul za upravljanje kreditnih tveganj, s ciljem avtomatizacije procesa spremljanja in izterjave terjatev ter kreditnih limitov, kar vodi k zmanjševanju deleža zapadlih terjatev ter hkrati k postopnemu povečanju deleža zavarovanih terjatev.

 

Zapadlost terjatev do kupcev na dan poročanja je bila:

 

v TEUR

Bruto

vrednost

Popravek

Bruto

vrednost

Popravek

 

2013

2013

2014

2014

Nezapadle

159.918

 

143.126

 

Zapadle od 1 do 50 dni

33.526

 

21.363

 

Zapadle od 51 do 100 dni

5.464

 

3.879

 

Zapadle od 101 do 180 dni

2.903

 

3.534

 

Zapadle od 181 do 270 dni

4.110

 

4.911

 

Zapadle od 271 do 360 dni

1.126

 

4.037

 

Zapadle od 361 do 720 dni

4.144

 

4.314

 

Zapadle od 721 do 1.081 dni

4.114

 

3.755

 

Zapadle nad 1.081 dni

15.354

 

18.787

 

Popravek vrednosti terjatev

 

25.078

 

27.326

Skupaj

230.659

25.078

207.706

27.326

Gibanje popravka vrednosti terjatev

 

v TEUR

2013

2014

Začetno stanje 1.1.

24.682

25.078

Tečajne razlike

-786

-264

Slabitev terjatev 

9.482

5.126

Zmanjšanje popravka vrednosti

-3.938

-869

Dokončen odpis terjatev

-4.362

-1.745

Končno stanje 31.12.

25.078

27.326

Spreminjajoče se makroekonomsko okolje vpliva na partnerje Skupine, kar lahko vpliva tudi na hipne spremembe v boniteti in plačilni sposobnosti posameznega partnerja Skupine. Zato kljub procesu upravljanja s terjatvami, ki ga izvajamo v Skupini, obstaja verjetnost zamud pri plačilih s strani kupcev oz. celo njihova nesposobnost plačila. Glede na to, da imamo v Skupini zelo razpršen prodajni model, pri katerem ne prihaja do velike koncentracije terjatev na posameznem kupcu oz. medsebojno lastniško povezanih kupcev, ocenjujemo, da je kreditno tveganje Skupine zmerno. Z nobenim kupcem oz. medsebojno lastniško povezano skupino kupcev ne ustvarimo 10 ali več odstotkov prodaje Skupine, ravno tako pa tudi izpostavljenost do posameznega kupca oz. skupine kupcev ne dosega 10 odstotkov terjatev Skupine.

 

Vse kupce, katerih stanje terjatev presega 5.000 EUR, vključujemo v proces kreditne kontrole, kar vključuje tudi zavarovanje terjatev s sprejemljivimi instrumenti zavarovanja. Skladno s politiko upravljanja terjatev so tako določeni sledeči sprejemljivi instrumenti zavarovanja:

 • zavarovanje terjatev pri kreditnih zavarovalnicah,
 • zavarovanje terjatev z bančnimi garancijami ter akreditivi,
 • prodaja terjatev brez regresa,
 • izjemoma, ob posebni odobritvi, pa tudi zastave oz. hipoteke 1. reda.

Ob koncu leta 2014 smo imeli v Skupini 61,6% vseh terjatev do kupcev zavarovanih s sprejemljivimi instrumenti zavarovanja, kar predstavlja izboljšanje za 5,6 o.t. Delež zavarovanih terjatev na poslovnem področju Dom pa znaša 64,7% oz. 5,9 o.t. več kot ob koncu leta 2013. Večina terjatev je zavarovana pri SID - Prvi kreditni zavarovalnici, del terjatev pa pri kreditnih zavarovalnicah na posameznih lokalnih trgih ter z drugimi sprejemljivimi instrumenti zavarovanja. Pri tem je potrebno dodati, da je manjši delež kupcev, ki je potrjen po posebnem postopku, nezavarovan, ker imajo kupci odlično boniteto, ki jo tekoče spremljamo. Pri precej nezavarovanih terjatvah imamo nasprotne posle protidobav (predvsem serviserji), dosti je pa tudi majhnih kupcev, ki so zelo razpršeni in je zato kreditno tveganje pri posamičnem kupcu majhno.

 

V Skupini pozorno spremljamo kreditno tveganje tudi na ostalih segmentih poslovanja. Kratkoročni presežek sredstev ter denar na računih pri poslovnih bankah plasiramo skladno s korporativnimi usmeritvami, v okviru katerih smo določili metodologijo določanja sprejemljivih nasprotnih strank na finančnem področju. Te usmeritve določajo tudi metodologijo določanja sprejemljivih strank pri sklepanju izvedenih finančnih instrumentov.

 

Kreditno tveganje je zaradi uvedenih postopkov upravljanja terjatev ocenjeno kot zmerno. Najvišja izpostavljenost kreditnemu tveganju izhaja iz naslova vrednosti terjatev do kupcev in drugih terjatev.

 

Likvidnostno tveganje (Plačilnosposobnostno tveganje)

 

Tveganja plačilne sposobnosti zajemajo tveganja, povezana s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in posledično z nesposobnostjo Skupine, da v dogovorjenih rokih poravna svoje obveznosti. Plačilna sposobnost je odvisna od učinkovitega upravljanja z denarjem in dinamike investiranja. V Skupini aktivno upravljamo tveganje plačilne sposobnosti s spremljanjem in centraliziranim uravnavanjem likvidnosti sredstev (predvsem terjatev in zalog), obveznosti do virov sredstev in denarnih tokov iz poslovanja in naložbenja. Upravljanje z denarnimi sredstvi je centralizirano, podprto s programsko rešitvijo za podporo planiranju in dnevnemu spremljanju denarnih tokov za celotno Skupino. Veliko pozornosti namenjamo pripravi in spremljanju plana denarnih tokov. Uspešno planiranje likvidnosti nam omogoča optimalno upravljanje morebitnih kratkoročnih presežkov ali primanjkljajev likvidnih sredstev.

 

Vzpostavljen imamo enoten in centraliziran pristop do bančnih partnerjev tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, preko katerega krovna družba skrbi za uravnavanje optimalne zadolženosti celotne Skupine, tako z vidika obsega, stroškov, ročnosti, kot tudi valutne uravnoteženosti Skupine.

 

Z namenom razpršitve virov financiranja smo v letu 2014 uspešno že drugič izdali kratkoročne komercialne zapise v skupni nominalni višini 35.000 TEUR. Kratkoročne izdaje komercialnih zapisov, s katerimi nadaljujemo tudi v letu 2015 (v februarju 2015 smo izvedli tretjo izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v nominalni višini 27.000 TEUR), so namenjene uravnavanju sezonske dinamike denarnega toka iz poslovanja in investiranja, ki je praviloma negativna v prvi polovici leta, medtem ko se do konca koledarskega leta postopno krepi. Dodatno kratkoročno neuravnoteženost denarnih tokov uravnavamo z najemanjem kratkoročnih revolving posojil ter limitov na računih pri poslovnih bankah v Sloveniji in tujini. Ob koncu leta je likvidnostna rezerva, ki sestoji iz nekoriščenih, a odobrenih kreditnih linij, razpoložljivih denarnih sredstev na računih ter vezanih depozitov pri poslovnih bankah znašala 109.349 TEUR. Likvidnostna rezerva je namenjena kratkoročnemu uravnavanju denarnih tokov ter pomembno znižuje kratkoročno likvidnostno tveganje Skupine.

 

V letu 2014 smo izvedli obsežno prestrukturiranje ročnosti dolga, v okviru katerega smo z dolgoročnimi viri nadomestili vsa posojila, ki so postopno zapadala v letu 2014. V okviru tega procesa smo:

 • izboljšali strukturo ročnosti finančnih obveznosti za 23,5 o.t. – ob koncu leta 2014 so dolgoročne finančne obveznosti predstavljale kar 73,5 % vseh finančnih obveznosti;
 • izdali 5-letno amortizacijsko obveznico GV01 v skupni nominalni višini 73.000 TEUR ter s tem razpršili vire financiranja tudi na dolgoročnem delu dolga; ob boku izdaj kratkoročnih blagajniških zapisov daje izdaja dolgoročne obveznice dodatno zagotovilo, da poleg bank tudi ostali finančni investitorji zaupajo v Skupino;
 • izvedli tretji krog dokapitalizacije krovne družbe iz naslova odobrenega kapitala po sklepu skupščine delničarjev iz leta 2013. Dokapitalizacijo smo skladno s sklepom skupščine izvedli v višini 10.000 TEUR in sicer z zamenjavo finančnega dolga za kapital družbe (debt-to-equity swap);
 • znižali skupne finančne obveznosti Skupine za 29.807 TEUR;
 • pomembno znižali obseg potrebnega refinanciranja v letu 2015.

V Skupini imamo izdelan dolgoročni načrt servisiranja finančnih obveznosti, ki ga redno obnavljamo.

 

V nadaljevanju je prikazana zapadlost finančnih obveznosti Skupine, pripravljena na osnovi pogodbenih denarnih tokov:

 

31. 12. 2013

 

v TEUR

Knjigovodska vrednost

Pogodbeni

denarni

tokovi

1 leto ali

manj

1–2 leti

2–5 let

Več kot

5 let

Neizvedene finančne obveznosti

           

Bančna posojila

326.424

348.935

178.849

43.356

116.071

10.659

Posojila od drugih

65.718

70.761

27.675

19.361

22.170

1.556

Druge finančne obveznosti

2.159

2.296

1.448

317

240

290

Poslovne in druge obveznosti

257.686

257.686

257.686

     

Skupaj

651.987

679.678

465.658

63.034

138.481

12.505

             

Izvedene finančne obveznosti

           

Obrestne zamenjave

-2.820

-3.310

-2.108

-925

-277

 

Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem

-292

-292

-292

     

Odliv

-292

-292

-292

     

Priliv

           

Druge terminske valutne pogodbe

           

Odliv

           

Priliv

           

Skupaj

-3.112

-3.602

-2.400

-925

-277

 

31. 12. 2014

 

v TEUR

Knjigovodska vrednost

Pogodbeni

denarni

tokovi

1 leto ali

manj

1–2 leti

2–5 let

Več kot

5 let

Neizvedene finančne obveznosti

           

Bančna posojila

265.679

298.477

78.038

61.032

131.707

27.702

Posojila od drugih

24.750

26.142

12.153

7.562

5.139

1.287

Obveznosti iz naslova izdanih obveznic

72.643

80.026

17.129

16.567

46.329

 

Druge finančne obveznosti

3.227

3.227

3.227

     

Poslovne in druge obveznosti

246.040

246.040

246.040

     

Skupaj

612.339

653.912

356.587

85.161

183.175

28.989

 

           

Izvedene finančne obveznosti

           

Obrestne zamenjave

-1.110

-1.109

-853

-256

   

Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem

3.503

3.503

3.503

     

Odliv

-197

-197

-197

     

Priliv

3.700

3.700

3.700

     

Druge terminske valutne pogodbe

           

Odliv

           

Priliv

           

Skupaj

2.393

2.394

2.650

-256

 

 

Pogodbeni denarni tokovi, izvirajoči iz neizvedenih finančnih obveznosti Skupine, katerih zapadlost je krajša ali enaka enemu letu, znašajo ob koncu leta 2014 356.587 TEUR in so za kar 109.071 TEUR nižji od časovno enakovrednih ob koncu leta 2013. Največji del znižanja pogodbenih denarnih tokov izvira iz ugodnejše strukture ročnosti finančnih obveznosti, kot posledica izvedenega prestrukturiranja finančnih obveznosti v letu 2014.

 

Likvidnostno tveganje Skupine je z izvedenimi ukrepi prestrukturiranja ročnosti dolga, centraliziranim načrtovanjem kratkoročnih in dolgoročnih denarnih tokov ter dostopom do širokega kroga finančnih in bančnih partnerjev ocenjeno kot zmerno.

 

Valutno tveganje

 

Zaradi razvejanega mednarodnega poslovanja Skupine smo izpostavljeni tveganju sprememb deviznih tečajev, pri katerih se zaradi spremembe razmerja posamezne valute proti funkcionalni valuti Skupine (EUR) lahko zmanjšajo gospodarske koristi Skupine. Največja valutna tveganja izvirajo iz naših poslovnih aktivnosti na trgih Rusije, Srbije, Avstralije, Velike Britanije, Češke, Poljske, Madžarske, Hrvaške, Ukrajine ter vseh dolarskih trgov.

 

V navedenih valutah v bilanci stanja Skupine izkazujemo presežek sredstev nad obveznostmi, kar obravnavamo kot dolgo devizno pozicijo. Ključne računovodske kategorije, ki tvorijo devizno pozicijo, so terjatve do končnih kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Izjema je ameriški dolar, pri katerem imamo presežek obveznosti nad sredstvi, saj obseg nabave, vezan na dolarske trge, presega naš obseg prodaje v tej valuti. Izpostavljenost finančnega položaja pa je v manjšem delu tudi posledica zadolževanja v lokalnih valutah.

 

31. 12. 2013

 

v TEUR

EUR

HRK

DKK

PLN

RSD

CZK

Ostalo

Terjatve do kupcev

110.976

13.752

3.722

6.350

15.784

7.812

47.185

Finančne obveznosti

-380.953

-138

 

-1.671

-599

-8.681

-100

Obveznosti do dobaviteljev

-174.986

-1.851

-909

-1.431

-7.905

-4.023

-22.715

Izpostavljenost finančnega položaja

-444.963

11.763

2.813

3.248

7.280

-4.892

24.370

31. 12. 2014

 

v TEUR

EUR

RUB

USD

HRK

RSD

CZK

Ostalo

Terjatve do kupcev

91.504

20.016

4.144

13.140

16.408

7.551

27.617

Finančne obveznosti

-357.954

     

-4.550

-57

-511

Obveznosti do dobaviteljev

-168.607

-484

-13.098

-1.392

-10.296

-3.527

-5.069

Izpostavljenost finančnega položaja

-435.057

19.532

-8.954

11.748

1.562

3.967

22.037

*EUR je funkcionalna valuta Skupine in ne predstavlja valutnega tveganja

 

Med letom so se uporabljali naslednji pomembni menjalni tečaji: 

 

Povprečni tečaj

Tečaj na dan poročanja

 

2013

2014

2013

2014

HRK

7,579

7,635

7,627

7,658

CZK

25,987

27,536

27,427

27,735

DKK

7,458

7,455

7,459

7,445

RSD

112,944

116,863

114,140

120,600

PLN

4,197

4,184

4,154

4,273

RUB

42,390

51,011

45,325

72,337

USD

1,328

1,329

1,379

1,214

V Skupini smo v letu 2014 sprejeli Politiko upravljanja z valutnimi tveganji, ki med drugim določa:

 • metodologijo merjenja izpostavljenosti valutnim tveganjem,
 • pristojnosti in odgovornosti pri upravljanju valutnih tveganj,
 • načine in zahtevan obseg varovanja pred valutnimi tveganji,
 • sprejemljive instrumente varovanja pred valutnimi tveganji,
 • sprejemljive partnerje za izvajanje varovanja pred valutnimi tveganji in
 • način merjenja učinkovitosti upravljanja valutnih tveganj.

Poleg naravnega uravnavanja valutnih tveganj z notranjimi tehnikami, ki vključujejo prilagajanje nabave in prodaje v posamezni valuti, zadolževanje v valutah, kjer imamo izpostavljenost sredstev ter ostale notranje mehanizme, izvajamo tudi aktivno zaščito pred valutnimi tveganji. Tako na redni, kontinuirani 12-mesečni ravni, sklepamo zaščito pred spremembo valutnih tečajev z uporabo sprejemljivih instrumentov varovanja pred valutnimi tveganji, nivo zaščite pa praviloma predstavlja med 60 in 80 % načrtovanih denarnih tokov. Osnova za varovanje s kratkoročnimi terminskimi pogodbami so planirani denarni tokovi v posamezni valuti. Zahtevan nivo zaščite smo opredelili na temelju razmerja med vplivom posamezne valute na poslovanje Skupine (obseg poslovanja), ter verjetnostjo spremembe valutnega tečaja (volatilnost valute).

 

Upravljanje z valutnimi tveganji izvajamo centralizirano, imenovali smo valutni odbor za upravljanje z valutnimi tveganji. Krovna družba sklepa instrumente za varovanje pred valutnimi tveganji tako v svojem imenu, kot tudi v imenu ostalih družb v Skupini ter jih pogodbeno prenaša na družbe, ki so temu tveganju lokalno izpostavljene. V omejenem obsegu tudi odvisne družbe sklepajo instrumente tudi na lokalnih trgih, pri tem pa jim krovna družba zagotavlja ustrezno podporo ter kreditne limite pri sprejemljivih partnerjih za varovanje. S centraliziranim pristopom k upravljanju z valutnimi tveganji tako dosegamo optimalnejše učinke varovanja pred valutnimi tveganji.

 

Analiza občutljivosti

 

5-odstotno povečanje (zmanjšanje) vrednosti evra glede na navedene valute na dan 31.12. bi povečalo (zmanjšalo) poslovni izid poslovnega leta za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse druge spremenljivke, zlasti obrestne mere, ostanejo nespremenjene. Analiza je pripravljena na enak način za leto 2013.

31.12.2013

v TEUR

 

Poslovni izid poslovnega leta

HRK

-588

DKK

-141

PLN

-162

RSD

-364

CZK

245

Ostale valute

-1.218

31.12.2014

v TEUR

 

Poslovni izid poslovnega leta

RUB

-977

USD

448

HRK

-587

RSD

-78

CZK

-198

Ostale valute

-1.102

5-odstotno zmanjšanje vrednosti evra glede na navedene valute na dan 31.12. bi imelo enak učinek v nasprotni smeri, ob predpostavki, da vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.

 

V letu 2014 smo v skladu s sprejeto politiko ščitenja pred valutnimi tveganji ščitili 57 % planiranih denarnih tokov.

 

Ne glede na izvedene ukrepe varovanja pred valutnimi tveganji ocenjujemo, v luči pomembnih nihanj valut na svetovnih trgih, da je izpostavljenost valutnim tveganjem visoka.

 

Obrestno tveganje

 

Pri financiranju tekočega poslovanja Skupine in njene investicijske dejavnosti se soočamo z obrestnim tveganjem, saj je velik del najetih posojil vezanih na variabilno obrestno mero Euribor, v manjši meni pa tudi na ostale lokalne variabilne referenčne obrestne mere. Izpostavljenost obrestnemu tveganju tako predstavlja predvsem neugodno gibanje (dvig) spremenljive obrestne mere Euribor za finančne obveznosti Skupine. Velik del finančnih obveznosti se obrestuje z variabilno obrestno mero, ki je vezana na 3- oziroma 6-mesečni Euribor.

 

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere Skupine je bila naslednja:

v TEUR

2013

2014

Finančni instrumenti s stalno obrestno mero

   

Finančna sredstva

7.688

7.587

Finančne obveznosti

31.183

101.706

   

Finančni instrumenti s spremenljivo obrestno mero

   

Finančna sredstva

9.464

8.000

Finančne obveznosti

360.959

261.366

V tabelo niso vključena neobrestovana finančna sredstva in neobrestovane finančne obveznosti.

 

Obrestna struktura finančnih sredstev in finančnih obveznosti ni usklajena, saj imamo v Skupini bistveno več prejetih finančnih obveznosti, kot pa obrestovanih sredstev. V letu 2014 smo pomembno povečali obseg finančnih obveznosti s stalno obrestno mero, kar je v pretežni meri posledica v letu 2014 izdane obveznice GV01 s stalno nominalno obrestno mero 3,85 odstotkov. Z izdajo obveznice smo nadomestili finančne obveznosti s spremenljivo obrestno mero. Delež neizvedenih finančnih obveznosti s stalno obrestno mero se je povečal za 20 o.t. in je na dan 31.12.2014 predstavljal 28 odstotkov vseh obrestovanih finančnih obveznosti. Po koncu leta 2014 se je delež s stalno obrestno mero še povečal.

 

Na dan 31.12.2014 smo imeli sklenjene še obrestne zamenjave (IRS) v višini 28.300 TEUR. Tako kot pri valutnih izvedenih finančnih instrumentih tudi pri obrestnih poslih sklepamo instrumente zgolj z sprejemljivimi partnerji. Zato ocenjujemo, da je tveganje neizpolnitve pogodbenih strank minimalno. Namen varovanja s sklepanjem izvedenih finančnih instrumentov je fiksiranje obrestne mere, s čimer dosežemo nespremenljiv denarni tok. Pri sklepanju obrestnih zamenjav sledimo zahtevi, da imajo obrestne zamenjave enake značilnosti (zapadlost, znesek, vrsta obrestne mere ter njeno prilagajanje) kot posojilo, katerega z obrestno zamenjavo varujemo. Zato vrednotenje instrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je opredeljen kot uspešno varovanje pred tveganjem, pripoznamo neposredno v kapitalu.

 

V letu 2014 smo predčasno odplačali del posojil, ki so bila opredeljena kot varovane postavke pri sklenjenih obrestnih zamenjavah. V delu teh odplačanih posojil tako več ne obstaja neposredna povezava med varovano postavko in instrumentom varovanja, zato smo vrednotenje tega dela instrumentov obrestnih zamenjav pripoznali neposredno v poslovnem izidu Skupine. Učinek vrednotenja teh instrumentov je bil negativen in sicer v višini 570 TEUR. Obrestne zamenjave, pri katerih je prišlo do razvezave med instrumentom in varovano postavko, so imele končno zapadlost v letu 2016.

 

Analiza občutljivosti denarnega toka pri finančnih instrumentih z variabilno obrestno mero

 

Sprememba obrestne mere za 50 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) poslovni izid poslovnega leta za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene. Analiza je pripravljena na enak način za leto 2013.

v TEUR

Poslovni izid poslovnega leta

Drugi vseobsegajoči donos

povečanje

zmanjšanje

povečanje

zmanjšanje

za 50 bt

za 50 bt

za 50 bt

za 50 bt

31. december 2013

Instrumenti po variabilni obrestni meri

-2.964

2.964

 

 

Pogodba o zamenjavi obrestnih mer

557

-557

376

-376

Variabilnost denarnega toka (neto)

-2.407

2.407

376

-376

 

 

 

 

 

31. december 2014

Instrumenti po variabilni obrestni meri

-1.266

1.266

 

 

Pogodba o zamenjavi obrestnih mer

450

-450

89

-89

Variabilnost denarnega toka (neto)

-816

816

89

-89

V letu 2014 so variabilne obrestne mere v večini beležile trend padanja, zato nismo sklepali izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju pred tveganjem dviga variabilne obrestne mere. Delež obrestovanih finančnih obveznosti, pri katerih je dogovorjena fiksna obrestna mera oz. so zanje sklenjeni instrumenti, namenjeni varovanju pred tveganjem dviga obrestne mere, je konec leta 2014 znašal 35 odstotkov. Kljub temu, da v letu 2014 nismo sklepali instrumentov za varovanje pred tveganjem dviga obrestnih mer, redno in tekoče spremljamo finančne trge z namenom pravočasnega ukrepanja v primeru sprememb na makroekonomskih trgih.

 

Ocenjujemo, da je izpostavljenost obrestnemu tveganju zmerna.

Pojasnilo 43 – Poštena vrednost

Pregled poštene in knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti

 

v TEUR

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

 

2013

2013

2014

2014

Naložbe, razpoložljive za prodajo

3.986

3.986

3.626

3.626

Dolgoročna dana posojila in depoziti

4.645

4.645

3.225

3.225

Dolgoročne poslovne terjatve

10.559

10.559

6.801

6.801

Kratkoročno dana posojila in depoziti

13.216

13.216

12.969

12.969

Izvedeni finančni instrumenti

-3.112

-3.112

2.393

2.393

Terjatve do kupcev

205.581

205.581

180.380

180.380

Druga kratkoročna sredstva

38.068

38.068

36.752

36.752

Denar in denarni ustrezniki

38.589

38.589

35.843

35.843

Dolgoročne finančne obveznosti

-198.654

-198.654

-203.672

-203.672

Dolgoročne finančne obveznosti (fiksna OM)

-100

-15

-66.398

-55.298

Dolgoročne poslovne obveznosti

-5.773

-5.773

-5.912

-5.912

Kratkoročne finančne obveznosti

-195.532

-195.532

-96.229

-96.229

Obveznosti do dobaviteljev

-213.820

-213.820

-202.473

-202.473

Druge kratkoročne obveznosti

-38.093

-38.093

-37.655

-37.655

Skupaj

-340.440

-340.355

-330.350

-319.250

Ocenjena poštena vrednost kratkoročnih sredstev in obveznosti je približno enaka njihovi knjigovodski vrednosti. Poštena vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti je izračunana na podlagi tržnih obrestnih mer in jo uvrščamo v raven 2 hierarhije poštenih vrednosti.

 

Lestvica poštenih vrednosti

 

Spodnja tabela prikazuje metodo vrednotenja sredstev in obveznosti, ki se evidentirajo po poštenih vrednostih:

 

Raven 1: borzna cena (neprilagojena) na aktivnem trgu za identična sredstva ali obveznosti,

 

Raven 2: podatki, različni od borznih cen, te so vključene na raven 1, opazovani z namenom direktnega ali indirektnega vrednotenja sredstev ali obveznosti,

 

Raven 3: podatki o vrednosti sredstev ali obveznosti, ki ne temeljijo na aktivnem trgu.

 

Leto 2013

 

v TEUR

Raven 1

Raven 2

Raven 3

Skupaj

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

782

91

3.113

3.986

Izpeljani finančni instrumenti – sredstva

-

-

-

-

Izpeljani finančni instrumenti – obveznosti

-

-3.112

-

-3.112

Zemljišča in naložbene nepremičnine

-

-

68.736

68.736

Leto 2014

 

v TEUR

Raven 1

Raven 2

Raven 3

Skupaj

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

675

88

2.863

3.626

Izpeljani finančni instrumenti – sredstva

-

3.700

-

3.700

Izpeljani finančni instrumentiinstrumenti – obveznosti

-

-1.307

-

-1.307

Zemljišča in naložbene nepremičnine

-

-

60.728

60.728

Zemljišča so bila ocenjena na osnovi primerljivih prodaj z izvedenimi prilagoditvami glede na čas in lokacijo prodaje, velikost nepremičnine ter druge fizične in funkcionalne značilnosti. Poštena vrednost naložbenih nepremičnin je bila ocenjena na podlagi metode neposredne kapitalizacije donosov. Tako zemljišča kot naložbene nepremičnine so bile ocenjene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin konec leta 2013.

 

Valutni terminski posli

 

Skupna poštena vrednost valutnih terminskih poslov je znašala na dan 31.12.2014 3.503 TEUR in je računovodsko evidentirana na postavkah druge kratkoročne finančne terjatve in druge finančne obveznosti.

 

Posli obrestnih zamenjav

 

Skupna poštena vrednost poslov obrestnih zamenjav na dan 31.12.2014 znaša -1.110 TEUR in je računovodsko evidentirana v postavki druge finančne obveznosti.

 

Varovanja obrestnih zamenjav, ki se nanašajo na varovane postavke v bilanci stanja, so izkazane v okviru kapitala kot rezerva za pošteno vrednost.

Pojasnilo 44 – Obveze v zvezi z naložbami

Vrednost pogodbeno dogovorjenih naložb v neopredmetena sredstva in nepremičnine, naprave in opremo, ki na dan bilance stanja Skupine še niso pripoznane v računovodskih izkazih, znaša 8.380 TEUR (v letu 2013: 9.765 TEUR).

Pojasnilo 45 – Posli s povezanimi osebami

Družbe Skupine so s povezanimi osebami poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so bile v medsebojnih prometih povezanih oseb uporabljene tržne cene izdelkov in storitev.

 

Podatki o skupinah oseb

 

Družbe Skupine Gorenje so v letu 2013 spodaj navedenim skupinam oseb izplačale naslednje bruto osebne prejemke:

 

v TEUR

Uprava in poslovodstva družb

Nadzorni svet

Zaposleni po individualni pogodbi

Plače

6.212

 

7.740

Bonitete in drugi prejemki

1.300

160

529

Skupaj

7.512

160

8.269

Družbe niso odobravale dolgoročnih in kratkoročnih posojil članom uprave, članom nadzornih svetov in notranjim lastnikom.

 

Družbe Skupine Gorenje so v letu 2014 spodaj navedenim skupinam oseb izplačale naslednje bruto osebne prejemke:

 

v TEUR

Uprava in poslovodstva družb

Nadzorni svet

Zaposleni po individualni pogodbi

Plače

7.061

 

9.107

Bonitete in drugi prejemki

1.338

210

538

Skupaj

8.399

210

9.645

Družbe Skupine so imele naslednje posle s pridruženimi družbami:

 

v TEUR

Transakcijska vrednost

Stanje

2013

2014

2013

2014

Prihodki

1.096

506

824

367

Stroški

995

693

312

616

 

Pojasnilo 46 – Dogodki po datumu bilance stanja

 • 20.2.2015 smo izdali 10-mesečne komercialne zapise z 2,20-odstotno letno obrestno mero v skupni nominalni vrednosti 27 MEUR, kar je za 35 % več, kot je bil sprva predviden obseg izdaje. Dobro zanimanje za tretjo izdajo komercialnih zapisov potrjuje zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje.
 • Skupaj z lanskoletno izdajo 5-letnih obveznic in izdajo 10-mesečnih komercialnih zapisov smo v samo štirih mesecih na kapitalskih trgih uspeli pridobiti 100 MEUR. Več kot četrtino financiranja imamo tako danes zagotovljeno preko kapitalskih trgov, kar nam zagotavlja ustrezno stabilnost in hkrati konkurenčnost pri zagotavljanju virov financiranja.
 • Gorenje, d.d., je s poljsko družbo Elemental Holding SA začelo pogajanja o možnosti odprodaje večinskega lastniškega deleža v hčerinskem podjetju Gorenje Surovina, d.o.o. Pogajanja se nanašajo tudi na nekatere hčerinske družbe Gorenja Surovine. Namen pogajanj je določiti obseg, vrednost in pogoje prodaje. Upravi Gorenja, d.d., in Elemental Holding SA pričakujeta, da bosta pogajanja zaključili do konca drugega četrtletja 2015.

Drugih pomembnih dogodkov po datumu priprave bilance stanja na dan 31.12.2014 ni bilo.

Pojasnilo 47 – Razmerje z revizorjem

V letu 2014 je znašala pogodbena vrednost za opravljeno revizijo računovodskih izkazov družb in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje 707 TEUR (v letu 2013: 791 TEUR). Revizorji vseh družb v Skupini niso opravljali drugih pomembnih storitev za družbe Skupine Gorenje.

Pojasnilo 48 – Poslovni odseki

v TEUR

Dom

Portfeljske naložbe

Skupina

 

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Prihodki od prodaje tretjim

1.065.076

1.065.866

175.406

179.687

1.240.482

1.245.553

Prodaja med divizijami

4.768

6.201

13.293

11.342

18.061

17.543

Prihodki od obresti

2.104

1.628

222

165

2.326

1.793

Odhodki od obresti

-19.585

-19.050

-346

-500

-19.931

-19.550

Amortizacija

-36.455

-37.847

-5.420

-5.142

-41.875

-42.989

Poslovni izid pred davki

-25.951

-9

7.307

4.868

-18.644

4.859

Davek iz dobička

4.856

-2.076

-637

-548

4.219

-2.624

Poslovni izid brez ustavljenega poslovanja

-21.095

-2.085

6.670

4.320

-14.425

2.235

Poslovni izid ustavljenega poslovanja

-10.574

-996

0

0

-10.574

-996

Poslovni izid poslovnega leta

-31.669

-3.081

6.670

4.320

-24.999

1.239

Sredstva skupaj

1.034.015

991.668

114.050

110.730

1.148.065

1.102.398

Obveznosti skupaj

718.386

669.453

49.009

52.678

767.395

722.131

Investicije

68.471

53.885

8.135

7.759

76.606

61.644

Slabitev finančnih naložb

-12.398

-1.458

-982

0

-13.380

-1.458

Slabitev nepremičnin, naprav in opreme

-764

-306

-934

-138

-1.698

-444

Pojasnilo 49 – Območni odseki

v TEUR

Zahod

Vzhod

Ostali svet

Skupina

 

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Prihodki od prodaje tretjim osebam

465.841

459.074

676.137

677.451

98.504

109.028

1.240.482

1.245.553

Skupaj sredstva

358.695

337.648

672.139

604.326

117.231

160.424

1.148.065

1.102.398

Investicije

11.287

11.967

55.584

36.186

9.735

13.491

76.606

61.644

Poročilo revizorja

Priloga 1: Podatki o družbah Skupine Gorenje

Družba

Osnovni kapital

(v TEUR)

Število zaposlenih

Gorenje, d.d., Slovenija

101.922

4.081

Gorenje I.P.C., d.o.o., Slovenija

93

811

Gorenje GTI, d.o.o., Slovenija

3.769

42

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Slovenija

3.790

164

Energygor, d.o.o., Slovenija

9

0

Kemis, d.o.o., Slovenija

2.650

37

Gorenje Orodjarna, d.o.o., Slovenija

927

219

Indop, d.o.o., Slovenija

1.000

17

ZEOS, d.o.o., Slovenija

477

5

Gorenje Surovina, d.o.o., Slovenija

9.402

330

ERICo, d.o.o., Slovenija

278

50

Gorenje design studio, d.o.o., Slovenija

500

23

PUBLICUS, d.o.o., Slovenija

897

102

EKOGOR, d.o.o., Slovenija

200

0

Gorenje GAIO, d.o.o., Slovenija

1.800

85

Gorenje GSI, d.o.o., Slovenija

4.657

114

Gorenje Keramika, d.o.o., Slovenija

3.069

111

Gorenje Surovina Fotoreciklaža, d.o.o., Slovenija

160

1

Gorenje Studio, d.o.o., Slovenija

8

52

Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija

26.600

6

Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija

3.275

51

Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija

5.700

69

Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija

90

6

Gorenje France S.A.S., Francija

100

14

Gorenje Belux S.a.r.l., Belgija

237

1

Gorenje UK Ltd., Velika Britanija

385

17

Gorenje Group Nordic A/S, Danska

269

57

Gorenje AB, Švedska

213

4

Gorenje spol. S r.o., Češka republika

4.423

44

Gorenje real spol. S r.o., Češka republika

9.375

18

Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška republika

1.892

12

Gorenje Magyarország Kft., Madžarska

2.266

16

Gorenje Polska Sp. Z o.o., Poljska

8.132

37

Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija

3.175

20

Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška

19.211

81

Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija

248

20

Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina

1

79

Gorenje, d.o.o., Srbija

3.205

57

Gorenje Studio, d.o.o., Srbija

837

0

Gorenje Podgorica, d.o.o., Črna gora

2.800

15

Gorenje OY, Finska

115

9

Gorenje AS, Norveška

243

5

Gorenje Romania S.r.l., Romunija

365

10

Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija

25.289

1.203

Mora Moravia s r.o., Češka republika

9.869

604

Gorenje – kuchyně spol. S r.o., Češka republika

1.514

2

ST Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija

1.976

0

KEMIS – Termoclean, d.o.o., Hrvaška

807

61

Kemis – BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina

210

11

Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati

218

12

Gorenje Espana S.L., Španija

3

0

Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija

17.978

414

Gorenje Istanbul Ltd., Turčija

6.670

0

Gorenje TOV, Ukrajina

148

17

Kemis – SRS, d.o.o., Bosna in Hercegovina

72

3

ATAG Nederland BV, Nizozemska

16

375

ATAG België NV, Belgija

248

51

Intell Properties BV, Nizozemska

45

0

Gorenje Nederland BV, Nizozemska

20.796

1

Gorenje Kazakhstan, TOO, Kazahstan

1.042

10

OOO Gorenje BT, Rusija

12.425

98

»Euro Lumi & Surovina« SH.P.K., Kosovo

431

6

Kemis Valjevo, d.o.o., Srbija

1.160

45

Gorenje GTI, d.o.o., Beograd, Srbija

1

20

Asko Appliances AB, Švedska

11.711

61

Gorenje North America, Inc., ZDA

1

6

Asko Appliances Pty, Avstralija

6.744

76

Asko Appliances OOO, Rusija

301

14

»Gorenje Albania« SHPK, Albanija

1

6

Gorenje Home d.o.o. Zaječar, Srbija

2.691

120

Gorenje Ekologija, d.o.o., Stara Pazova, Srbija

1.245

0

ORSES d.o.o., Beograd, Srbija

468

1

Gorenje Corporate GmbH, Avstrija

35

0

ZEOS eko-sistem d.o.o., Bosna in Hercegovina

420

4

Cleaning System S, d.o.o., Srbija

875

14

Gorenje Solarna energija Solago, d.o.o., Valjevo, Srbija

0

0

Gorenje Sola-Home, d.o.o., Valjevo, Srbija

0

0

Gorenje Asia Ltd., Kitajska

215

31

Gorenje do Brasil Ltda., Brazilija

190

6

Gorenje MDM, d.o.o., Kragujevac, Srbija

1.034

78

Priloga 2: Direktorji družb

V letu 2014 so podjetja vodili naslednji direktorji:

Družba

Direktor

Gorenje, d.d., Slovenija

Franc Bobinac, predsednik Uprave

 

Marko Mrzel, član Uprave

 

Peter Kukovica, član Uprave (od 28.04.2014)

 

Branko Apat, član Uprave

 

Peter Groznik, član Uprave

 

Drago Bahun, član Uprave

Gorenje, I.P.C., d.o.o., Slovenija

Mirko Rožanc

Gorenje GTI, d.o.o., Slovenija

Cita Špital-Meh

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Slovenija

Stanko Brunšek

Energygor, d.o.o., Slovenija

Marijan Penšek

Kemis, d.o.o., Slovenija

Emil Nanut

Gorenje Orodjarna, d.o.o., Slovenija

Blaž Nardin

Indop, d.o.o., Slovenija

Matej Sevčnikar

ZEOS, d.o.o., Slovenija

Emil Šehič

Gorenje Surovina, d.o.o., Slovenija

Jure Fišer

ERICo, d.o.o., Slovenija

Marko Mavec

Gorenje design studio, d.o.o., Slovenija

Jasna Petan

PUBLICUS, d.o.o., Slovenija

Slavko Hrženjak

EKOGOR d.o.o., Slovenija

Dušan Marc (do 13.11.29014); Ivan Hrženjak (od 14.11.2014)

Gorenje GAIO, d.o.o., Slovenija

Andrej Koželj

Gorenje GSI, d.o.o., Slovenija

Robert Polšak (do 18.5.2014); Miro Košutnik (od 19.05.2014)

Gorenje Keramika, d.o.o., Slovenija

Boris Laubič

Gorenje Surovina Fotoreciklaža d.o.o., Slovenija

Pötke Thorsten Ralf (do 7.5.2014); Jure Fišer (od 8.5.2014)

Gorenje Studio, d.o.o., Slovenija

Marina Borkovič

Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija

Žiga Debeljak, Marko Šefer (do 31.03.2014); Tomaž Kuntarič (od 01.04.2014)

Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija

Sandra Lubej

Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija

Thomas Wittling

Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija

Matjaž Geratič

Gorenje France S.A.S., Francija

Renaud de Barry

Gorenje Belux S.a.r.l., Belgija

Andre Genevrois (do 9.2.2014); Darko Janjič (od 10.2.2014)

Gorenje UK Ltd., Velika Britanija

Jernej Hren

Gorenje Group Nordic A/S, Danska

Jan Štern

Gorenje AB, Švedska

Jan Štern

Gorenje spol. s r.o., Češka republika

Suad Hadžić; Stanko Romih (od 19.6.2014)

Gorenje real spol. s r.o., Češka republika

Suad Hadžić; Stanko Romih (od 19.6.2014)

Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška republika

Dragutin Špiranec (do 8.6.2014); Stanko Romih (od 9.6.2014)

Gorenje Magyarország Kft., Madžarska

Norbert Fülle

Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska

Franc Rogan (do 6.1.2014); Simon Kumer (od 7.1.2014)

Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija

Bojan Bratkovič

Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška

Robert Polšak

Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija

Nenad Jovanović

Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina

Uroš Marolt

Gorenje, d.o.o., Srbija

Goran Lukić (do 31.10.2014; Stanka Pejanović (od 1.11.2014)

Gorenje Studio, d.o.o., Srbija

Alenka Mrzel

Gorenje Podgorica, d.o.o., Črna gora

Darko Vukčević

Gorenje OY, Finska

Jan Štern

Gorenje AS, Norveška

Jan Štern

Gorenje Romania S.r.l., Romunija

Damir Dražetić

Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija

Mirko Meža

Mora Moravia s r.o., Češka republika

Vitezslav Ružička; Matija Zupanc

Gorenje – kuchyně spol. s r.o., Češka republika

Viktor Faktor

ST Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija

Štefan Kuhar

KEMIS – Termoclean, d.o.o., Hrvaška

Zoran Matić

Kemis – BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina

Maid Hadžimujić

Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati

Nermin Salman (do 31.12.2014); Branko Podpečan (od 1.1.2015)

Gorenje Espana, S.L., Španija

Jernej Hren

Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija

Branko Apat

Gorenje Istanbul Ltd., Turčija

Nedim Hadžibegić (od 5.2.2014)

Gorenje TOV, Ukrajina

Gregor Gržina

Kemis – SRS, d.o.o., Bosna in Hercegovina

Slobodan Sjenčić

ATAG Nederland BV, Nizozemska

Atag Europe BV (do 25.6.2014); Robert Meenink in Darko Janjič (od 26.6.2014 do 30.9.2014); Jeoren van Benthen (od 1.10.2014 do 31.1.2015); Robert Kapteijn (od 1.2.2015)

ATAG België NV, Belgija

Marc Jozef Wynant

Intell Properties BV, Nizozemska

ATAG Europe BV (do 25.6.2014); Darko Janjič (od 26.6.2014)

Gorenje Nederland BV, Nizozemska

Žiga Debeljak; Darko Janjič

Gorenje Kazakhstan, TOO, Kazahstan

Bratislav Krunić

OOO Gorenje BT, Rusija

Marko Špan

»Euro Lumi & Surovina« SH.P.K., Kosovo

Amir Pira

Kemis Valjevo d.o.o., Srbija

Zoran Milovanović

Gorenje GTI d.o.o., Beograd, Srbija

Miloš Leković

Asko Appliances AB, Švedska

Jonas Lidberg

Gorenje North America, Inc, ZDA

Marko Šefer

Asko Appliances Pty, Avstralija

Črt Prašnikar

Asko Appliances OOO, Rusija

Dime Rangelov

»Gorenje Albania« SHPK, Albanija

Gregor Verbič

Gorenje Home d.o.o., Zaječar, Srbija

Vlado Krebs

ORSES d.o.o., Beograd, Srbija

Mirko Meža

Gorenje Ekologija d.o.o., Stara Pazova, Srbija

Tadej Krošlin (do 31.1.2015); Zoran Milovanović (od 1.2.2015)

Gorenje Corporate GmbH, Avstrija

Žiga Debeljak

Cleaning System S, d.o.o., Srbija

Zoran Milovanović, Mikica Vasić (do 8.9.2014)

ZEOS eko-sistem d.o.o., Bosna in Hercegovina

Emil Šehič

Gorenje Asia Ltd., Kitajska

Urška Kupec (do 31.12.2014); Kristian Hansen (od 1.1.2015)

Gorenje do Brasil Ltda., Brazilija

Tatjana Močenik

Gorenje Solarna energija Solago, d.o.o., Valjevo, Srbija

Mirko Meža

Gorenje Sola Home, d.o.o., Valjevo, Srbija

Mirko Meža

Gorenje MDM, d.o.o., Kragujevac, Srbija

Marko Klinc

Priloga 3: Tečaji valut

     

2013

2014

Država

Valuta

Enota

Končni tečaj v EUR

Povprečni tečaj v EUR

Končni tečaj v EUR

Povprečni tečaj v EUR

Avstralija

AUD

1

1,542

1,377

1,483

1,472

Češka republika

CZK

1

27,427

25,987

27,735

27,536

Danska

DKK

1

7,459

7,458

7,445

7,455

Velika Britanija

GBP

1

0,834

0,849

0,779

0,806

Hrvaška

HRK

1

7,627

7,579

7,658

7,635

Madžarska

HUF

1

297,040

296,941

315,540

308,707

Norveška

NOK

1

8,363

7,805

9,042

8,355

Poljska

PLN

1

4,154

4,197

4,273

4,184

Švedska

SEK

1

8,859

8,650

9,393

9,097

ZDA

USD

1

1,379

1,328

1,214

1,329

Turčija

TRY

1

2,961

2,533

2,832

2,907

Bosna in Hercegovina

BAM

1

1,956

1,956

1,956

1,956

Bolgarija

BGN

1

1,956

1,956

1,956

1,956

Makedonija

MKD

1

61,936

61,932

61,695

61,553

Švica

CHF

1

1,228

1,232

1,202

1,215

Romunija

RON

1

4,471

4,419

4,483

4,444

Srbija

RSD

1

114,140

112,944

120,600

116,863

Ukrajina

UAH

1

11,202

10,808

18,736

15,513

Japonska

JPY

1

144,720

130,157

145,230

140,226

Združeni arabski emirati

AED

1

4,999

4,873

4,585

4,907

Kazahstan

KZT

1

210,000

201,943

226,650

237,619

Rusija

RUB

1

45,325

42,390

72,337

51,011

Albanija

ALL

1

140,700

140,331

140,220

139,876

Brazilija

BRL

1

3,258

2,956

3,221

3,123

Kitajska

CNY

1

8,349

8,297

7,536

8,188

Nova Zelandija

NZD

1

1,676

1,624

1,553

1,600

RAČUNOVODSKO POROČILO DRUŽBE GORENJE, D.D.

Računovodski izkazi

Izkaz poslovnega izida družbe Gorenje, d.d. prenesi

 

v TEUR Pojasnila 2013 2014
Prihodki od prodaje 8 664.644 687.210
Sprememba vrednosti zalog   -7.296 -95
Drugi poslovni prihodki 9 17.219 10.252
       
Kosmati donos iz poslovanja   674.567 697.367
       
Stroški blaga, materiala in storitev 10 -542.718 -555.271
Stroški dela 11 -92.675 -96.898
Amortizacija 12 -18.335 -21.618
Drugi poslovni odhodki  13 -5.793 -5.631
       
Poslovni izid iz poslovanja   15.046 17.949
       
Finančni prihodki 14 18.290 16.578
Finančni odhodki 14 -38.657 -28.585
Neto finančni odhodki 14 -20.367 -12.007
       
Poslovni izid pred davki   -5.321 5.942
       
Davek iz dobička 15 8.026 392
       
Poslovni izid poslovnega leta   2.705 6.334
Osnovni in prilagojeni donos na delnico (v EUR) 28  0,16 0,28

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe Gorenje, d.d. prenesi

 

v TEUR Pojasnila 2013 2014
Poslovni izid poslovnega leta   2.705 6.334
Drugi vseobsegajoči donos      
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid   0 0
Sprememba poštene vrednosti zemljišč   0 0
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid   1.330 1.857
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo 24 28 -1 -41
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem 28 -5 -192
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid 14 2.466 2.472
Čista sprememba poštene vrednosti iz naslova tečajnih razlik od naložb v odvisne družbe, prenesena v poslovni izid 14 28 -713
Davek od dobička od drugega vseobsegajočega donosa 22 -417 -382
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta   1.330 1.857
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta   4.035 8.191

Bilanca stanja družbe Gorenje, d.d. prenesi

 

v TEUR Pojasnila 2013 2014
SREDSTVA   885.588 910.137
       
Dolgoročna sredstva   472.935 487.383
Neopredmetena sredstva 16 21.651 33.247
Nepremičnine, naprave in oprema 17 170.668 180.660
Naložbene nepremičnine 18 25.361 16.729
Naložbe v odvisne družbe 19 236.245 238.363
Naložbe v pridružene družbe 20 976 341
Druge dolgoročne naložbe 21 690 689
Odložene terjatve za davke 22 17.344 17.354
       
Kratkoročna sredstva   412.653 422.754
Zaloge 23 95.811 96.138
Kratkoročne finančne naložbe 24 90.626 137.280
Terjatve do kupcev 25 195.935 167.714
Druga kratkoročna sredstva 26 15.377 11.368
Denar in denarni ustrezniki 27 14.904 10.254
       
KAPITAL IN OBVEZNOSTI   885.588 910.137
       
Kapital 28 347.907 365.910
Osnovni kapital   92.240 101.922
Kapitalske rezerve   157.705 157.835
Rezerve iz dobička   95.818 99.301
Lastne delnice   -3.170 -3.170
Zadržani dobiček   1.369 4.220
Rezerva za pošteno vrednost   3.945 5.802
       
Dolgoročne obveznosti   193.601 256.032
Rezervacije 30 23.185 21.929
Dolgoročne finančne obveznosti 31 170.416 234.103
       
Kratkoročne obveznosti   344.080 288.195
Kratkoročne finančne obveznosti 32 157.461 113.990
Obveznosti do dobaviteljev 33 169.476 154.786
Druge kratkoročne obveznosti 34 17.143 19.419

Izkaz denarnih tokov družbe Gorenje, d.d. prenesi

 

v TEUR Pojasnila 2013 2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU      
Poslovni izid poslovnega leta   2.705 6.334
Prilagoditve za:      
- amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme  12 17 15.411 18.446
- amortizacijo neopredmetenih sredstev  12 16 2.924 3.172
- prihodke od naložbenja 14 -18.290 -16.578
- odhodke za financiranje 14 38.657 28.585
- prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme    -506 -36
- prihodke od prodaje naložbenih nepremičnin   0 -83
- prevrednotovalne poslovne prihodke   -2.416
- odhodke za davke 15 -8.026 -392
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami   30.459 39.448
Sprememba poslovnih in drugih terjatev    -2.273 25.219
Sprememba zalog 23 -11.594 -327
Sprememba rezervacij  30 1.553 -2.404
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti     12.467 -16.471
Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva   153 6.017
Plačane obresti    -17.656 -17.054
Čisti denarni tok iz poslovanja   12.956 28.411
       
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU      
Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme   7.418 7.391
Prejemki iz prodaje naložbenih nepremičnin   453 3.274
Prejete obresti   6.034 6.731
Prejete dividende   9.837 5.349
Prodaja odvisnega podjetja   0 266
Nakup odvisnega podjetja   -6.600 -4.506
Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme   -40.731 -23.385
Pridobitev naložbenih nepremičnin   -7.304 -9
Odobrena dana posojila   -79.950 -120.923
Vrnjena dana posojila   83.959 76.202
Druge naložbe   -143 -111
Pridobitev neopredmetenih sredstev    -10.903 -14.767
Čisti denarni tok iz naložbenja   -37.930 -64.488
       
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU      
Dokapitalizacija   25.856 9.812
Najem posojil   117.336 213.962
Odplačilo posojil   -122.286 -265.347
Izdane obveznice   0 73.000
Čisti denarni tok iz financiranja   20.906 31.427
Čista sprememba denarnih sredstev in njihovih ustreznikov   -4.068 -4.650
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja   18.972 14.904
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja   14.904 10.254

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Gorenje, d.d. prenesi

 

  Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Lastne delnice Zadržani dobiček Rezerva za pošteno vrednost Skupaj
v TEUR Zakonske  rezerve Statutarne rezerve Rezerve za lastne delnice Druge rezerve iz dobička Poslovni izid iz preteklih let Poslovni izid poslovnega leta
Začetno stanje 1.1.2013 66.378 157.712 12.896 6.653 3.170 71.612 -3.170 151 0 2.615 318.017
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta                      
Poslovni izid poslovnega leta                 2.705   2.705
Skupaj drugi vseobsegajoči donos                   1.330 1.330
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 2.705 1.330 4.035
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu                     0
Prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom                     0
Dokapitalizacija 25.862 849                 26.711
Stroški dokapitalizacije   -856                 -856
Oblikovanje statutarnih rezerv       270         -270   0
Prenos dela dobička za leto 2013 v druge rezerve           1.217     -1.217   0
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom 25.862 -7 0 270 0 1.217 0 0 -1.487 0 25.855
Skupaj transakcije z lastniki 25.862 -7 0 270 0 1.217 0 0 -1.487 0 25.855
Končno stanje 31.12.2013 92.240 157.705 12.896 6.923 3.170 72.829 -3.170 151 1.218 3.945 347.907
                       
  Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Lastne delnice Zadržani dobiček Rezerva za pošteno vrednost Skupaj
v TEUR Zakonske  rezerve Statutarne rezerve Rezerve za lastne delnice Druge rezerve iz dobička Poslovni izid iz preteklih let Poslovni izid poslovnega leta
Začetno stanje 1.1.2014 92.240 157.705 12.896 6.923 3.170 72.829 -3.170 151 1.218 3.945 347.907
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta                      
Poslovni izid poslovnega leta                 6.334   6.334
Skupaj drugi vseobsegajoči donos                   1.857 1.857
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 6.334 1.857 8.191
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu                     0
Prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom                     0
Dokapitalizacija 9.682 318                 10.000
Stroški dokapitalizacije   -188                 -188
Oblikovanje statutarnih rezerv       633         -633   0
Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni poslovni izid               1.218 -1.218   0
Prenos dela dobička za leto 2014 v druge rezerve           2.850     -2.850   0
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitve lastnikom 9.682 130 0 633 0 2.850 0 1.218 -4.701 0 9.812
Skupaj transakcije z lastniki 9.682 130 0 633 0 2.850 0 1.218 -4.701 0 9.812
Končno stanje 31.12.2014 101.922 157.835 12.896 7.556 3.170 75.679 -3.170 1.369 2.851 5.802 365.910

Pojasnila k računovodskim izkazom

1. Poročajoča družba

Gorenje, d.d., (v nadaljevanju 'družba') je obvladujoča družba Skupine Gorenje, s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Partizanska 12, 3503 Velenje.

 

Računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., so sestavljeni za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014. Družba se pretežno ukvarja s proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov.

2. Podlaga za sestavitev

a) Izjava o skladnosti

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 03.03.2015.

 

b) Podlaga za merjenje

 

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:

 • izpeljani finančni instrumenti,
 • za prodajo razpoložljiva finančna sredstva,
 • zemljišča,
 • naložbene nepremičnine.

Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v pojasnilu 4.

 

c) Funkcijska in predstavitvena valuta

 

Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije predstavljene v EUR so zaokrožene na tisoč enot, v kolikor ni drugače določeno.

 

d) Uporaba ocen in presoj

 

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP, kot jih je sprejela EU, podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.

 

Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi ter za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva.

 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najbolj močno vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so opisani v naslednjih pojasnilih:

 • Pojasnilo 15 in 22 – odloženi davki;
 • Pojasnilo 17 in 18 ter računovodske usmeritve 3(e) in 3(g) – vrednotenje nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih nepremičnin;
 • Pojasnilo 19 in 20 ter računovodska usmeritev 3(c) in 3(d) - nakupi in prodaje družb;
 • Pojasnilo 30 in računovodska usmeritev 3(m)(ii) - merjenje obveznosti za odpravnine in jubilejne nagrade;
 • Pojasnilo 30 - rezervacije za kočljive pogodbe 3(m)(v);
 • Pojasnilo 30 in računovodska usmeritev 3(m)(i) - rezervacije za prodajne garancije;
 • Pojasnilo 24 - vrednotenje finančnih naložb;
 • Računovodska usmeritev 3(j)(i) - slabitev finančnih sredstev, vključno s terjatvami.

e) Spremembe računovodskih usmeritev

 

Družba ni spreminjala računovodskih usmeritev, razen kjer je bilo to potrebno zaradi spremembe MSRP.

3. Pomembne računovodske usmeritve

Družba je dosledno uporabila spodaj opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih računovodskih izkazih.

 

a) Tuja valuta

 

(i) Posli v tuji valuti

 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v EUR (funkcijsko valuto družbe) po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja.

 

Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se pretvorijo v EUR po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla.

 

Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu:

 • naložb v kapital, ki so na razpolago za prodajo;
 • finančne obveznosti, ki je za naložbe v podjetja v tujini določena kot varovanje pred tveganjem, pod pogojem, da je varovanje uspešno; ali
 • ustreznega varovanja denarnega toka pred tveganjem, pod pogojem, da je varovanje uspešno.

b) Finančni instrumenti

 

(i) Neizpeljana finančna sredstva

 

Družba na začetku pripozna posojila in terjatve in vloge oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva (vključno sredstva, določena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznana na datum menjave oz. ko družba postane stranka v pogodbenih določilih instrumenta.

 

Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva, ali ko družba prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva. Kakršen koli delež v prenesenem finančnem sredstvu, ki ga družba ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost.

 

Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v bilanci stanja, če in le če ima družba pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost.

 

Neizpeljani finančni instrumenti družbe vključujejo: obveznosti in terjatve, finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, ter denarna sredstva in denarne ustreznike.

 

Obveznosti in terjatve

 

Obveznosti in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se obveznosti in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti ter zmanjšani za izgube zaradi oslabitve.

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in naložbo (depozit), če hitro zapade v plačilo (v treh mesecih ali manj). Prekoračitve na tekočem računu pri banki, ki jih je mogoče poravnati na poziv, so sestavni del kratkoročnih finančnih obveznosti.

 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti, povečane za stroške posla.

 

Spremembe poštene vrednosti (glej pojasnilo 3(j)(i)) in tečajne razlike pri kapitalskih instrumentih, ki so na razpolago za prodajo (glej pojasnilo 3(a)) so pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu ter izkazane v kapitalu oz. rezervi za pošteno vrednost. Pri odpravi pripoznanja ali trajni oslabitvi finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo se nabrani dobički in izgube prenesejo v poslovni izid. Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, zajemajo lastniške in dolžniške vrednostne papirje.

 

(ii) Neizpeljane finančne obveznosti

 

Družba na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne papirje in podrejene obveznosti na dan njihovega nastanka. Vse ostale finančne obveznosti (vključno obveznosti določene po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznane na datum trgovanja, ko družba postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom.

 

Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

 

Družba izkazuje neizpeljane finančne obveznosti kot druge finančne obveznosti. Takšne finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.

 

Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekoračitve na bančnih računih ter poslovne in druge obveznosti.

 

(iii) Osnovni kapital

 

Navadne delnice

 

Navadne delnice so sestavni del osnovnega kapitala. Dodatni stroški, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic in delniških opcij, so izkazani kot znižanje kapitala, brez davčnih učinkov.

 

Reodkup/odkup lastnih delnic ali deležev

 

Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek plačanega nadomestila vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, in brez davčnih učinkov, pripozna kot zmanjšanje v kapitalu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo kot lastne delnice in se izkazujejo v kapitalu kot odbitna postavka, hkrati pa se oblikujejo rezerve za lastne deleže. Ob prodaji lastnih delnic ali njihovi kasnejši ponovni izdaji se prejeti znesek izkaže kot povečanje kapitala, morebitni presežek ali primanjkljaj v zvezi s poslom pa se izkaže v kapitalskih rezervah.

 

Dividende se pripoznajo med obveznostmi v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep skupščine o izplačilu dividend.

 

(iv) Izpeljani finančni instrumenti skupaj z obračunavanjem varovanja pred tveganji

 

Družba uporablja izpeljane finančne instrumente za varovanje pred izpostavljenostjo pred valutnimi in obrestnimi tveganji. Vgrajene izpeljane finančne instrumente je treba ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljani finančni instrument, samo če gospodarske značilnosti in tveganja vgrajenega izpeljanega finančnega instrumenta niso tesno povezane z gospodarskimi značilnostmi in tveganji gostiteljske pogodbe, če poseben instrument z enakimi določbami kot vgrajeni izpeljani finančni instrument zadošča opredelitvi izpeljanega finančnega instrumenta ter če se sestavljeni instrument ne izmeri po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.

 

Ob uvedbi varovanja pred tveganjem družba vodi formalne listine o razmerju varovanja pred tveganjem in o namenu ravnanja s tveganjem v podjetju ter o strategiji projekta varovanja pred tveganjem, kot tudi metode, ki se uporabijo pri ocenjevanju učinkovitosti razmerja pri varovanju pred tveganjem. Družba ocenjuje varovanje pred tveganjem na ustaljen način in ob njegovi uvedbi, kadar se pričakuje zelo uspešno varovanje pred tveganjem pri doseganju pobotanih sprememb poštene vrednosti ali denarnih tokov, ki se pripisujejo varovanemu tveganju in kadar dejanski rezultati vsakega posameznega varovanja dosegajo 80 do 125 odstotkov. Pri varovanju pred denarno tokovnimi tveganji mora biti predvideni posel, ki je predmet varovanja, zelo verjeten in izpostavljen spremembam denarnih tokov, ki lahko odločilno vplivajo na poslovni izid.

 

Izpeljani finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti. Stroški, povezani s poslom, se pripoznajo v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem nastanku. Po začetnem pripoznanju se izpeljani finančni instrumenti merijo po pošteni vrednosti, pripadajoče spremembe pa se obravnavajo kot je opisano v nadaljevanju.

 

Varovanje denarnega toka pred tveganji

 

Ko se izpeljani finančni instrument določi kot varovanje pred tveganjem v primeru izpostavljenosti spremenljivosti denarnih tokov, ki jih je mogoče pripisati posameznemu tveganju, povezanim s pripoznanim sredstvom ali obveznostjo ali zelo verjetnimi predvidenimi posli, ki lahko vplivajo na poslovni izid, se uspešen del sprememb v pošteni vrednosti izpeljanega finančnega instrumenta pripozna v drugem vseobsegajočem donosu obdobja in razkrije v rezervi za varovanje pred tveganjem oz. postavki kapitala. Neuspešen del sprememb poštene vrednosti izpeljanega finančnega instrumenta se pripozna neposredno v poslovnem izidu.

 

V primeru, da je pred tveganjem varovana postavka nefinančno sredstvo, se znesek prenese na knjigovodsko vrednost sredstva, ko se le-to pripozna. V ostalih primerih se znesek, pripoznan v kapitalu, prenese v poslovni izid za isto obdobje, v katerem pred tveganjem varovana postavka vpliva na poslovni izid. Družba predvidoma preneha obračunavati varovanje pred tveganjem, če instrument za varovanje pred tveganjem ne zadošča več sodilom za obračunavanje varovanja pred tveganjem, če se instrument za varovanje pred tveganjem proda, odpove ali izkoristi, ali če družba prekliče označitev. Če predvidenega posla ni več pričakovati, se znesek v drugem vseobsegajočem donosu mora pripoznati neposredno v poslovnem izidu.

 

Ostali izpeljani finančni instrumenti

 

Ko izpeljani finančni instrument ni namenjen za trgovanje ter ni določen v razmerju pri varovanju pred tveganjem, se vse spremembe poštene vrednosti pripoznajo neposredno v poslovnem izidu.

 

c) Odvisne družbe

 

Družba naložbe v kapital odvisnih družb vrednoti po nabavni vrednosti. Stroški, ki jih družba lahko poveže z nakupom odvisne družbe, povečujejo nabavno vrednost kapitalske naložbe. Udeležba v dobičku se pripozna kot prihodek, ko Skupščina sprejme sklep o izplačilu.

 

d) Pridružene družbe

 

Družba naložbe v kapital pridruženih družb vrednoti po nabavni vrednosti. Stroški, ki jih družba lahko poveže z nakupom pridružene družbe, povečujejo nabavno vrednost kapitalske naložbe.

 

e) Nepremičnine, naprave in oprema

 

(i) Pripoznanje in merjenje

 

Nepremičnine (razen zemljišč), naprave in oprema so izkazani po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

 

Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem okvirju izdelanega sredstva zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela, in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter stroške razgradnje in odstranitve opredmetenih osnovnih sredstev ter obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo, kot tudi usredstvene stroške izposojanja. Nabavljene računalniške programe, ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del te opreme.

 

Družba je stroške izposojanja usredstvila ob upoštevanju nepremičnin, naprav in opreme v gradnji in izdelavi, če sta bila izpolnjena naslednja pogoja: če je bila vrednost posamezne investicije v teku v čistih prihodkih od prodaje večja od pet odstotkov in če je trajanje na investicijah v teku bilo več kot šest mesecev.

 

Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezne (večje) skupine opredmetenih osnovnih sredstev.

 

Za zemljišča se uporablja model poštene vrednosti oziroma prevrednotenje. Učinek prevrednotenja se izkaže v drugem vseobsegajočem donosu. Slabitve predhodno okrepljenih zemljišč neposredno zmanjšujejo vrednost oblikovanega presežka iz prevrednotenja v drugem vseobsegajočem donosu, sicer se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

 

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme, se določi kot razlika med prihodki iz odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vrednostjo in izkaže v izkazu poslovnega izida med »drugimi poslovnimi prihodki / drugimi poslovnimi odhodki«.

 

(ii) Prerazporeditve k naložbenim nepremičninam

 

Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v naložbeno nepremičnino, se ta nepremičnina izmeri po svoji pošteni vrednosti in prerazporedi k naložbenim nepremičninam. Dobiček, ki se pojavi pri ponovnem merjenju poštene vrednosti, se pripozna v poslovnem izidu in tako odpravi prej pripoznano izgubo zaradi oslabitve v zvezi z določeno nepremičnino, preostali dobiček pa se pripozna v drugem vseobsegajočem donosu in izkaže med rezervo za pošteno vrednost v sklopu kapitala.

 

(iii) Kasnejši stroški

 

Stroški zamenjave nekega dela nepremičnine, naprave in opreme se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

 

(iv) Amortizacija

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela nepremičnine, naprave in opreme; ta metoda najbolj natančno odraža pričakovan vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Zemljišča se ne amortizirajo.

 

Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati na prvi dan naslednjega meseca potem, ko so vgrajena in usposobljena za nameravano uporabo, v primeru znotraj podjetja ustvarjenih sredstev pa na dan, ko so zaključena in usposobljena za uporabo.

 

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: 

zgradbe

20 - 50 let

stroji in naprave

5 - 20 let

računalniška oprema

2 - 5 let

transportna sredstva

5 - 20 let

pisarniška oprema

5 - 10 let

orodja

5 - 10 let

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in po potrebi prilagodijo.

 

f) Neopredmetena sredstva

 

(i) Raziskave in razvijanje

 

Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter razumevanje, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.

 

Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov in postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je izdelek ali postopek strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospodarskih koristi, če družba razpolaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja, in če ima družba namen uporabiti ali prodati sredstvo. Pripoznana vrednost porabe zajema stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo ter usredstvene stroške izposojanja. Ostala vrednost porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.

 

Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

 

(ii) Ostala neopredmetena sredstva

 

Ostala neopredmetena sredstva, pridobljena s strani družbe, katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

 

(iii) Kasnejši stroški

 

Kasnejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški nanašajo. Vsi ostali stroški, vključno z znotraj družbe ustvarjenim dobrim imenom in blagovnimi znamkami, so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj, ko do njih pride.

 

(iv) Amortizacija

 

Amortizacija se obračuna od nabavne vrednosti sredstva, zmanjšane za preostalo vrednost. Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev, razen dobrega imena, in se začne, ko so sredstva na razpolago za uporabo.

 

Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje:

patenti in blagovne znamke

10 let

pripoznani stroški razvijanja

7 - 10 let

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in se po potrebi prilagodijo.

 

g) Naložbene nepremičnine

 

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, posedovane, da bi prinašale najemnino ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje. Naložbene nepremičnine niso posedovane za namene prodaje pri običajnem poslovanju, za namene proizvodnje ali dobavo blaga in storitev ali administrativne namene. Naložbene nepremičnine so izkazane po pošteni vrednosti, spremembe poštene vrednosti pa so pripoznane v izkazu poslovnega izida.

 

Stroški vključujejo tiste odhodke, ki jih lahko neposredno pripišemo nabavi naložbene nepremičnine. Stroški v lastnem okviru zgrajene naložbene nepremičnine zajemajo stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njeni usposobitvi za nameravano uporabo ter usredstvene stroške izposojanja.

 

Družba nepremičnine, ki jih daje v najem odvisnim družbam in so povezane z opravljanjem njene dejavnosti, izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Med naložbene nepremičnine uvrščamo tudi tiste nepremičnine, katerih najemniki zavzemajo več kot 50 % razpoložljive površine.

 

Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi naložbene nepremičnine (izračunan kot razlika med prihodki od prodaje in knjigovodsko vrednostjo postavke), se pripozna v poslovnem izidu.

 

Če se uporaba nepremičnine spremeni v tej meri, da zahteva prerazvrstitev med opredmetena osnovna sredstva, se njena poštena vrednost, za kasnejše obračunavanje amortizacije, spremeni v nabavno vrednost.

 

h) Najeta sredstva

 

Najemi, pri katerih družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, se obravnavajo kot finančni najemi. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju se sredstva obračunavajo v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva.

 

Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in se ne pripoznajo v bilanci stanja.

 

i) Zaloge

 

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši med njima. Stroški zalog materiala in trgovskega blaga se izkazujejo po metodi tehtanih povprečnih cen in vsebujejo nabavno vrednost, odvisne stroške nabave ter druge stroške, ki se pojavljajo pri spravljanju zalog na njihovo sedanje mesto in v njihovo sedanje stanje.

 

Zaloge gotovih proizvodov in nedokončne proizvodnje se vrednotijo po razširjenih proizvajalnih stroških, ki poleg neposrednih stroškov materiala, dela, storitev, amortizacije in dela splošnih proizvajalnih stroškov, vsebujejo še stroške režije proizvodnega programa, stroške nabave, stroške režije zagotavljanja kakovosti in vzdrževanja ter skupne stroške raziskav in razvoja.

 

Pri izkazovanju zalog nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov uporablja družba metodo standardnih cen. Odmike med vhodnimi (zaračunanimi) in standardnimi cenami ugotavlja in obračunava mesečno.

 

Zaloge nedokončanih in gotovih izdelkov se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. Njihova oslabitev pa je obvezna v primerih, ko njihova knjigovodska vrednost presega tržno vrednost. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Znesek zmanjšanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov zaradi oslabitve knjižimo v dobro spremembe vrednosti zalog.

 

Družba mora pri odpisu nekurantnih zalog gotovih proizvodov in polizdelkov izhajati iz usmeritev Skupine.

 

j) Oslabitev sredstev

 

(i) Neizpeljana finančna sredstva

 

Za vsako finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se na datum poročanja oceni, ali obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidna oslabitev sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je po začetnem pripoznanju sredstva zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti.

 

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev (vključno lastniški delniški papirji) so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; restrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, v kolikor se slednja strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; poslabšanje plačilne zmožnosti posojilojemalcev ali izdajateljev vrednostnih papirjev v družbi ter gospodarske razmere, ki sovpadajo z izginotjem delujočega trga za tovrstno vrednostnico. Dodatno k temu je v primeru naložbe v lastniške vrednostne papirje objektivni dokaz o oslabitvi pomembno ali dolgotrajno znižanje poštene vrednosti pod nabavno vrednost.

 

Finančna sredstva, izmerjena po odplačni vrednosti

 

Družba oceni dokaze o oslabitvi finančnih sredstev, izmerjenih po odplačni vrednosti (posojila, terjatve in naložbeni vrednostni papirji v posesti do zapadlosti), posamično in skupno. Vsa sredstva se izmerijo posamično za namen oslabitve. V kolikor se ugotovi, da posamezna pomembna sredstva niso oslabljena, se oceni njihova skupna oslabljenost, do katere je že prišlo, ni pa še opredeljena. Sredstva, ki niso sama zase pomembna, se ocenijo skupno, in sicer tako, da se vključijo v skupine s podobnimi značilnostmi tveganja.

 

Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitev in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem, ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj.

 

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni efektivni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v poslovnem izidu in izkažejo v kontu popravka vrednosti posojil in terjatev oziroma naložbenih vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti. Tako se obresti od oslabljenega sredstva še nadalje pripoznavajo. Ko se zaradi kasnejših dogodkov (npr. poplačilo dolga s strani dolžnika) znesek izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi oslabitve odpravi skozi poslovni izid.

 

Družba v skladu z računovodskimi usmeritvami ugotavlja potrebo po oslabitvi terjatev na podlagi upoštevanja kriterijev zapadlosti in zavarovanja terjatev, ki se v nadaljevanju korigira z individualno oceno.

 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

 

Izgube zaradi oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, se pripoznajo tako, da se izguba, izkazana v rezervi za pošteno vrednost, prenese v poslovni izid. Znesek nabrane izgube, ki se prerazvrsti iz kapitala in pripozna v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo (po odštetju vseh vračil in odplačil glavnice) in sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšana za izgubo zaradi oslabitve, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu. Spremembe določil oslabitve zaradi uporabe metode efektivne obrestne mere se odražajo kot del prihodkov od obresti.

 

Če se v naslednjem obdobju poštena vrednost oslabljenih dolžniških vrednostnih papirjev, razvrščenih kot na razpolago za prodajo, poveča in je mogoče povečanje nepristransko povezati z dogodkom, ki se pojavi po pripoznanju izgube zaradi oslabitve v poslovnem izidu, je treba izgubo zaradi oslabitve razveljaviti in znesek razveljavitve pripoznati v poslovnem izidu. Kasnejše pokritje v pošteni vrednosti oslabljenega lastniškega vrednostnega papirja, ki je na razpolago za prodajo, pa se pripozna v drugem vseobsegajočem donosu obdobja.

 

(ii) Nefinančna sredstva

 

Družba ob vsakem poročanju preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev družbe, razen naložbenih nepremičnin, zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se izvede enkrat letno pred sestavo zaključnega računa. Oslabitev denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost.

 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preskusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisni od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota). Da bi preizkusili oslabitev dobrega imena, so denar ustvarjajoče enote, h katerim se dobro ime razporedi, predmet posebnega preizkusa (t.i. segment ceiling test); denar ustvarjajoče enote, h katerim je dobro ime razporejeno, se zberejo oz. združijo tako, da raven, na kateri se preveri oslabitev, odraža najnižjo raven, na kateri se dobro ime spremlja za namene internega poročanja. Dobro ime, pridobljeno s poslovno združitvijo, se razporedi na denar ustvarjajoče enote ali skupino takšnih enot, za katere se pričakuje, da bodo pridobile koristi od sinergij združitve.

 

Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

 

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum bilance stanja ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne obstaja več. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

 

k) Dolgoročna sredstva, razvrščena med sredstva, namenjena za prodajo

 

Dolgoročna sredstva (ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti), za katera se pričakuje, da bo njihova vrednost poravnana predvsem s prodajo in ne z nadaljnjo uporabo, se razvrstijo med sredstva za prodajo. Neposredno pred razvrščanjem sredstva med sredstva za prodajo se izvede ponovna meritev sredstev (ali sestavnih delov ali skupine za odtujitev) v skladu z računovodskimi usmeritvami družbe. V skladu s tem se dolgoročno sredstvo (ali skupina za odtujitev) pripozna po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer tisti, ki je nižja. Izguba zaradi oslabitve skupine za odtujitev se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na skupino, nato pa na druga sredstva in obveznosti sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti, pri tem pa se izgube ne razporedi na zaloge, finančna sredstva, odložene terjatve za davek, sredstva v zvezi z zaslužki zaposlenih, naložbene nepremičnine, ki jih je še naprej potrebno meriti skladno z računovodskimi usmeritvami družbe. Izgube zaradi oslabitve ob prerazvrstitvi sredstev med sredstva, namenjena za prodajo, in kasnejše izgube ali dobički ob ponovnem merjenju se izkazujejo v poslovnem izidu. Dobički se ne izkazujejo v višini, ki presega morebitne kumulativne izgube zaradi oslabitve.

 

Ko se neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva razporedijo med sredstva, namenjena za prodajo, se prenehajo amortizirati. Po razporeditvi med sredstva, namenjena za prodajo, se prav tako preneha obračunavanje naložb po kapitalski metodi.

 

l) Zaslužki zaposlenih

 

(i) Kratkoročni zaslužki zaposlenih

 

Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.

 

m) Rezervacije

 

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Družba rezervacije določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so značilna za obveznost. Razreševanje diskonta se izkaže med finančnimi odhodki.

 

(i) Garancije za izdelke in storitve

 

Rezervacija za garancije za izdelke in storitve se izkaže ob prodaji izdelkov ali storitev, za katere je garancija dana. Rezervacija se oblikuje na osnovi izvirnih podatkov o garanciji in ob presoji vseh možnih izidov glede na njihovo verjetnost.

 

(ii) Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

 

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane rezervacije.

 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Stanje rezervacij se preverja vsaka tri leta na osnovi izračuna, ki ga pripravi pooblaščeni aktuar.

 

Zaradi spremembe MRS 19 se od 1.1.2013 dalje aktuarski dobički in izgube pri rezervacijah za odpravnine ob upokojitvi pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu. Skladno z omenjeno spremembo MRS 19 je bila spremenjena računovodska usmeritev družbe. Poslovodstvo ocenjuje, da vpliv spremembe ni pomemben za računovodske izkaze družbe v preteklih in v tekočem obdobju, zato preračun za nazaj ni potreben.

 

(iii) Reorganiziranje

 

Rezervacija za stroške reorganiziranja se pripozna, če je družba odobrila podroben uradni načrt reorganiziranja in ga je že pričela izvajati ali ga je javno objavila. Postavka ne vključuje bodočih stroškov poslovanja.

 

(iv) Vzpostavitev v prvotno stanje

 

Skladno z objavljenimi okoljevarstvenimi usmeritvami družbe in ustreznimi zakonskimi določili se rezervacija za vzpostavitev v prvotno stanje zaradi onesnaženja tal pripozna takrat, ko pride do onesnaženja tal.

 

(v) Kočljive pogodbe

 

Rezervacija za stroške kočljive pogodbe se pripozna, ko neizogibni stroški izpolnjevanja pogodbenih obveznosti po tej pogodbi presegajo pričakovane gospodarske koristi, ki jih je družba deležna na osnovi pogodbe. Rezervacije se merijo po sedanji vrednosti pričakovanih stroškov prekinitve pogodbe oziroma pričakovanih stroškov nadaljevanja pogodbenega razmerja, in sicer po nižji od obeh. Preden družba oblikuje rezervacijo, izkaže morebitne izgube iz oslabitve vrednosti sredstev, ki so povezana s pogodbo.

 

n) Prihodki

 

(i) Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala

 

Prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov in ko družba preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih proizvodih. V kolikor je verjetno, da bodo dani popusti in se znesek lahko zanesljivo izmeri, se omenjeni popust pripozna kot zmanjšanje prihodkov ob pripoznanju prodaje.

 

Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sredstvo pri prodajalcu. Pri teh proizvodih kupec praviloma ni upravičen do vračila.

 

(ii) Prihodki iz opravljenih storitev

 

Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela.

 

Ko se posamična storitev izvaja v obdobju, ki presega poročevalsko obdobje, se plačila razvrščajo med posamezna obdobja na podlagi poštene vrednosti.

 

(iii) Provizije

 

Ko družba v določenem poslu nastopa kot posrednik in ne kot matična družba, se izkažejo prihodki v višini neto zneska provizije družbe.

 

(iv) Prihodki od najemnin

 

Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Podeljene vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih prihodkov od najemnin. Prihodki od najemnin iz podzakupov se pripoznajo kot ostali prihodki.

 

o) Državne podpore

 

Državne podpore se v začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot odloženi prihodki, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo družba podpore prejela in da bo izpolnila pogoje v zvezi z njimi, se v izkazu poslovnega izida pripoznajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile.

 

p) Finančni prihodki in finančni odhodki

 

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prihodke od povečanja poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, prihodke od prevrednotenja poštene vrednosti deleža v prevzeti družbi, ki ga je družba imela v prevzeti družbi pred prevzemom, in dobičke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.

 

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (del stroškov izposojanja se lahko usredstvi v okviru nepremičnin, naprav in opreme), negativne tečajne razlike, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti, razen tistih, ki se pripišejo nabavni vrednosti v gradnji ali pripravi.

 

Dobički in izgube pri preračunu med valutami se izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki oziroma odhodki.

 

r) Davek od dobička

 

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu, in se zato izkazuje v kapitalu ali drugem vseobsegajočem donosu.

 

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.

 

Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se ne izkazuje za:

 • začasne razlike ob začetnem pripoznanju sredstev ali obveznosti pri transakcijah, ki niso poslovne združitve in ki ne vplivajo niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček oz. izgubo,
 • začasne razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti višini, za katere obstaja verjetnost, da ne bodo odpravljene v predvidljivi prihodnosti,
 • obdavčljive začasne razlike ob začetnem pripoznanju dobrega imena.

Merjenje odloženega davka odraža davčne posledice in metodo, po kateri družba pričakuje, da bo ob koncu poročevalskega obdobja poravnala knjigovodsko vrednost pripadajočih obveznosti in sredstev. Pri naložbenih nepremičninah izmerjenih po pošteni vrednosti, se predpostavka, da bo njihova knjigovodska vrednost poravnana ob prodaji, ni zavrgla ali izkazala kot nepravilna.

 

Odložena obveznost za davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja.

 

Družba pobota odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička, nanašajoč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo enoto ali na različne obdavčljive enote, ki nameravajo poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek v pobotanem znesku ali pa nameravajo hkrati poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek.

 

Odložena terjatev za davek za neuveljavljene davčne izgube, davčne dobropise in davčno priznane začasne razlike se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

 

s) Osnovni donos na delnico

 

Družba pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki je enaka kot popravljena dobičkonosnost delnice, ker družba nima izdanih prednostnih delnic ali spremenljivih obveznic. Osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu.

 

t) Primerjalne informacije

 

Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo informacij v tekočem letu. Kadar je bilo potrebno, so bili primerjalni podatki prilagojeni, tako da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu.

 

u) Standardi in pojasnila, ki veljajo v tekočem obdobju

 

V tekočem obdobju veljajo naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:

 • MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MSRP 11 'Skupne ureditve', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MRS 27 (spremenjen leta 2011) 'Ločeni računovodski izkazi', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • MRS 28 (spremenjen leta 2011) 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 11 'Skupne ureditve' in MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah' - Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela 4. aprila 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah' in MRS 27 (spremenjen 2011) 'Ločeni računovodski izkazi' - Naložbena podjetja, ki jih je EU sprejela 20. novembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 32 'Finančni instrumenti: Predstavitev' – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti, ki jih je EU sprejela 13. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 36 'Oslabitev sredstev' Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 39 ‘Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje' – Prenova izpeljanih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih usmeritvah družbe.

 

v) Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo

 

Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in se med pripravo računovodskih izkazov na dan 31.12.2014 niso upoštevali:

 • Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2010-2012)', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje),
 • Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2011-2013)', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 19 'Zaslužki zaposlencev' - Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. februarja 2015 ali kasneje),
 • OPMSRP 21 'Dajatve', ki ga je EU sprejela 13. junija 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija 2014 ali pozneje).

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela

 

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan odobritve računovodskih izkazov niso bili potrjeni za uporabo v EU:

 • MSRP 9 'Finančni instrumenti' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
 • MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s strankami' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige' - Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah' in MRS 28 'Naložbe v podjetja in skupne podvige' - Naložbena podjetja: izjeme pri konsolidaciji (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MSRP 11 'Skupne ureditve' - Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 1 'Predstavljanje računovodskih izkazov' – Pobuda za razkritje (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 38 'Neopredmetena sredstva' – Pojasnilo sprejemljivih metod amortizacije (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 41 'Kmetijstvo' - Kmetijstvo: Rodne rastline (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe MRS 27 'Ločeni računovodski izkazi' – Kapitalska metoda pri ločenih računovodskih izkazih (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
 • Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2012-2014)', ki izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MSRP 19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),

Družba predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.

 

Hkrati je obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega načel EU še ni sprejela, še vedno neregulirano.

 

Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi v skladu z zahtevami MRS 39: »Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje« ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe, če bi bila uporabljena na datum bilance stanja.

4. Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti družbe.

 

(i) Nepremičnine, naprave in oprema

 

Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. Tržna vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvisno (arm's length transaction). Tržna vrednost naprav, opreme in inventarja temelji na ponujeni tržni ceni podobnih predmetov, ko je ta na voljo, in na nadomestitveni vrednosti. Ocenjena zmanjšana nadomestitvena vrednost odraža prilagoditve zaradi fizičnega zastaranja kot tudi funkcionalnega in gospodarskega zastaranja.

 

Prevrednotenje zemljišč temelji na poročilu neodvisnega cenilca in se izvaja vsakih pet let. Družba letno preverja morebitno potrebo po prevrednotenju.

 

(ii) Neopredmetena sredstva

 

Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma blagovne znamke ne bo potrebno.

 

Poštena vrednost ostalih neopredmetenih sredstev temelji na metodi diskontiranih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz uporabe in morebitne prodaje sredstev.

 

(iii) Naložbene nepremičnine

 

Zunanji, neodvisni cenilec, ki ima priznano in ustrezno poklicno usposobljenost ter nedavne izkušnje pri razmeščanju in razvrščanju naložbenih nepremičnin, kakršne so predmet vrednotenja, vsakih pet let ovrednoti portfelj naložb v družbi, v vmesnem obdobju pa se izvajajo presoje potreb po izvedbi prevrednotenja. Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu na čisti poslovni podlagi med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene.

 

Če ni mogoče določiti trenutnih cen na aktivnem trgu, se vrednost naložbene nepremičnine oceni s pomočjo ocenjene vrednosti oddajanja nepremičnine v najem. Donos iz najema je vključen v izračun celotne vrednosti nepremičnine na osnovi ocenjene vrednosti najema. Ko dejanski najem odstopa od ocenjene vrednosti najema, je potrebno izvesti ustrezne prilagoditve na dejanske cene najema.

 

Kjer je primerno, vrednotenje odraža tudi tip najemnikov, ki so trenutno nastanjeni v naložbeni nepremičnini oziroma so nosilci obveznosti po najemni pogodbi ali pa bi v primeru oddaje v najem te nepremičnine najverjetneje postali njeni najemniki, in splošno sliko njihove kreditne sposobnosti, nadalje razporeditev obveznosti za vzdrževanje in zavarovanje nepremičnine med družbo in najemnikom ter preostalo življenjsko dobo naložbene nepremičnine. Ko se ob pregledu ali obnovi najemne pogodbe pričakuje, da bo prišlo do naknadnih povečanj najemnine, šteje, da so bila vsa obvestila in po potrebi tudi povratna obvestila posredovana v veljavni obliki in pravočasno.

 

(iv) Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje

 

Poštena vrednost lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev se določa glede na njihovo ponujeno ceno ob zaključku trgovalnega dne na datum poročanja, če pa ta ni na voljo, se njegova vrednost določi z uporabo ene od metod vrednotenja. Metode vrednotenja, ki jih je mogoče uporabiti, so metode mnogokratnikov in metoda diskontiranih bodočih čistih denarnih tokov, pri čemer se uporabi pričakovane bodoče denarne tokove in tržno diskontno stopnjo. Poštena vrednost finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo se določa samo za potrebe poročanja.

 

(v) Poslovne in druge terjatve

 

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

 

Kratkoročne poslovne terjatve niso diskontirane zaradi kratkoročnosti, so pa upoštevane slabitve na pošteno vrednost.

 

(vi) Terminski posli in obrestne zamenjave

 

Poštena vrednost terminskih poslov je enaka njihovi ponujeni ceni ob koncu poročevalskega obdobja, če je ta na voljo. Če ta ni na voljo, se poštena vrednost določi kot razlika med pogodbeno vrednostjo terminskega posla in trenutno ponujeno vrednostjo terminskega posla ob upoštevanju preostale dospelosti posla z obrestno mero brez tveganja (na podlagi državnih obveznic).

 

Poštena vrednost obrestne zamenjave temelji na ponudbah borznih posrednikov. Primernost teh ponudb se določa z metodo diskontiranih bodočih čistih denarnih tokov ob upoštevanju dospelosti posameznega posla in z uporabo tržnih obrestnih mer za podobne instrumente na datum vrednotenja.

 

Poštene vrednosti odražajo kreditno tveganje instrumenta in zajemajo popravke, ki bodo upoštevali kreditno tveganje družbe v družbi kot tudi nasprotne stranke, če je ustrezno.

 

(vii) Ostale neizpeljane finančne obveznosti

 

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri na datum poročanja. V zvezi z deležem obveznosti iz naslova zamenljivih obveznic se tržna obrestna mera določa s primerjavo s podobnimi obveznostmi, ki jih ni mogoče zamenjati v kapital. Pri finančnih najemih se tržna obrestna mera določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami.

5. Upravljanje s kapitalom

Upravljanje s kapitalom je pojasnjeno v računovodskih izkazih Skupine.

6. Poročanje po odsekih

Družba ne poroča po odsekih, ker je tovrstno poročanje del računovodskega poročanja Skupine Gorenje.

7. Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je bil pripravljen po posredni metodi na podlagi postavk iz bilance stanja z dne 31. decembra 2014, bilance stanja z dne 31. decembra 2013, izkaza poslovnega izida za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, in dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prilivov in odlivov.

Pojasnilo 8 – Prihodki od prodaje 687.210 TEUR

v TEUR

2013

2014

Prihodki od prodaje izdelkov na domačem trgu

15.609

15.828

Prihodki od prodaje izdelkov na tujem trgu

386.796

410.989

Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu

43.258

39.419

Prihodki od prodaje blaga na tujem trgu

147.337

151.574

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

5.379

4.575

Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu

18.358

22.060

Prihodki od prodaje materiala in polizdelkov na domačem trgu

12.368

14.936

Prihodki od prodaje materiala in polizdelkov na tujem trgu

35.539

27.829

Skupaj

664.644

687.210

Prihodki od prodaje odvisnim družbam v Skupini Gorenje znašajo 528.839 TEUR (498.148 TEUR v letu 2013), kar pomeni 6,2-odstotno povečanje glede na leto 2013.

Pojasnilo 9 – Drugi poslovni prihodki 10.252 TEUR

v TEUR

2013

2014

Prihodki od subvencij in donacij

1.192

997

Prihodki od licenčnin

3.902

4.403

Prihodki od najemnin

2.705

2.357

Prihodki od odškodnin

4.153

687

Prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij

2.087

1.109

Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme

506

37

Dobički od prodaje naložbenih nepremičnin

0

83

Prihodki od prevrednotenja naložbenih nepremičnin in umetniških del

2.416

0

Drugi poslovni prihodki

258

579

Skupaj

17.219

10.252

Drugi poslovni prihodki v višini 6.449 TEUR se nanašajo na odvisne družbe (6.628 TEUR v letu 2013). Prihodki iz naslova licenčnin predstavljajo zaračunana nadomestila iz naslova uporabe pravic, povezanih z blagovno znamko Gorenje in iz uporabe koriščenja programskih licenc. Prejete odškodnine se nanašajo na zaračunane odškodnine iz pogodbenih razmerij.

 

Prihodki od najemnin

 

v TEUR

2013

2014

Najemnine do 1 leta (družbe v Skupini Gorenje)

2.097

1.879

Najemnine do 1 leta (druge družbe)

608

478

Skupaj

2.705

2.357

Prihodki od najemnin se pretežno nanašajo na nepremičnine, ki so delno v lastni uporabi in oddane v najem odvisnim družbam.

Pojasnilo 10 – Stroški blaga, materiala in storitev 555.271 TEUR

v TEUR

2013

2014

Nabavna vrednost prodanega blaga

194.323

189.094

Stroški materiala

269.665

290.609

Stroški storitev

78.730

75.568

Skupaj

542.718

555.271

Stroški storitev, ki izvirajo iz odnosov z odvisnimi družbami v Skupini znašajo 26.404 TEUR (v letu 2013 23.998 TEUR). Med stroški storitev je zajeto oblikovanje rezervacij za prodajne garancije v višini 7.512 TEUR (v letu 2013: 11.268 TEUR).

 

V okviru stroškov storitev so izkazani stroški najemnin v višini 3.256 TEUR (v letu 2013: 3.100 TEUR).

 

V spodnji tabeli so prikazani zneski najmanjših najemnin pri poslovnem najemu (družba kot najemojemalec) konec leta 2014.

v TEUR

2014

Do enega leta

1.966

Več kot eno leto in manj kot pet let

1.798

Več kot pet let

518

Skupaj

4.282

Pojasnilo 11 – Stroški dela 96.898 TEUR

v TEUR

2013

2014

Stroški plač

66.569

68.206

Stroški socialnih zavarovanj

12.920

13.659

Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade

147

43

Drugi stroški dela

13.039

14.990

Skupaj

92.675

96.898

V okviru stroškov socialnih zavarovanj so izkazani stroški dodatnega prostovoljnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja v višini 2.383 TEUR (2.254 TEUR v letu 2013). V letu 2014 je bilo povprečno zaposlenih, izračunanih na podlagi delovnih ur, 4.121,33 delavcev (v letu 2013: 4.169,26 delavcev).

 

Stroški dela so se glede na preteklo leto povečali za 4,6 % zaradi prilagoditev stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo in delovno pravno zakonodajo ter ukinitve izrednega ukrepa, ki se je nanašal na znižanje plač zaposlenih z višjimi prejemki, in je bil v veljavi še v prvi polovici leta 2013.

Pojasnilo 12 – Amortizacija 21.618 TEUR

v TEUR

2013

2014

Amortizacija neopredmetenih sredstev

2.924

3.172

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

15.411

18.446

Skupaj

18.335

21.618

Glede na leto 2013 so se stroški amortizacije v letu 2014 povečali za 17,9 %, in sicer zaradi preselitve opreme za proizvodnjo pomivalnih in sušilnih strojev iz Švedske, ki je bila zaključena v drugi polovici leta 2013.

Pojasnilo 13 – Drugi poslovni odhodki 5.631 TEUR

v TEUR

2013

2014

Odpisi naprav in opreme

651

32

Odpisi zalog na iztržljivo vrednost

1.526

2.002

Druge dajatve

1.443

1.662

Izdatki za varstvo okolja

742

734

Štipendije

210

298

Oblikovanje rezervacij za tožbe

839

200

Drugi poslovni odhodki

382

703

Skupaj

5.793

5.631

Druge dajatve vključujejo dajatve za uporabo stavbnega zemljišča, vodarino, okoljske takse in druge obvezne dajatve. Drugi poslovni odhodki zajemajo predvsem odškodnine iz poslovanja.

Pojasnilo 14 – Neto finančni odhodki 12.007 TEUR

Finančni prihodki 16.578 TEUR

 

v TEUR

2013

2014

Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

8.197

5.349

Prihodki od obresti iz razmerij do družb v Skupini

5.500

6.878

Prihodki od obresti iz razmerij do drugih

628

479

Sprememba poštene vrednosti valutnih terminskih poslov

0

2.096

Prihodki od neto tečajnih razlik

0

1.258

Dobiček pri odtujitvi za prodajo razpoložljivih finančnih naložb

0

10

Drugi finančni prihodki

3.965

508

Skupaj

18.290

16.578

Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku v višini 5.300 TEUR se nanašajo na dividende, prejete od odvisnih družb.

 

Druge finančne prihodke predstavljajo prihodki iz naslova provizij, ki se zaračunavajo za dane garancije pri posojilih odvisnim družbam in tretjim osebam, ter odprave popravkov vrednosti terjatev iz preteklih obdobij, ki so bili plačani oz. odpravljeni.

 

Finančni odhodki 28.585 TEUR

 

v TEUR

2013

2014

Odhodki za obresti iz razmerij do družb v Skupini

1.634

2.305

Odhodki za obresti iz razmerij do drugih

13.237

14.135

Sprememba poštene vrednosti obrestnih zamenjav

0

570

Odhodki od realiziranih poslov obrestnih zamenjav

2.466

1.902

Sprememba poštene vrednosti valutnih terminskih poslov

209

0

Odhodki od realiziranih valutnih terminskih poslov

26

75

Odhodki od neto tečajnih razlik

629

0

Slabitev finančnih naložb v odvisne družbe

2.800

2.132

Slabitev finančnih naložb v pridružene družbe

0

600

Slabitev finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo

9.695

1

Slabitev terjatev do kupcev

669

327

Slabitev posojil

5.934

762

Drugi finančni odhodki

1.358

5.776

Skupaj

38.657

28.585

Slabitev finančnih naložb v odvisne družbe se nanaša na slabitev odvisne družbe Gorenje Keramika d.o.o., in Indop, d.o.o.; slabitev finančnih naložb v pridružene družbe se nanaša na slabitev družbe RCE – Razvojni center energija, d.o.o.

 

S slabitvijo terjatev in posojil v višini 1.089 TEUR (6.603 TEUR v letu 2013) je zagotovljena poštena vrednost poslovnih terjatev in danih posojil. Slabitev danih posojil se glede na pogodbena določila nanaša na družbo Arosa Mobilia, d.o.o., in na slabitev posojila do družbe RCE – Razvojni center energija, d.o.o.

 

Drugi finančni odhodki se nanašajo predvsem na slabitev pogojne terjatve iz naslova nezaračunane odškodnine v višini 2,2 mio EUR ter na oblikovanje rezervacije za pričakovano vnovčitev bančne garancije v višini 1,1 mio EUR.

 

Finančni prihodki in odhodki pripoznani neposredno v drugem vseobsegajočem donosu (neto)

 

v TEUR

2013

2014

Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

-1

-35

Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid

0

0

Čista sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem

-422

-580

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

2.466

2.472

Čista sprememba poštene vrednosti naložb v odvisne družbe, prenesena v poslovni izid

-713

0

Finančni prihodki/odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu

1.330

1.857

V tabeli se prikazuje neto učinek iz izkaza vseobsegajočega donosa, ki ne vključuje spremembe poštene vrednosti zemljišč.

Pojasnilo 15 – Davek iz dobička 392 TEUR

Davek iz dobička v višini 392 TEUR predstavlja učinek spremembe vrednosti odloženih terjatev za davek, saj obračun davka od dohodka pravnih oseb sicer izkazuje pozitivno davčno osnovo v višini 7,3 mio EUR, za katero se koristijo davčne olajšave. Spremembe vrednosti odloženih davkov izhajajo predvsem iz neizkoriščenih davčnih investicijskih olajšav za leto 2014. Družba tudi v bodoče pričakuje pozitivni učinek selitve proizvodnje pralno pomivalnih aparatov iz Švedske v Slovenijo.

 

Družba v letu 2014 ni oblikovala odloženih terjatev za davke iz naslova davčnih olajšav za raziskave in razvoj v znesku 2.165 TEUR (1.907 TEUR v letu 2013), ki jih mora koristiti do leta 2019.

v TEUR

2013

2014

Dejansko obračunani davek

0

0

Odloženi davek

8.026

392

Skupaj

8.026

392

Efektivne stopnje davka iz dobička, ki so izračunane na osnovi poslovne bilance, so:

 

v TEUR

2013

2013

2014

2014

Poslovni izid pred davki

 

-5.321

 

5.942

Davek, obračunan z uporabo splošne davčne stopnje

17,00%

-905

17,00%

1.010

Davčno nepriznani odhodki

-4,03%

214

22,87%

1.359

Davčno izvzeti prihodki

53,14%

-2.828

-17,60%

-1.046

Neizkoriščene davčne izgube in davčne olajšave iz naslova odloženih davkov

84,72%

-4.507

-28,87%

-1.715

Davek iz dobička

150,83%

-8.026

-6,60%

-392

V drugem vseobsegajočem donosu so bile v letu pripoznane naslednje vrednosti odloženega davka:

 

 

 

 

v TEUR

2013

Vrednost pred davkom

Davek

Vrednost po obdavčitvi

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

-1

0

-1

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid

0

0

0

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem

-5

-417

-422

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

2.466

0

2.466

Čista sprememba poštene vrednosti naložb v odvisne družbe, prenesena v poslovni izid

-713

0

-713

Skupaj

1.747

-417

1.330

 

 

 

v TEUR

2014

Vrednost pred davkom

Davek

Vrednost po obdavčitvi

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

-41

6

-35

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid

0

0

0

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem

-192

-388

-580

Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

2.472

0

2.472

Čista sprememba poštene vrednosti naložb v odvisne družbe, prenesena v poslovni izid

0

Skupaj

2.239

-382

1.857

Pojasnilo 16 – Neopredmetena sredstva 33.247 TEUR

v TEUR

2013

2014

Stroški razvoja

7.908

18.627

Premoženjske pravice

4.319

3.891

Neopredmetena sredstva v izdelavi

9.424

10.729

Skupaj

21.651

33.247

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2013

 

v TEUR

Stroški razvoja

Premoženjske pravice

Neopredmetena sredstva v izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2013

21.097

14.584

928

36.609

Nabava

   

10.903

10.903

Odtujitve, odpisi

 

-1.047

 

-1.047

Prenosi

2.034

373

-2.407

0

Nabavna vrednost 31.12.2013

23.131

13.910

9.424

46.465

 

       

Popravek vrednosti 1.1.2013

13.150

9.189

0

22.339

Odtujitve, odpisi

 

-449

 

-449

Amortizacija

2.073

851

 

2.924

Popravek vrednosti 31.12.2013

15.223

9.591

0

24.814

 

 

 

 

 

Neodpisana vrednost 1.1.2013

7.947

5.395

928

14.270

Neodpisana vrednost 31.12.2013

7.908

4.319

9.424

21.651

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2014

 

v TEUR

Stroški razvoja

Premoženjske pravice

Neopredmetena sredstva v izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2014

23.131

 

13.910

 

9.424

 

46.465

 

Nabava

   

14.768

14.768

Odtujitve, odpisi

 

-14

 

-14

Prenosi

13.018

445

-13.463

0

Nabavna vrednost 31.12.2014

36.149

 

14.341

 

10.729

 

61.219

 

 

 

 

 

 

Popravek vrednosti 1.1.2014

 

15.223

9.591

0

24.814

Odtujitve, odpisi

 

-14

 

-14

Amortizacija

2.299

873

 

3.172

Popravek vrednosti 31.12.2014

 

17.522

10.450

0

27.972

 

 

 

 

 

Neodpisana vrednost 1.1.2014

7.908

4.319

9.424

21.651

Neodpisana vrednost 31.12.2014

 

18.627

3.891

10.729

33.247

Povečanje dolgoročnih stroškov razvoja se v največji meri nanaša na razvoj novih naprednih produktov, ki jih razvijajo kompetenčni centri posameznih programov v višini 12.758 TEUR in na razvoj embalaže v višini 260 TEUR. Stroški storitev iz naslova razvoja, ki so pripoznani v izkazu poslovnega izida znašajo 2.616 TEUR. V okviru dolgoročnih premoženjskih pravic so bila sredstva vložena predvsem v nakup novih ter nadgradnjo obstoječih licenc v višini 342 TEUR in v prenovo informacijskih sistemov v višini 103 TEUR.

 

Neopredmetena sredstva v izdelavi se v največji meri nanašajo na razvoj novih naprednih proizvodov (nove izvedenke pečic H-BIO ter nove pomivalne, pralne in sušilne stroje), ki jih razvijajo kompetenčni centri v Velenju in v ASKU Švedska (9.232 TEUR).

Pojasnilo 17 – Nepremičnine, naprave in oprema (NNO) 180.660 TEUR

v TEUR

2013

2014

Zemljišča

20.365

21.294

Zgradbe

51.746

54.068

Proizvajalna in druga oprema

90.792

90.035

Nepremičnine, naprave in oprema v gradnji in izdelavi

7.765

15.263

Skupaj

170.668

180.660

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2013

 

v TEUR

Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalna in druga oprema

NNO v gradnji in izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2013

20.365

153.157

388.674

12.420

574.616

Nabava

     

40.732

40.732

Odtujitve, odpisi

 

-36

-17.516

 

-17.552

Prenosi

 

2.599

42.788

-45.387

0

Nabavna vrednost 31.12.2013

20.365

155.720

413.946

7.765

597.796

         

Popravek vrednosti 1.1.2013

0

100.822

327.046

0

427.868

Odtujitve, odpisi

 

-9

-16.142

 

-16.151

Amortizacija

 

3.161

12.250

 

15.411

Popravek vrednosti 31.12.2013

0

103.974

323.154

0

427.128

 

         

Neodpisana vrednost 1.1.2013

20.365

52.335

61.628

12.420

146.748

Neodpisana vrednost 31.12.2013

20.365

51.746

90.792

7.765

170.668

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2014

 

v TEUR

Zemljišča

Zgradbe

Proizvajalna in druga oprema

NNO v gradnji in izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost 1.1.2014

20.365

155.720

413.946

7.765

597.796

Nabava

     

28.820

28.820

Odtujitve, odpisi

 

-2

-11.915

 

-11.917

Prenosi iz naložbenih nepremičnin

929

4.506

 

-5.435

0

Prenosi

 

1.015

14.872

-15.887

0

Nabavna vrednost 31.12.2014

21.294

161.239

416.903

15.263

614.699

           

Popravek vrednosti 1.1.2014

0

103.974

323.154

0

427.128

Odtujitve, odpisi

 

-1

-11.534

 

-11.535

Amortizacija

 

3.198

15.248

 

18.446

Popravek vrednosti 31.12.2014

0

107.171

326.868

0

434.039

           

Neodpisana vrednost 1.1.2014

20.365

51.746

90.792

7.765

170.668

Neodpisana vrednost 31.12.2014

 

21.294

54.068

90.035

15.263

180.660

Zemljišča 21.294 TEUR

 

Konec leta 2013 je bila opravljena cenitev zemljišč, ki jo je opravil neodvisni pooblaščeni cenilec nepremičnin. Učinek ocenjevanja je znašal 1.623 TEUR. Če bi bila zemljišča prikazana po nabavni vrednosti, bi knjigovodska vrednost zemljišč znašala 13.839 TEUR.

 

Povečanje predstavlja prenos iz naložbenih nepremičnin, ki so bile kupljene od Gorenja Notranja oprema, d.o.o. (Velenje in Šoštanj) v letu 2013 in jih je družba v drugi polovici leta 2014 začela uporabljati v lastne namene.

 

Družba nima zastavljenih zemljišč kot jamstva za neporavnane obveznosti iz naslova posojil.

 

Zgradbe 54.068 TEUR

 

Povečanje vrednosti zgradb v višini 5.521 TEUR se v največji meri nanaša na prenos iz naložbenih nepremičnin, ki so bile kupljene od Gorenja Notranja oprema, d.o.o. (Velenje in Šoštanj) v letu 2013 in jih je družba v drugi polovici leta 2014 začela uporabljati v lastne namene (4.506 TEUR). Preostala vrednost se nanaša na adaptacijo poslovnih in proizvodnih zgradb.

 

Zmanjšanje njihove vrednosti je posledica obračunane amortizacije. Konec leta 2013 je bila opravljena cenitev zgradb, ki jo je ugotovil neodvisni pooblaščeni cenilec nepremičnin. Učinek cenitve po omenjeni metodi je znašal -1.230 TEUR.

 

Družba nima zastavljenih zgradb kot jamstva za neporavnane obveznosti iz naslova posojil.

 

Proizvajalna in druga oprema 90.035 TEUR

 

Vrednost opreme povečuje vrednost aktivirane, v letu 2014 pridobljene in usposobljene tehnološke opreme.

 

V letu 2014 so se izvajala vlaganja v novo opremo, rekonstrukcijo in nadgradnjo proizvajalne opreme v višini 4.609 TEUR ter strojno računalniško opremo v višini 1.056 TEUR. Investirali smo v nova orodja ter v obnovo starih orodij v višini 8.191 TEUR, ter v računalniško opremo v višini 382 TEUR. V posodobitev transportnih sredstev je bilo vloženih 738 TEUR.

 

Zmanjšanje se nanaša na prodano opremo in na izločeno neuporabno opremo ter na obračunano amortizacijo.

 

Konec leta 2013 je bila opravljena cenitev naprav in opreme in ni bilo ugotovljenih pogojev za slabitev.

 

Nepremičnine, naprave in oprema v gradnji in izdelavi 15.263 TEUR

 

Nepremičnine, naprave in oprema v izgradnji se nanašajo na opremo, ki bo aktivirana v prvi polovici leta 2015 in se nanaša na določene razvojne projekte v teku ter na orodja. V največji meri se nanaša na opremo za projekt pralnih in sušilnih strojev Panasonic v višini 8.521 TEUR.

Pojasnilo 18 – Naložbene nepremičnine 16.729 TEUR

v TEUR

2013

2014

Zemljišča z zgradbami

25.361

16.729

Skupaj

25.361

16.729

Naložbene nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe, ki so namenjena nadaljnji prodaji oziroma povečanju vrednosti naložb. V zvezi z naložbenimi nepremičninami so bili v izkazu poslovnega izida pripoznani prihodki od najemnin v višini 121 TEUR (225 TEUR leta 2013). Stroški v zvezi z naložbenimi nepremičninami, ki zajemajo tekoče stroške ter popravila in vzdrževanje, so v letu 2014 znašali 377 TEUR. Med stroški so zajeti tudi stroški, ki se nanašajo na naložbene nepremičnine, ki so bile kupljene od Gorenja Notranja oprema, d.o.o. (Velenje in Šoštanj) in konec leta 2014 prenesene med osnovna sredstva.

 

Gibanje naložbenih nepremičnin

 

v TEUR

2013

2014

Stanje 1.1.

16.147

25.361

Povečanje

7.303

9

Prevrednotenje

2.364

0

Prenos na zemljišča in zgradbe

0

-5.435

Zmanjšanje

-453

-3.206

Stanje 31.12.

25.361

16.729

Naložbene nepremičnine izkazujemo po modelu poštene vrednosti. Cenitev naložbenih nepremičnin pooblaščenega cenilca se je opravila konec leta 2013 in je izkazovala krepitev naložbenih nepremičnin v višini 2.364 TEUR. Prenos na zemljišča in zgradbe se nanaša na naložbene nepremičnine, ki so bile kupljene od Gorenja Notranja oprema, d.o.o. (Velenje in Šoštanj) v letu 2013 in jih je družba v drugi polovici leta 2014 začela uporabljati v lastne namene. Zmanjšanje predstavlja prodajo naložbenih nepremičnin, ki so bile pridobljene v letu 2013 od Gorenja Notranja oprema, d.o.o. (Nazarje), in na odprodajo stanovanj.

Pojasnilo 19 – Naložbe v odvisne družbe 238.363 TEUR

v TEUR

Delež v kapitalu družbe

Kapital družbe 2014

Poslovni izid družbe 2014

Naložba na dan 31.12.2013

Naložba na dan 31.12.2014

Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje

100,00%

6.310

408

377

377

Gorenje design studio, d.o.o., Velenje

52,00%

317

2

260

260

ERICo, d.o.o., Velenje

0,00%

1.381

50

256

0

ENERGYGOR, d.o.o.,Velenje

100,00%

182

5

58

58

Gorenje Keramika, d.o.o., Velenje

100,00%

1.556

-1.311

7.990

6.858

Gorenje GTI, d.o.o., Velenje

100,00%

5.502

99

3.934

3.934

Gorenje GSI, d.o.o., Ljubljana

100,00%

5.199

-130

4.861

4.861

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje

100,00%

6.638

560

5.958

5.958

Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje

100,00%

3.865

290

3.038

3.038

Indop, d.o.o., Šoštanj

100,00%

617

68

1.000

0

Gorenje GAIO, d.o.o., Šoštanj

100,00%

464

21

800

800

Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor

85,80%

24.058

2.438

23.489

23.495

ZEOS, d.o.o., Ljubljana

51,00%

1.114

172

243

243

Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška

100,00%

6.697

-5.372

17.230

21.730

ST Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija

1,61%

2.641

-145

50

50

Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija

100,00%

26.332

2.815

23.306

23.306

Gorenje Home, d.o.o., Srbija

100,00%

5.971

1.142

3.001

3.001

Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija

100,00%

1.395

-41

538

538

Mora Moravia s r.o., Češka republika

67,95%

19.425

3.791

8.750

8.750

Gorenje Nederland BV, Nizozemska

100,00%

132.036

140

131.106

131.106

Gorenje-kuchyně spol. S r.o., Češka republika

100,00%

152

466

0

0

Skupaj

 

251.852

5.468

236.245

238.363

Gibanje naložb v odvisne družbe

 

v TEUR

2013

2014

Stanje 1.1.

232.447

236.245

Povečanje

6.600

4.506

Zmanjšanje

-2

-256

Slabitev

-2.800

-2.132

Stanje 31.12.

 

236.245

238.363

Povečanje naložb v odvisne družbe v Skupini se nanaša na:

 • dokapitalizacijo odvisne družbe Gorenje Zagreb, d.o.o., v višini 4.500 TEUR,
 • dokup deleža v odvisni družbi Gorenje Surovina, d.o.o., v višini 6 TEUR.

Zmanjšanje se nanaša na prodajo odvisne družbe ERICo, d.o.o., Velenje odvisni družbi Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor.

 

Slabitev se nanaša na odvisni družbi Gorenje Keramika, d.o.o., in Indop, d.o.o.

Pojasnilo 20 – Naložbe v pridružene družbe 341 TEUR

v TEUR

Delež v kapitalu družbe

Kapital družbe 2014

Poslovni izid družbe 2014

Naložba na dan 31.12.2013

Naložba na dan 31.12.2014

GGE, d.o.o., Ljubljana

33,33%

965

250

200

200

ECONO projektiranje, d.o.o., Ljubljana

0,00%

185

5

35

0

RCE, d.o.o., Velenje

24,00%

-2.790

-2.188

600

0

Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje

50,00%

939

6

141

141

Skupaj

 

-701

-1.927

976

341

Gibanje naložb v pridružene družbe v letu 2014

 

v TEUR

Naložbe v pridružene družbe

Stanje 1.1.2014

 

976

Povečanje

0

Zmanjšanje

-35

Slabitev

-600

Stanje 31.12.2014

341

Zmanjšanje naložb v pridružene družbe se nanaša na odprodajo družbe ECONO projektiranje, d.o.o., odvisni družbi Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor. Slabitev se nanaša na naložbo RCE - Razvojni center energija, d.o.o.

 

Seznam družb Skupine Gorenje v katerih Gorenje, d.d., ni neposredni lastnik. Lastniki so družbe Skupine Gorenje v določenih deležih, ki so razkriti v spodnji tabeli:

 

v TEUR

Delež v kapitalu družbe

Kapital družbe 2014

Poslovni izid družbe 2014

KEMIS, d.o.o., Vrhnika

99,98%

6.731

741

PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana

50,99%

1.684

377

EKOGOR, d.o.o., Jesenice

74,99%

138

3

Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija

100,00%

42.994

139

Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija

100,00%

3.955

4

Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija

100,00%

8.553

13

Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija

100,00%

168

-771

Gorenje France S.A.S., Francija

100,00%

-402

-996

Gorenje Belux S.a.r.l., Belgija

100,00%

-784

-804

Gorenje Espana S.L., Španija

100,00%

-182

-14

Gorenje UK Ltd., Velika Britanija

100,00%

-1.186

-1.215

Gorenje Group Nordic A/S, Danska

100,00%

2.474

-2.832

Gorenje AB, Švedska

100,00%

245

9

Gorenje OY, Finska

100,00%

307

-41

Gorenje AS, Norveška

100,00%

-112

-285

Gorenje spol. s r.o., Češka republika

100,00%

7.392

370

Gorenje real spol. s r.o., Češka republika

100,00%

9.437

-274

Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška republika

100,00%

2.197

87

Gorenje Magyarország Kft., Madžarska

100,00%

771

-976

Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska

100,00%

5.995

-649

Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija

100,00%

3.996

65

Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina

100,00%

3.715

614

Gorenje, d.o.o., Srbija

100,00%

8.103

-529

Gorenje Podgorica , d.o.o., Črna gora

99,97%

2.867

-147

Gorenje Romania S.r.l., Romunija

100,00%

450

-219

Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija

100,00%

39.433

868

Gorenje - kuchyně spol. S r.o., Češka republika

100,00%

152

466

KEMIS-Termoclean, d.o.o., Hrvaška

99,98%

1.581

-684

Kemis - BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina

99,98%

505

34

Gorenje Studio, d.o.o., Srbija

100,00%

1.877

-393

Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati

100,00%

270

-312

Gorenje Istanbul Ltd., Turčija

100,00%

394

-344

Gorenje TOV, Ukrajina

100,00%

-828

-1.126

Kemis Valjevo, d.o.o, Srbija

99,98%

1.428

48

Kemis – SRS, d.o.o., Bosna in Hercegovina

99,98%

36

-89

ATAG Nederland BV, Nizozemska

100,00%

35.826

8.551

ATAG België NV, Belgija

100,00%

1.129

-75

Intell Properties BV, Nizozemska

100,00%

1.655

-32

Gorenje Kazakhstan, TOO, Kazahstan

100,00%

708

1

»Euro Lumi & Surovina« SH.P.K., Kosovo

50,99%

493

-74

OOO Gorenje BT, Rusija

100,00%

8.164

-6.125

Gorenje GTI, d.o.o., Srbija

100,00%

109

64

Asko Appliances AB, Švedska

100,00%

12.835

960

Gorenje North America, Inc., ZDA

100,00%

843

-77

Asko Appliances Pty, Avstralija

100,00%

5.823

46

Asko Appliances OOO, Rusija

100,00%

-383

-801

»Gorenje Albania« SHPK, Albanija

100,00%

132

47

ORSES d.o.o., Srbija

100,00%

488

6

Gorenje Corporate GmbH, Avstrija

100,00%

36

1

Cleaning system S, d.o.o., Srbija

75,99%

927

-75

Zeos eko-sistem d.o.o., Bosna in Hercegovina

49,45%

483

50

Gorenje Studio d.o.o., Ljubljana

100,00%

-192

-198

Gorenje Asia Ltd., Kitajska

100,00%

527

321

Gorenje MDM, d.o.o., Srbija

100,00%

958

9

Gorenje Surovina Fotoreciklaža, d.o.o., Maribor

50,99%

13

-98

Gorenje do Brasil Ltda., Brazilija

100,00%

-595

-515

Gorenje Solarna energija Solago, d.o.o., Srbija

100,00%

-39

-37

Gorenje Sola-Home, d.o.o., Srbija

100,00%

-26

-26

Gorenje Ekologija, d.o.o., Srbija

100,00%

1.247

0

Skupaj

 

225.515

-6.939

Pojasnilo 21 – Druge dolgoročne naložbe 689 TEUR

Druge dolgoročne naložbe predstavljajo dolgoročna dana posojila v višini 17 TEUR (31.12.2013: 19 TEUR) ter ostale dolgoročne finančne naložbe v višini 672 TEUR (31.12.2013: 671 TEUR). Povečanje se nanaša na pridobitev 1,0% deleža v družbi VAN d.o.o., Velenje.

 

Družba ni izpostavljena večjim finančnim tveganjem v okviru celotnih dolgoročnih naložb, saj se večina naložb nanaša na odvisne družbe.

 

Gibanje drugih dolgoročnih finančnih naložb

 

v TEUR

2013

2014

Začetno stanje 1.1.

619

671

Povečanje

52

1

Zmanjšanje

0

0

Končno stanje 31.12.

671

672

Gibanje danih posojil

 

v TEUR

2013

2014

Začetno stanje 1.1.

42

19

Povečanje

0

Zmanjšanje

-23

-2

Prenos na kratkoročne finančne naložbe

0

Končno stanje 31.12.

19

17

Pregled ročnosti danih posojil

 

v TEUR

2013

2014

Zapadlost od 1 do 2 let

19

17

Zapadlost od 2 do 3 let

0

Zapadlost od 3 do 4 let

0

Zapadlost od 4 do 5 let

0

Zapadlost nad 5 let

0

Skupaj

19

17

Družba konec leta 2014 ne izkazuje dolgoročnih danih posojil, razen stanovanjskih posojil po Stanovanjskem zakonu iz leta 1991.

 

Razčlenitev dolgoročnih posojil, danih posebnim skupinam oseb

 

Družba ni odobravala dolgoročnih posojil članom uprave, članom nadzornega sveta in notranjim lastnikom.

Pojasnilo 22 – Odložene terjatve in obveznosti za davke

 

Terjatve

Obveznosti

Terjatve – obveznosti

v TEUR

2013

2014

2013

2014

2013

2014

NNO

36

52

1.268

1.268

-1.232

-1.216

Naložbe

1.406

1.406

20

14

1.386

1.392

Davčne razlike iz obdavčitve prejetih deležev v dobičku

0

0

0

0

0

Terjatve

723

738

0

723

738

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

1.327

1.259

0

1.327

1.259

Rezervacije za posege v garancijski dobi

938

893

0

938

893

Neizkoriščene davčne izgube

7.480

7.480

0

7.480

7.480

Neizkoriščene davčne olajšave

6.241

6.715

0

6.241

6.715

Varovanje denarnega toka iz naslova obrestnih zamenjav

481

93

0

481

93

Skupaj

18.632

18.636

1.288

1.282

17.344

17.354

 

Terjatve – obveznosti

Preko poslovnega izda

Preko drugega vseobsegajočega donosa

v TEUR

2013

2014

2013

2014

2013

2014

NNO

-1.232

-1.216

-14

16

0

0

Naložbe

1.386

1.392

3

0

0

6

Davčne razlike iz obdavčitve prejetih deležev v dobičku

0

0

-265

0

0

0

Terjatve

723

738

-109

15

0

0

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

1.327

1.259

-104

-68

0

0

Rezervacije za posege v garancijski dobi

938

893

138

-45

0

0

Neizkoriščene davčne izgube

7.480

7.480

3.868

0

0

0

Neizkoriščene davčne olajšave

6.241

6.715

4.509

474

0

0

Varovanje denarnega toka iz naslova obrestnih zamenjav

481

93

0

0

-417

-388

Skupaj

17.344

17.354

8.026

392

-417

-382

Pojasnilo 23 – Zaloge 96.138 TEUR

v TEUR

2013

2014

Material

43.917

43.058

Nedokončana proizvodnja

7.044

6.954

Proizvodi

15.472

15.468

Trgovsko blago

25.492

28.531

Predujmi

3.886

2.127

Skupaj

95.811

96.138

Vrednost zalog se je glede na preteklo leto povečala za 0,34%, predvsem zaradi povečanja zalog trgovskega blaga, ki so se povečale zaradi večje vrednosti blaga na poti-premoga, ki je glede na pariteto že last družbe (v letu 2013 je bil za premog plačan avans 2.831 TEUR).

 

Na dan 31.12.2014 družba nima zastavljenih nobenih zalog. Knjigovodska vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti zalog. Knjigovodska vrednost zalog proizvodov, pri katerih so bili izvedeni popravki iz proizvajalne vrednosti na čisto iztržljivo vrednost, znaša 3.049 TEUR (1.591 TEUR v letu 2013).

 

V letu 2014 je bil oblikovan popravek vrednosti zalog v višini 1.918 TEUR (v letu 2013: 1.701 TEUR) zaradi odpisa nekurantnih zalog.

Pojasnilo 24 – Kratkoročne finančne naložbe 137.280 TEUR

v TEUR

2013

2014

Naložbe razpoložljive za prodajo

2.758

2.847

Dana posojila

87.395

131.357

Terjatve iz naslova obresti

473

852

Izvedeni finančni inštrumenti

0

1.851

Druge kratkoročne finančne naložbe

0

373

Skupaj

90.626

137.280

Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo predstavljajo delnice in deleže v bankah v višini 60 TEUR (102 TEUR v letu 2013) in v drugih podjetjih v višini 2.787 TEUR (2.656 TEUR v letu 2013).

 

Družba ima sklenjene valutne terminske pogodbe za leto 2015 za namene varovanja izpostavljenosti tveganjem spremembe valutnih tečajev. Poštena vrednost sklenjenih terminskih poslov se pripozna neposredno v izkazu poslovnega izida. V letu 2014 je družba Gorenje, d.d., realizirala poravnave iz naslova izvedenih finančnih instrumentov za valutna ščitenja v višini -75 TEUR in v tem znesku povečala finančne odhodke. Istočasno je zaradi prilagoditve valutnih terminskih poslov na pošteno vrednost povečala finančne prihodke za 2.096 TEUR.

 

Gibanje delnic in deležev, razpoložljivih za prodajo

 

v TEUR

2013

2014

Začetno stanje 1.1.

12.310

2.758

Povečanje

169

157

Zmanjšanje

-26

-26

Sprememba poštene vrednosti

-9.695

-42

Končno stanje 31.12.

2.758

2.847

Sprememba poštene vrednosti v višini 42 TEUR (31.12.2013: 9.695 TEUR) je izkazana med finančnimi odhodki v višini 1 TEUR in 41 TEUR med znižanjem rezerve za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev.

 

Pregled kratkoročno danih posojil

 

v TEUR

2013

2014

Kratkoročno dana posojila družbam v Skupini Gorenje

79.719

124.028

Kratkoročno dana posojila drugim

7.676

7.329

Skupaj

87.395

131.357

Kratkoročni depoziti pri bankah z dospelostjo do 30 dni v višini 89 TEUR (31.12.2013: 604 TEUR) se izkazujejo v okviru denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.

 

Družba je izvedla slabitev posojila do Arosa Mobilie, d.o.o., v višini 447 TEUR in slabitev posojila do RCE - Razvojni center energija, d.o.o., v višini 311 TEUR.

 

Kratkoročna dana posojila družbam v Skupini v državi

 

Družba / TEUR

2013

2014

KEMIS, d.o.o., Vrhnika

1.070

445

Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor

7.815

831

Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje

2.406

2.988

Gorenje Keramika, d.o.o., Velenje

1.095

2.911

Gorenje GAIO, d.o.o., Šoštanj

0

1.140

Gorenje GTI, d.o.o., Velenje

3.696

1.057

Skupaj

16.082

9.372

Kratkoročna dana posojila družbam v Skupini v tujini

 

Družba / v TEUR

2013

2014

KEMIS-Termoclean, d.o.o., Hrvaška

510

0

Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija

20.811

38.722

Gorenje Nederland BV, Nizozemska

38.598

71.831

Gorenje Magyarország Kft., Madžarska

2.376

877

Gorenje Polska Sp. Z o.o., Poljska

137

1.500

Gorenje-kuchyně spol. S r.o., Češka republika

1.205

1.726

Skupaj

63.637

114.656

Kratkoročna dana posojila so bila obrestovana po nominalni obrestni meri v razponu od 1,428% do 6,0%. Družba pri kratkoročno danih posojilih ni izpostavljena večjim finančnim tveganjem, saj se večina odobrenih posojil nanaša na njene odvisne družbe. Z zastavno pravico na premičninah je zavarovano posojilo do Arosa Mobilie, d.o.o., v višini 2.343 TEUR.

 

Razčlenitev kratkoročnih posojil, danih posebnim skupinam oseb

 

Družba ni odobravala kratkoročnih posojil članom uprave, članom nadzornega sveta in notranjim lastnikom.

Pojasnilo 25 – Terjatve do kupcev 167.714 TEUR

v TEUR

2013

2014

Poslovne terjatve do kupcev – družb iz Skupine Gorenje

158.498

137.882

Poslovne terjatve do kupcev – druge družbe

37.437

29.832

Skupaj

195.935

167.714

Zavarovanje terjatev

 

Družba ima poslovne terjatve do kupcev – druge družbe zavarovane s kvalitetnimi zavarovanji v višini 17.568 TEUR (31.12.2013: 22.223 TEUR).

 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini

 

v TEUR

2013

2014

Poslovne terjatve do kupcev v državi

11.498

11.920

Poslovne terjatve do kupcev v tujini

147.000

125.962

Skupaj

158.498

137.882

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (družb v Skupini) v državi

 

Družba / TEUR

2013

2014

ENERGYGOR, d.o.o., Ljubljana

1

1

ZEOS, d.o.o., Ljubljana

9

10

PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana

1

1

KEMIS, d.o.o., Vrhnika

8

2

Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor

322

213

Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje

1.534

1.454

Gorenje GTI, d.o.o., Velenje

30

515

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje

66

57

Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje

152

349

ERICo, d.o.o., Velenje

1

1

Gorenje design studio, d.o.o., Velenje

13

11

Indop, d.o.o., Šoštanj

107

83

Gorenje GAIO, d.o.o., Šoštanj

998

60

Gorenje GSI, d.o.o., Ljubljana

7.914

8.625

Gorenje Keramika, d.o.o., Velenje

27

32

Gorenje Studio, d.o.o., Ljubljana

315

505

EKOGOR d.o.o., Jesenice

0

1

Skupaj

11.498

11.920

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (družb v Skupini) v tujini

 

Družba / TEUR

2013

2014

Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška

16.788

12.964

Gorenje, d.o.o., Srbija

6.683

7.159

Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija

27.656

18.490

Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija

962

784

Gorenje Home, d.o.o., Srbija

7.515

5.932

Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina

210

11

Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija

2.142

1.197

Gorenje Podgorica, d.o.o., Črna gora

4.044

2.327

Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija

10.340

9.931

Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija

1.859

-228

Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija

4.836

3.097

Asko Appliances AB, Švedska

2.976

3.837

Asko Kodinkone, Finska

3

0

Gorenje Group Nordic A/S, Danska

11.628

5.792

ATAG Nederland BV, Nizozemska

594

1.446

Gorenje Nederland BV, Nizozemska

68

7

Gorenje UK Ltd., Velika Britanija

4.312

3.459

Gorenje Belux S.a.r.l., Belgija

1.486

740

Gorenje France S.A.S., Francija

886

981

Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija

4.522

3.895

Gorenje Espana S.L., Španija

-20

-20

OOO Gorenje BT, Rusija

11.678

13.810

Gorenje TOV, Ukrajina

6.101

1.526

Gorenje Kazakhstan, TOO, Kazahstan

42

32

Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška republika

-3

6

Gorenje spol. s r.o., Češka republika

501

3.480

Gorenje - real spol s r.o., Češka republika

95

86

Mora Moravia s r.o., Češka republika

1.487

1.501

Gorenje Magyarország Kft., Madžarska

1.669

3.462

Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska

2.348

2.099

Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija

53

-11

Gorenje Romania S.r.l., Romunija

3.003

3.515

Gorenje Istanbul Ltd., Turčija

0

-8

»Gorenje Albania« SHPK, Albanija

249

384

Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati

1.128

2.945

Gorenje North America, Inc., ZDA

3.214

1.322

Asko Appliances Pty, Avstralija

4.935

8.126

Gorenje do Brasil Ltda, Brazilija

237

504

Asko Appliances OOO, Rusija

740

1.046

Gorenje Solarna energija Solago, d.o.o., Srbija

165

168

Gorenje Sola-Home, d.o.o., Srbija

121

121

Gorenje MDM d.o.o., Srbija

11

2

Gorenje Studio, d.o.o., Srbija

0

1

Gorenje GTI, d.o.o., Srbija

0

1

Prevrednotenje

-264

43

Skupaj

147.000

125.962

Pojasnilo 26 – Druga kratkoročna sredstva 11.368 TEUR

v TEUR

2013

2014

Dani predujmi za storitve

352

339

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki

1.974

1.880

Druga kratkoročna sredstva

13.051

9.149

Skupaj

15.377

11.368

Predujmi za storitve se v največji meri nanašajo na dane varščine v višini 221 TEUR (2013: 227 TEUR).

 

V okviru kratkoročno odloženih stroškov se izkazujejo razmejeni stroški, ki se nanašajo na kasnejša obdobja, in so glede na preteklo leto nižji za 4,8%.

 

Druga kratkoročna sredstva v večji meri predstavljajo kratkoročne terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v Republiki Sloveniji v višini 6.298 TEUR (31.12.2013: 7.592 TEUR), neplačane terjatve iz naslova davka na dodano vrednost iz tujih držav v višini 378 TEUR (31.12.2013: 508 TEUR), kratkoročna terjatev za davčni odtegljaj v višini 337 TEUR (31.12.2013: 495 TEUR) in prehodno nezaračunane terjatve v višini 1.075 TEUR (2013: 3.295 TEUR).

Pojasnilo 27 – Denar in denarni ustrezniki 10.254 TEUR

v TEUR

2013

2014

Denarna sredstva v blagajni in denar na poti

1.105

200

Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah

13.799

10.054

Skupaj

14.904

10.254

Denarna sredstva v banki zajemajo tudi depozite z ročnostjo do 30 dni, ki v letu 2014 znašajo 89 TEUR (31.12.2013: 604 TEUR).

Pojasnilo 28 – Kapital 365.910 TEUR

Osnovni kapital družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2014 znaša 101.922.103,97 EUR (31.12.2013: 92.240.139,36 EUR) in je razdeljen na 24.424.613 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. V letu 2014 je bila izvedena dokapitalizacija, in sicer s konverzijo terjatve iz naslova danih posojil s strani Gorenjske banke d.d., Kranj v višini 5.668.365,46 EUR in s konverzijo terjatve iz naslova danih posojil s strani International Finance Corporation, ZDA v višini 4.331.636,20 EUR. Od skupno konvertiranega kapitala 10.000.001,66 EUR se je v povečanje osnovnega kapitala razporedilo 9.681.964,61 EUR, ostanek v višini 318.037,05 EUR pa v kapitalske rezerve.

 

Kapitalske rezerve v višini 157.835 TEUR (2013: 157.705 TEUR) predstavljajo presežek nad nominalno vrednostjo vplačanih delnic v višini 64.475 TEUR (2013: 64.345 TEUR), presežek nad knjigovodsko vrednostjo odtujenih lastnih delnic v višini 15.313 TEUR (2013: 15.313 TEUR) in splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 78.047 TEUR (2013: 78.047 TEUR), prenesen ob prehodu na MSRP. Kapitalske rezerve iz naslova presežka nad nominalno vrednostjo vplačanih delnic so se glede na leto 2013 povečale zaradi dokapitalizacije za 318 TEUR in znižale za stroške dokapitalizacije za 188 TEUR.

 

Rezerve iz dobička, ki na dan 31.12.2014 znašajo 99.301 TEUR (31.12.2013: 95.818 TEUR) sestavljajo zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička.

 

Družba ima na dan 31.12.2014 oblikovane zakonske rezerve v višini 12.896 TEUR (31.12.2013: 12.896 TEUR). Kapitalske in zakonske rezerve se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah lahko v presežnem znesku uporabijo za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za kritje čiste izgube poslovnega leta ter kritje prenesene čiste izgube, če se hkrati ne uporabijo rezerve iz dobička za izplačilo dobička delničarjem.

 

Družba je v skladu s statutom družbe oblikovala statutarne rezerve v višini 633 TEUR, to je 10% od čistega dobička in znašajo na dan 31.12.2014 7.556 TEUR (31.12.2013: 6.923 TEUR). Statutarne rezerve se v skladu s statutom družbe lahko uporabijo za povečanje osnovnega kapitala; za pokrivanje tekoče in prenesene izgube, če ni mogoče pokriti izgube iz drugih virov; za umik delnic v primeru prisilnega umika delnic in umika delnic s pridobitvijo s strani družbe; za umik delnic po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala; za oblikovanje lastnih deležev v primeru, če niso na razpolago drugi viri in za uravnavanje dividendne politike.

 

V letu 2014 ni bilo sprememb v številu lastnih delnic. Družba ima na dan 31.12.2014 v lasti 121.311 lastnih delnic izkazanih po nabavni vrednosti v višini 3.170 TEUR.

 

Družba na dan 31.12.2014 izkazuje druge rezerve iz dobička v višini 75.679 TEUR (31.12.2013: 72.829 TEUR), ki so bile oblikovane na podlagi sklepov uprave in nadzornega sveta družbe o uporabi dobička tekočega poslovnega leta in sklepov skupščine o uporabi bilančnega dobička. Za leto 2014 je družba po sklepu uprave v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah prerazporedila del čistega dobička poslovnega leta v višini 2.850 TEUR med druge rezerve. Druge rezerve se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen z zakonom določene uporabe za oblikovanje rezerv za lastne deleže.

 

Zadržani dobiček v višini 4.220 TEUR (31.12.2013: 1.369 TEUR) je sestavljen iz poslovnega izida iz preteklih let v višini 1.369 TEUR in poslovnega izida 2014 v višini 2.851 TEUR, ki je ostal po razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2014 za statutarne rezerve v višini 633 TEUR in za druge rezerve v višini 2.850 TEUR.

 

Rezerva za pošteno vrednost, ki na dan 31.12.2014 znaša 5.802 TEUR (31.12.2013: 3.945 TEUR), vsebuje presežek iz prevrednotenja zemljišč, ki so ovrednotena po modelu prevrednotenja, spremembe poštene vrednosti naložb, razpoložljivih za prodajo, in spremembe vrednosti ščitenja denarnega toka.

Spremembe rezerve za pošteno vrednost so prikazane v spodnji tabeli:

 

v TEUR

Rezerva za pošteno vrednost zemljišč

Rezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

Rezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov

Rezerva za pošteno vrednost naložb v odvisne družbe

Skupaj

Stanje 1. januarja 2013

6.186

98

-4.382

713

2.615

Prevrednotenje zemljišč

0

0

0

0

0

Prodaja zemljišč

0

0

0

0

0

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem

0

0

-5

0

-5

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

0

0

2.466

0

2.466

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

0

-1

0

0

-1

Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

0

0

0

0

0

Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

0

0

0

0

0

Tečajne razlike za odvisne družbe

0

0

0

-713

-713

Odloženi davki

0

0

-417

0

-417

Stanje 31. decembra 2013

6.186

97

-2.338

0

3.945

v TEUR

Rezerva za pošteno vrednost zemljišč

Rezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

Rezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov

Rezerva za pošteno vrednost naložb v odvisne družbe

Skupaj

Stanje 1. januarja 2014

6.186

97

-2.338

0

3.945

Prevrednotenje zemljišč

0

0

0

0

0

Prodaja zemljišč

0

0

0

0

0

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem

0

0

-192

0

-192

Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid

0

0

2.472

0

2.472

Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

0

-41

0

0

-41

Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

0

0

0

0

0

Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

0

0

0

0

0

Tečajne razlike za odvisne družbe

0

0

0

0

0

Odloženi davki

0

6

-388

0

-382

Stanje 31. decembra 2014

6.186

62

-446

0

5.802

Lastne delnice

 

Število lastnih delnic

1.1.2014

Nakupi

Prodaja

31.12.2014

Odkupljene lastne delnice

121.311

0

0

121.311

Čisti donos na delnico je znašal 0,28 EUR (0,16 EUR v letu 2013).

 

Za namene ugotovitve dobička na delnico smo uporabili naslednje podatke o poslovnem izidu in povprečnem stanju delnic:

 

 

2013

2014

Poslovni izid družbe (v TEUR)

2.705

6.334

Tehtano povprečno število navadnih delnic

16.688.725

22.949.860

Čisti donos na delnico (v EUR)

0,16

0,28

Gorenje, d.d., nima izdanih prednostnih delnic, zato je osnovni in prilagojeni donos na delnico enak.

 

V letu 2014 družba delničarjem ni izplačala dividend. Nazadnje so bile dividende izplačane v letu 2012 v višini 0,15 EUR bruto na delnico.

Pojasnilo 29 - Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah

Uprava družbe je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Statutom Gorenja, d.d., sklenila, da se del čistega dobička poslovnega leta 2014, ki je znašal 6.333.707,34 EUR nameni za oblikovanje statutarnih rezerv v višini 633.370,73 EUR in za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 2.850.168,31 EUR, s čimer je nadzorni svet soglašal.

 Poslovni izid poslovnega leta

6.333.707,34

- oblikovanje statutarnih rezerv

-633.370,73

- oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu Uprave

-2.850.168,31

+ preneseni čisti dobiček

1.369.322,25

= bilančni dobiček na dan 31.12.2014

4.219.490,55

Predlog delitve bilančnega dobička bo objavljen v sklicu skupščine delničarjev, ki bo odločala o delitvi bilančnega dobička za leto 2014.

Pojasnilo 30 – Rezervacije 21.929 TEUR

v TEUR

2013

2014

Rezervacije za prodajne garancije

11.035

10.504

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

10.235

9.814

Druge rezervacije

1.915

1.611

Skupaj

23.185

21.929

Gibanje rezervacij v letu 2013

 

v TEUR

Stanje

01.01.2013

Črpanje

Sproščanje

Oblikovanje

Stanje 31.12.2013

Rezervacije za prodajne garancije

9.408

-7.998

-1.643

11.268

11.035

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

10.772

-449

-235

147

10.235

Druge rezervacije

1.452

-168

-208

839

1.915

Skupaj

21.632

-8.615

-2.086

12.254

23.185

Gibanje rezervacij v letu 2014

 

v TEUR

Stanje

01.01.2014

Črpanje

Sproščanje

Oblikovanje

Stanje 31.12.2014

Rezervacije za prodajne garancije

11.035

-7.581

-462

7.512

10.504

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

10.235

-464

43

9.814

Druge rezervacije

1.915

-1.005

-647

1.348

1.611

Skupaj

23.185

-9.050

-1.109

8.903

21.929

Dolgoročne rezervacije za prodajne garancije so bile oblikovane glede na ocene stroškov garancij, ki se pripravljajo na osnovi preteklih podatkov o ravni kakovosti izdelkov in v preteklosti izkazanih stroškov odprave napak v garancijski dobi. Na spremembo nivoja rezervacij za prodajne garancije je predvsem vplivalo sproščanje rezervacij za prodajne garancije iz leta 2011, ki glede na zagotavljanje dvoletne garancije za izdelke niso več potrebne.

 

Družba v letu 2014 aktuarskega izračuna ni izvedla. Oblikovala je rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v breme tekočega poslovnega izida v višini 43 TEUR (2013 147 TEUR) za novo zaposlene za nedoločen čas na predpostavkah iz aktuarskega izračuna iz leta 2012. Aktuarski izračun iz leta 2012 temelji na 4,60-odstotni diskontni stopnji, ki predstavlja donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v Euro območju v letu 2012. Poslovodstvo ocenjuje, da se uporabljene predpostavke niso bistveno spremenile.

 

Druge rezervacije predstavljajo rezervirana sredstva za odškodninske zahtevke iz naslova vloženih tožb in oblikovane rezervacije za pričakovano vnovčitev bančne garancije, ki je v višini 1,1 mio EUR prikazana med drugimi finančnimi odhodki.

Pojasnilo 31 – Dolgoročne finančne obveznosti 234.103 TEUR

v TEUR

2013

2014

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

221.966

204.519

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do bank

-82.808

-34.093

Prilagoditev dolgoročnih finančnih obveznosti po odplačni vrednosti do bank

-1.029

-1.410

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova izdanih obveznic

0

73.000

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova izdanih obveznic

0

-14.600

Prilagoditev dolgoročnih finančnih obveznosti po odplačni vrednosti iz naslova izdanih obveznic

0

-357

Dolgoročne finančne obveznosti do drugih podjetij

52.125

14.230

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do drugih podjetij

-19.284

-6.829

Prilagoditev dolgoročnih finančnih obveznosti po odplačni vrednosti do drugih podjetij

-554

-398

Dolgoročni finančni najem

0

41

Skupaj

170.416

234.103

Dolgoročne finančne obveznosti so nominirane v EUR in izkazane po odplačni vrednosti, torej preračune po metodi efektivne obrestne mere, vključujoč stroške odobritve posojila.

 

Družba Gorenje, d.d., je 10. oktobra 2014 izdala obveznice v skupni vrednosti 73 mio EUR z nespremenljivo obrestno mero 3,85% in s končno dospelostjo 10. oktober 2019.

 

Dolgoročne finančne obveznosti do drugih podjetij se nanašajo na posojila, prejeta s strani mednarodne finančne korporacije IFC.

 

Ročnosti finančnih obveznosti

 

v TEUR

2013

2014

Zapadlost od 1 do 2 let

43.412

58.902

Zapadlost od 2 do 3 let

82.314

57.875

Zapadlost od 3 do 4 let

25.276

45.484

Zapadlost od 4 do 5 let

9.572

47.563

Zapadlost nad 5 let

9.842

24.279

Skupaj

170.416

234.103

Zavarovanja finančnih obveznosti

 

v TEUR

2013

2014

Menice

89.158

113.426

Klavzuli »pari passu« in »negative pledge«

171.999

177.827

Finančne zaveze (kazalniki)

170.599

177.827

Garancije

32.841

7.400

Dolgoročna dobljena posojila

 

Valuta

Znesek v valuti (v 000)

Znesek v TEUR

Obrestna mera

od

do

EUR

234.062

234.062

2,210%

12,250%

Pojasnilo 32 – Kratkoročne finančne obveznosti 113.990 TEUR

 

v TEUR

2013

2014

Kratkoročno dobljena posojila od bank

11.500

0

Kratkoročno dobljena posojila od povezanih družb

38.093

53.291

Kratkoročno dobljena posojila od tretjih oseb

1.216

1.474

Kratkoročne obveznosti za obresti iz financiranja

1.421

2.532

Kratkoročne obveznosti iz naslova dividend

59

58

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do bank

82.808

34.093

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz naslova izdanih obveznic

0

14.600

Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do drugih podjetij

19.284

6.829

Izvedeni finančni instrumenti

3.065

1.110

Druge kratkoročne finančne obveznosti

15

3

Skupaj

157.461

113.990

Izvedeni finančni instrumenti se nanašajo na obveznosti iz naslova obrestnih ščitenj v višini 1.110 TEUR (2013: 3.065 TEUR).

 

Družba ima sklenjene pogodbe o zamenjavi obrestnih mer do 15.6.2016 za namene varovanja pred tveganjem izpostavljenosti denarnih tokov spremembam obrestnih mer, kjer se ob posamezni sklenitvi dokumentira odnos med izpeljanim instrumentom in zavarovano kategorijo. Poštena vrednost sklenjenih poslov obrestnih zamenjav, ki se nanaša na varovanje izpostavljenosti denarnih tokov, se pripozna neposredno v rezervi za pošteno vrednost izpeljanih finančnih instrumentov v vseobsegajočem donosu in znaša -540 TEUR; poštena vrednost sklenjenih poslov obrestnih zamenjav za predčasno odplačana posojila se pripozna kot nevarovana postavka neposredno v izkazu poslovnega izida in znaša -570 TEUR.

 

V letu 2014 je družba Gorenje, d.d., realizirala poravnave iz naslova izvedenih finančnih instrumentov obrestnih zamenjav v višini -1.902 TEUR in v tem znesku povečala rezervo za pošteno vrednost izpeljanih finančnih instrumentov v kapitalu in znižala poslovni izid. Poštena vrednost obrestnih zamenjav za predčasno odplačana posojila v višini -570 TEUR je vplivala na povečanje rezerve za pošteno vrednost izpeljanih finančnih instrumentov v kapitalu in na znižanje poslovnega izida. Istočasno je zaradi prilagoditve obrestnih zamenjav na pošteno vrednost, ki se nanaša na varovanje denarnega toka, znižala rezervo za pošteno vrednost izpeljanih finančnih instrumentov v vseobsegajočem donosu za 192 TEUR.

 

Kratkoročna prejeta posojila od družb v Skupini v državi

 

Družba / v TEUR

2013

2014

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje

2.615

2.868

Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje

5.160

6.795

Gorenje GAIO, d.o.o., Šoštanj

12

0

Gorenje GSI, d.o.o., Ljubljana

5.840

7.340

Gorenje design studio, d.o.o., Velenje

173

171

ENERGYGOR, d.o.o., Velenje

164

164

ERICo, d.o.o., Velenje

195

255

Indop, d.o.o., Šoštanj

584

227

ZEOS, d.o.o., Ljubljana

1.767

2.292

Gorenje Studio, d.o.o., Ljubljana

1.083

180

Skupaj

17.593

20.292

Kratkoročna prejeta posojila od družb v Skupini v tujini

 

Družba / v TEUR

2013

2014

ATAG Nederland BV, Nizozemska

17.400

21.745

Gorenje real spol. S r.o., Češka republika

3.100

3.100

Asko Appliances AB, Švedska

0

7.375

Gorenje North America, Inc., ZDA

0

779

Skupaj

20.500

32.999

Zavarovanja kratkoročnih finančnih obveznosti

 

v TEUR

2013

2014

Menice

44.308

34.093

Klavzuli »pari passu« in »negative pledge«

108.092

40.922

Finančne zaveze (kazalniki)

100.692

40.922

Garancije

19.284

6.829

Kratkoročno dobljena posojila

 

Valuta

Znesek v valuti (v 000)

Znesek v TEUR

Obrestna mera

od

do

EUR

109.508

109.508

2,210%

4,805%

USD

946

779

4,080%

 

Skupaj

110.287

Zavarovanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti

 

V Gorenje, d.d. ni nobena kratkoročna ali dolgoročna finančna obveznost zavarovana s hipotekami ali katerokoli drugo obliko stvarnega premoženja. Pomemben del posojil Družbe je zavarovan z menicami in klavzulama »pari passu« ter »negative pledge«, ki izhajajo iz posameznih pogodb. Predvsem dolgoročna posojila pa so pogosto dodatno podprta še s finančnimi zavezami, opredeljenimi v posameznih kreditnih pogodbah.

 

Garancije se nanašajo na dano poroštvo, ki ga je za obveznosti Gorenje, d.d., mednarodni finančni korporaciji IFC izdala družba Gorenje Nederland B.V.

 

Gorenje, d.d. ima z bančnimi partnerji v nekaterih, predvsem dolgoročnih kreditnih pogodbah vključene finančne zaveze, ki se v veliki večini preverjajo enkrat letno na podlagi revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje za posamezno poslovno leto. Manjši del pogodb pa opredeljuje preverjanje izpolnjevanja zavez tudi na trimesečni ravni.

 

Zaradi pričakovane kršitve nekaterih finančnih zavez za poslovno leto 2014 so družbe že pred koncem leta 2014 pristopile k bančnim partnerjem s prošnjo za spregled omenjenih finančnih zavez za konsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2014. Potrditve spregleda so bile prejete od vseh bančnih partnerjev za vse kreditne linije in garancijske posle, ki so zavarovani s finančnimi zavezami, katere so kršene. Prejeti spregledi finančnih zavez veljajo za poslovno leto 2014.

Pojasnilo 33 – Obveznosti do dobaviteljev 154.786 TEUR

v TEUR

2013

2014

Poslovne obveznosti do dobaviteljev v Skupini

34.725

23.972

Poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev

134.751

130.814

Skupaj

169.476

154.786

Poslovne obveznosti do dobaviteljev, družb v Skupini

 

v TEUR

2013

2014

Poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi

6.560

5.761

Poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini

28.165

18.211

Skupaj

34.725

23.972

Poslovne obveznosti do dobaviteljev, družb v Skupini (v državi)

 

Družba / v TEUR

2013

2014

Kemis, d.o.o., Vrhnika

32

21

Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor

86

71

Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje

4.477

3.362

Gorenje GTI, d.o.o., Velenje

162

144

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje

129

141

Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje

916

1.142

ERICo, d.o.o., Velenje

14

8

Gorenje design studio, d.o.o., Velenje

184

207

Gorenje GAIO, d.o.o., Šoštanj

238

313

Gorenje GSI, d.o.o., Ljubljana

310

343

ZEOS, d.o.o., Ljubljana

1

0

Gorenje Keramika, d.o.o., Velenje

10

7

Gorenje Studio, d.o.o., Ljubljana

1

2

Skupaj

6.560

5.761

Poslovne obveznosti do dobaviteljev, družb v Skupini (v tujini)

 

Družba / v TEUR

2013

2014

Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška

8

23

Gorenje, d.o.o., Srbija

162

322

Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija

12.064

5.637

Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija

2.236

2.937

Gorenje Vertriebs GmbH, Nemčija

315

81

Gorenje Austria Handels GmbH, Avstrija

51

16

Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija

250

250

Asko Appliances AB, Švedska

5.711

5.184

Gorenje Group Nordic A/S, Danska

335

301

ATAG Nederland BV, Nizozemska

71

280

Gorenje Nederland BV, Nizozemska

64

33

Gorenje UK Ltd., Velika Britanija

27

113

Gorenje France S.A.S., Francija

2

2

Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija

71

192

Gorenje Espana S.L., Španija

-20

-20

Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška

65

2

Gorenje spol. s r.o., Češka republika

156

298

Mora Moravia s r.o., Češka republika

5.977

1.636

Gorenje Magyarorszag Kft., Madžarska

57

35

Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska

0

60

Gorenje Romania S.r.l., Romunija

46

5

Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati

147

16

Gorenje Istanbul Ltd., Turčija

17

37

Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina

121

22

Gorenje Home, d.o.o., Srbija

171

393

Gorenje real spol .s.r.o., Češka republika

2

2

Gorenje TOV, Ukrajina

60

31

Gorenje Asia Ltd., Kitajska

0

160

Asko Appliances Pty., Avstralija

0

19

Gorenje North America Inc, ZDA

0

124

OOO Gorenje BT, Rusija

0

15

Gorenje Kazakhstan, TOO, Kazahstan

0

4

Gorenje Podgorica, d.o.o., Črna gora

0

5

Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija

0

1

Prevrednotenje

-1

-5

Skupaj

28.165

18.211

Poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev

 

v TEUR

2013

2014

Poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi

45.733

38.027

Poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini

89.018

92.787

Skupaj

134.751

130.814

Pojasnilo 34 – Druge kratkoročne obveznosti 19.419 TEUR

v TEUR

2013

2014

Obveznosti do zaposlenih

7.056

7.083

Obveznosti do države in drugih institucij

1.024

1.030

Obveznosti za predujme

680

347

Druge kratkoročne obveznosti

1.653

1.912

Vnaprej vračunani stroški in odhodki

6.730

9.047

Skupaj

17.143

19.419

Iz naslova kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so na dan 31.12. izkazane naslednje obveznosti:

 

v TEUR

2013

2014

Plače in nadomestila plač

3.797

3.781

Prispevki iz plač

1.372

1.381

Davki iz plač

765

783

Drugi prejemki iz delovnega razmerja

151

157

Odtegljaji od plač delavcev

918

914

Drugo

53

67

Skupaj

7.056

7.083

Vnaprej vračunani stroški in odhodki so oblikovani za vnaprej vračunane stroške iz naslova vračunanih stroškov storitev v višini 3.508 TEUR (v letu 2013: 1.855 TEUR), obračunanih odhodkov za obresti na prejeta posojila v višini 2.586 TEUR (v letu 2013: 2.307 TEUR), vračunanih bonitet kupcem v višini 1.061 TEUR (v letu 2013: 985 TEUR) in vračunanih stroškov dela za 1.892 TEUR (v letu 2013: 1.452 TEUR).

Pojasnilo 35 – Pogojne obveznosti

Družba v posebni evidenci izkazuje pogojne obveznosti iz naslova danih poroštev finančnim institucijam za finančna bremena odvisnih družb v višini 89.186 TEUR (v letu 2013: 123.833 TEUR) in pridruženih družb v višini 3.619 TEUR (v letu 2013: 5.305 TEUR), tretjim osebam v višini 10.675 TEUR (v letu 2013: 9.571 TEUR) in odvisni družbi Gorenje Beteiligungs v višini 5.999 TEUR (v letu 2013: 7.363 TEUR). Pri tretjih osebah se poroštvo v višini 9.883 TEUR nanaša na ladijski prevoz premoga. Poleg tega se v posebni evidenci izkazujejo obveznosti iz naslova storitvenih garancij za dobro izvedbo posla in plačilnih garancij v višini 2.285 TEUR (v letu 2013: 3.977 TEUR).

 

Družbi Atag v skladu z običajno poslovno prakso po sedežu družbe ni potrebno objavljati letnih rezultatov poslovanja na osnovi posebne izjave družbenika, s katero le ta prevzame jamstvo za morebitne neplačane obveznosti družbe. Predmetna izjava velja do preklica s strani družbenika.

Pojasnilo 36 – Finančna tveganja in finančni instrumenti

V družbi smo izpostavljeni številnim finančnim tveganjem, ta vključujejo predvsem: kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, valutno tveganje, tveganje spremembe obrestnih mer ter ostala tveganja, povezana s spremembami tržnih pogojev.

 

Pri upravljanju finančnih tveganj smo v preteklem letu sprejeli več internih politik in pravil ter modificirali obstoječe, s ciljem še učinkovitejšega in centraliziranega upravljanja s finančnimi tveganji. Družba v okviru korporativnih pravil vodi centralizirano finančno politiko in izvaja upravljanje s finančnimi tveganji za potrebe družbe in celotne Skupine. Pri upravljanju finančnih tveganj sledimo ciljem:

 • doseganja stabilnosti poslovanja in zmanjšanja izpostavljenosti posameznim tveganjem na sprejemljivo raven,
 • povečanja vrednosti družbe in Skupine,
 • izboljšanja bonitete družbe in Skupine,
 • zmanjšanja neto finančnih odhodkov družbe in Skupine ter
 • minimiziranja učinkov udejanjanja kritičnih tveganj.

Izpostavljenost posameznim vrstam finančnih tveganj ter ukrepe za njihovo učinkovito obvladovanje izvajamo in presojamo na podlagi učinkov na denarne tokove družbe in Skupine ter neto odhodke financiranja. Način in metodologija upravljanja s tveganji sta podrobneje predstavljena v poslovnem delu letnega poročila v poglavju Upravljanje s tveganji. V nadaljevanju tako podrobneje prikazujemo pomembna finančna tveganja, ki jih redno ocenjujemo ter izvajamo kontrolo ustreznosti izvedenih ukrepov za njihovo obvladovanje.

 

Kreditno tveganje

 

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila:

 

v TEUR

2013

2014

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

2.758

2.847

Posojila 

87.414

131.374

Terjatve do kupcev in druge terjatve

209.337

177.202

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki

14.904

10.254

Druge finančne terjatve

2.120

4.089

Skupaj

316.533

325.766

Najpomembnejši del kreditnih tveganj oz. tveganj neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke v družbi predstavljajo terjatve do kupcev. Le-te so ob koncu leta 2014 znašale 167.714 TEUR in so se v primerjavi z letom 2013 znižale za 28.221 TEUR. Znižanje terjatev do kupcev je v veliki meri posledica aktivnejšega upravljanja terjatev, ki vključuje intenzivirano izterjavo ter natančno določena pravila določanja kreditnih limitov do posameznega kupca.

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po geografskih regijah je bila:

 

v TEUR

2013

2014

Zahodna Evropa

52.551

38.316

Vzhodna Evropa

122.362

104.684

Ostali svet

21.022

24.714

Skupaj

195.935

167.714

Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po vrstah kupcev je bila:

 

v TEUR

2013

2014

Kupci na debelo

195.500

167.312

Ostali

435

402

Skupaj

195.935

167.714

Pretežni del prihodkov ustvarimo na relaciji z odvisnimi družbami, posledično pa se večina terjatev do kupcev (82,2%) nanaša na terjatve do odvisnih družb. Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke iz naslova teh terjatev je tako minimalno. Pri poslovanju s tretjimi osebami načeloma sodelujemo zgolj s kupci, ki imajo ustrezno boniteto, kar redno spremljamo, definirali pa smo tudi jasna pravila glede odobritev limitov za posameznega kupca. V ta namen smo sprejeli prenovljeno Politiko upravljanja s terjatvami, ki definira procese upravljanja s terjatvami, odgovorne osebe ter dopustne instrumente za zavarovanje kreditnih tveganj. Politika upravljanja s terjatvami velja tako za družbo, kot za celotno Skupino. V družbi uvajamo informacijski modul za upravljanje kreditnih tveganj, s ciljem avtomatizacije procesa spremljanja in izterjave terjatev ter kreditnih limitov, kar vodi k zmanjševanju deleža zapadlih terjatev ter hkrati k postopnemu povečanju deleža zavarovanih terjatev.

 

Zapadlost terjatev do kupcev na dan poročanja je bila:

 

 

Bruto vrednost

Popravek

Bruto vrednost

Popravek

v TEUR

2013

2013

2014

2014

Nezapadle terjatve

160.172

0

142.245

Zapadle od 1 do 50 dni

14.781

0

11.816

Zapadle od 51 do 100 dni

14.774

0

7.050

Zapadle od 101 do 180 dni

4.627

0

1.659

Zapadle od 181 do 270 dni

262

0

1.338

Zapadle od 271 do 360 dni

165

0

1.434

Zapadle od 361 do 720 dni

568

0

1.213

Zapadle od 721 do 1080 dni

1.420

0

552

Zapadle nad 1081 dni

6.874

0

8.171

Popravek vrednosti terjatev

0

-7.708

-7.764

Skupaj

203.643

-7.708

175.478

-7.764

Gibanje popravkov vrednosti iz naslova oslabitev terjatev do kupcev v letu je naslednje:

 

v TEUR

2013

2014

Stanje 1.1.

7.249

7.708

Pripoznana izguba zaradi oslabitve

669

327

Plačila

-123

-145

Odpis terjatev

-244

-78

Prevzem popravka

1.126

0

Odprava popravka

-969

-48

Stanje 31.12.

7.708

7.764

Spreminjajoče se makroekonomsko okolje vpliva na partnerje družbe, kar lahko vpliva tudi na hipne spremembe v boniteti in plačilni sposobnosti posameznega partnerja družbe. Zato kljub procesu upravljanja s terjatvami, ki ga izvajamo, obstaja verjetnost zamud pri plačilih s strani nepovezanih kupcev oz. celo njihova nesposobnost plačila. Glede na to, da imamo v družbi in Skupini zelo razpršen prodajni model, pri katerem ne prihaja do velike koncentracije terjatev na posameznem kupcu oz. medsebojno lastniško povezanih kupcev, ocenjujemo, da je kreditno tveganje zmerno. Vse kupce, katerih stanje terjatev presega 5.000 EUR, vključujemo v proces kreditne kontrole, kar vključuje tudi zavarovanje terjatev s sprejemljivimi instrumenti zavarovanja. Skladno s politiko upravljanja terjatev so tako določeni sledeči sprejemljivi instrumenti zavarovanja:

 • zavarovanje terjatev pri kreditnih zavarovalnicah,
 • zavarovanje terjatev z bančnimi garancijami ter akreditivi,
 • prodaja terjatev brez regresa,
 • izjemoma, ob posebni odobritvi, pa tudi zastave oz. hipoteke 1. reda.

Ob koncu leta 2014 smo imeli v družbi 58,9% vseh terjatev do neodvisnih kupcev zavarovanih s sprejemljivimi instrumenti zavarovanja, kar je primerljivo z deležem zavarovanih terjatev ob koncu leta 2013. Terjatve so zavarovane pri SID - Prvi kreditni zavarovalnici, manjši del pa z drugimi sprejemljivimi instrumenti zavarovanja. Del terjatev družbe je naravno zavarovan s protidobavami, zato je v tem delu tveganje neizpolnitve minimalno, zavarovanje s sprejemljivimi instrumenti pa nepotrebno. Zaradi makroekonomske situacije v Ukrajini in posledičnega znižanja ali celo ukinitve zavarovalnih kritij pri zavarovalnicah za to državo, so terjatve do kupcev iz te države zavarovane v nižjem deležu. Terjatve do kupcev iz Ukrajine, skupaj z našim predstavništvom v tej državi, zelo natančno, dnevno spremljamo in prilagajamo obseg prodaje. Terjatve do kupcev iz Ukrajine so se v letu 2014 pomembno znižale (za 53,9%). Ocenjujemo, da iz tega naslova ne izhajajo materialno pomembna tveganja.

 

Skladno s politiko financiranja v družbi v veliki meri zagotavljamo financiranje odvisnih družb. Posojila, ki smo jih izkazovali na dan 31.12.2014 (131.357 TEUR) se pretežno nanašajo na posojila do odvisnih družb (124.028 TEUR), zato iz odobrenih posojil ne izhajajo pomembna tveganja. Posojila, odobrena lastniško nepovezanim družbam, pa so deloma zavarovana s sprejemljivimi instrumenti zavarovanja.

 

V družbi pozorno spremljamo kreditno tveganje tudi na ostalih segmentih poslovanja. Kratkoročni presežek sredstev ter denar na računih pri poslovnih bankah plasiramo skladno s korporativnimi usmeritvami, v okviru katerih smo določili metodologijo določanja sprejemljivih nasprotnih strank na finančnem področju. Te usmeritve določajo tudi metodologijo določanja sprejemljivih strank pri sklepanju izvedenih finančnih instrumentov.

 

Kreditno tveganje je zaradi uvedenih postopkov upravljanja terjatev ocenjeno kot zmerno. Najvišja izpostavljenost kreditnemu tveganju izhaja iz naslova vrednosti terjatev do kupcev in drugih terjatev.

 

Likvidnostno tveganje (Plačilnosposobnostno tveganje)

 

Tveganja plačilne sposobnosti zajemajo tveganja, povezana s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov in posledično z nesposobnostjo družbe in Skupine, da v dogovorjenih rokih poravna svoje obveznosti.

 

Plačilna sposobnost je odvisna od učinkovitega upravljanja z denarjem in dinamike investiranja. Zaradi prodajnega modela Skupine je zagotavljanje likvidnosti družbe in Skupine neločljivo povezano. V družbi in Skupini aktivno upravljamo tveganje plačilne sposobnosti s spremljanjem in centraliziranim uravnavanjem likvidnosti sredstev (predvsem terjatev in zalog), obveznosti do virov sredstev in denarnih tokov iz poslovanja in naložbenja. Upravljanje z denarnimi sredstvi je centralizirano, podprto s programsko rešitvijo za podporo planiranju in dnevnemu spremljanju denarnih tokov za celotno Skupino. Veliko pozornosti namenjamo pripravi in spremljanju plana denarnih tokov. Uspešno planiranje likvidnosti nam omogoča optimalno upravljanje morebitnih kratkoročnih presežkov ali primanjkljajev likvidnih sredstev.

 

Vzpostavljen imamo enoten in centraliziran pristop do bančnih partnerjev tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, preko katerega družba skrbi za uravnavanje optimalne zadolženosti celotne Skupine, tako z vidika obsega, stroškov, ročnosti, kot tudi valutne uravnoteženosti Skupine.

 

Z namenom razpršitve virov financiranja smo v letu 2014 uspešno že drugič izdali kratkoročne komercialne zapise v skupni nominalni višini 35.000 TEUR. Kratkoročne izdaje komercialnih zapisov, s katerimi nadaljujemo tudi v letu 2015 (v februarju 2015 smo izvedli 3. izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v nominalni višini 27.000 TEUR), so namenjene uravnavanju sezonske dinamike denarnega toka iz poslovanja in investiranja, ki je praviloma negativna v prvi polovici leta, medtem ko se do konca koledarskega leta postopno krepi. Dodatno kratkoročno neuravnoteženost denarnih tokov uravnavamo z najemanjem kratkoročnih revolving posojil ter limitov na računih pri poslovnih bankah v Sloveniji in tujini. Ob koncu leta je likvidnostna rezerva družbe, ki sestoji iz nekoriščenih, a odobrenih kreditnih linij, razpoložljivih denarnih sredstev na računih ter vezanih depozitov pri poslovnih bankah znašala 35.137 TEUR. Likvidnostna rezerva je namenjena kratkoročnemu uravnavanju denarnih tokov ter pomembno znižuje kratkoročno likvidnostno tveganje družbe.

 

V družbi zagotavljamo financiranje ter servisiranje dolga za celotno Skupino Gorenje. V letu 2014 smo izvedli obsežno prestrukturiranje ročnosti dolga, v okviru katerega smo z dolgoročnimi viri nadomestili vsa posojila družbe in Skupine, ki so postopno zapadala v letu 2014. V okviru tega procesa smo:

 • izboljšali strukturo ročnosti finančnih obveznosti Skupine za 23,5 o.t. – ob koncu leta 2014 so dolgoročne finančne obveznosti Skupine predstavljale kar 73,5 % vseh finančnih obveznosti; izboljšali smo tudi strukturo ročnosti finančnih obveznosti družbe za 15,3 o.t. – ob koncu leta 2014 so dolgoročne finančne obveznosti družbe predstavljale 67,2 % vseh finančnih obveznosti družbe,
 • izdali 5 letno amortizacijsko obveznico GV01 v skupni nominalni višini 73.000 TEUR ter s tem razpršili vire financiranja tudi na dolgoročnem delu dolga; ob boku izdaj kratkoročnih blagajniških zapisov daje izdaja dolgoročne obveznice dodatno zagotovilo, da poleg bank tudi ostali finančni investitorji zaupajo družbi,
 • izvedli tretji krog dokapitalizacije družbe iz naslova odobrenega kapitala po sklepu skupščine delničarjev iz leta 2013. Dokapitalizacijo smo skladno s sklepom skupščine izvedli v višini 10.000 TEUR, in sicer z zamenjavo finančnega dolga za kapital družbe (debt-to-equity swap),
 • znižali skupne finančne obveznosti Skupine za 29.807 TEUR, pri tem so se skupne finančne obveznosti družbe povišale za 20.216 TEUR, kar je posledica centralizacije financiranja Skupine,
 • pomembno znižali obseg potrebnega refinanciranja v letu 2015.

V družbi in Skupini imamo izdelan dolgoročni načrt servisiranja finančnih obveznosti, ki ga redno obnavljamo.

 

V nadaljevanju je prikazana zapadlost finančnih obveznosti:


31. december 2013

 

v TEUR

Knjigovod-

ska vrednost

Pogodbeni

denarni

tokovi

1 leto ali

manj

1–2 leti

2–5 let

Več kot

5 let

Neizvedene finančne obveznosti

Bančna posojila

232.437

251.968

102.319

34.414

104.962

10.273

Posojila od povezanih družb in tretjih oseb

90.880

97.043

62.402

16.566

18.075

 

Druge finančne obveznosti

1.495

1.495

1.495

     

Obveznosti do dobaviteljev

169.476

169.476

169.476

     

Druge kratkoročne obveznosti

10.413

10.413

10.413

     

Skupaj

504.701

530.395

346.105

50.980

123.037

10.273

             

Izvedene finančne terjatve in obveznosti

Obrestne zamenjave

-2.820

-3.310

-2.108

-925

-277

 

Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem

-245

-245

-245

     

Odliv

-245

-245

-245

     

Priliv

           

Druge terminske valutne pogodbe

           

Odliv

           

Priliv

           

Skupaj

-3.065

-3.555

-2.353

-925

-277

0

31. december 2014

 

v TEUR

Knjigovod-

ska vrednost

Pogodbeni

denarni

tokovi

1 leto ali

manj

1–2 leti

2–5 let

Več kot

5 let

Neizvedene finančne obveznosti

Bančna posojila

203.109

232.157

42.776

47.501

116.517

25.363

Obveznosti iz naslova izdanih obveznic

72.643

80.026

17.129

16.567

46.330

 

Posojila od povezanih družb in tretjih oseb

68.598

71.935

64.277

5.127

2.531

 

Druge finančne obveznosti

2.634

2.634

2.634

 

 

 

Obveznosti do dobaviteljev

154.786

154.786

154.786

 

 

 

Druge kratkoročne obveznosti

10.372

10.372

10.372

 

 

 

Skupaj

512.142

 

551.910

291.974

69.195

165.378

25.363

 

 

 

 

 

 

 

Izvedene finančne terjatve in obveznosti

Obrestne zamenjave

-1.110

-1.109

-853

-256

 

 

Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem

1.851

1.851

1.851

 

 

 

Odliv

 

 

 

 

 

 

Priliv

1.851

 

1.851

1.851

 

 

 

Druge terminske valutne pogodbe

 

 

 

 

 

 

Odliv

 

 

 

 

 

 

Priliv

 

 

 

 

 

 

Skupaj

741

 

742

998

-256

0

0

Pogodbeni denarni tokovi, izvirajoči iz neizvedenih finančnih obveznosti družbe, katerih zapadlost je krajša ali enaka enemu letu, znašajo ob koncu leta 2014 291.974 TEUR in so za kar 54.131 TEUR nižji od časovno enakovrednih ob koncu leta 2013. Največji del znižanja pogodbenih denarnih tokov izvira iz ugodnejše strukture ročnosti finančnih obveznosti, kot posledica izvedenega prestrukturiranja finančnih obveznosti v letu 2014.

 

Likvidnostno tveganje družbe je z izvedenimi ukrepi prestrukturiranja ročnosti dolga, centraliziranim načrtovanjem kratkoročnih in dolgoročnih denarnih tokov ter dostopom do širokega kroga finančnih in bančnih partnerjev ocenjeno kot zmerno.

 

Valutno tveganje

 

Zaradi prodajnega modela Skupine, po katerem prenašamo valutna tveganja na odvisne družbe, v družbi nismo pomembno neposredno izpostavljeni valutnim tveganjem, pri katerih se zaradi spremembe tečaja posamezne valute lahko zmanjšajo gospodarske koristi podjetja. Med valutnimi tveganji v letu 2014 tako prevladujejo tveganja, ki izvirajo iz izvajanja poslovnih aktivnosti na dolarskih trgih, medtem ko je izpostavljenost do preostalih valut zanemarljiva. Pri upravljanju z valutnimi tveganji predvsem na dolarskih trgih smo še večjo pozornost namenili naravnemu usklajevanju valutnih tveganj in prilagajanju poslovanja, ki nudi podjetju dolgoročno zmanjševanje izpostavljenosti nihanj valutnih razmerij, torej z uravnavanjem prodaje in nabave.

 

Dodatno se kratkoročno pred spremembo valutnega razmerja EUR/USD na nivoju neto izpostavljenosti varujemo s terminskimi valutnimi pogodbami in kratkoročnim zadolževanjem v ameriškem dolarju.

Izpostavljenost družbe valutnemu tveganju je bila naslednja:

 

31. december 2013

 

v TEUR

EUR

HRK

DKK

PLN

USD

HUF

Ostale

valute

Terjatve do kupcev

184.071

     

7.546

 

4.318

Finančne obveznosti

-323.317

           

Obveznosti do dobaviteljev

-154.486

-8

-6

-270

-13.692

-3

-1.011

Izpostavljenost finančnega položaja

-293.732

-8

-6

-270

-6.146

-3

3.307

31. december 2014

 

v TEUR

EUR

HRK

DKK

PLN

USD

HUF

Ostale

valute

Terjatve do kupcev

162.983

     

4.787

 

-56

Finančne obveznosti

-343.571

     

-779

   

Obveznosti do dobaviteljev

-141.513

-24

 

-1

-12.545

-1

-702

Izpostavljenost finančnega položaja

-322.101

-24

0

-1

-8.537

-1

-758

Med letom so se uporabljali naslednji pomembni menjalni tečaji:

 

  Povprečni tečaj  Tečaj na dan poročanja 
 

2013

2014

2013

2014

HRK

7,5791

7,6346

7,6265

7,6580

DKK

7,4579

7,4549

7,4593

7,4453

PLN

4,1971

4,1845

4,1543

4,2732

USD

1,3282

1,3288

1,3791

1,2141

HUF

296,9400

308,7067

297,0400

315,5400

V družbi in Skupini smo v letu 2014 sprejeli Politiko upravljanja z valutnimi tveganji, ki med drugim določa:

 • metodologijo merjenja izpostavljenosti valutnim tveganjem,
 • pristojnosti in odgovornosti pri upravljanju valutnih tveganj,
 • načine in zahtevan obseg varovanja pred valutnimi tveganji,
 • sprejemljive instrumente varovanja pred valutnimi tveganji,
 • sprejemljive partnerje za izvajanje varovanja pred valutnimi tveganji,
 • način merjenja učinkovitosti upravljanja valutnih tveganj.

Poleg naravnega uravnavanja valutnih tveganj z notranjimi tehnikami, ki vključujejo prilagajanje nabave in prodaje v posamezni valuti, zadolževanje v valutah, kjer imamo izpostavljenost sredstev ter ostale notranje mehanizme, izvajamo tudi aktivno zaščito pred valutnimi tveganji. Tako na redni, kontinuirani 12 mesečni ravni, sklepamo zaščito pred spremembo valutnih tečajev z uporabo sprejemljivih instrumentov varovanja pred valutnimi tveganji, nivo zaščite pa praviloma predstavlja med 60 in 80% načrtovanih denarnih tokov. Osnova za varovanje s kratkoročnimi terminskimi pogodbami so planirani denarni tokovi v posamezni valuti. Zahtevan nivo zaščite smo opredelili na temelju razmerja med vplivom posamezne valute na poslovanje Skupine (obseg poslovanja) ter verjetnostjo spremembe valutnega tečaja (volatilnost valute).

 

Upravljanje z valutnimi tveganji izvajamo centralizirano, imenovali smo valutni odbor za upravljanje z valutnimi tveganji. Družba sklepa instrumente za varovanje pred valutnimi tveganji tako v svojem imenu, kot tudi v imenu ostalih družb v Skupini ter jih pogodbeno prenaša na družbe, ki so temu tveganju lokalno izpostavljene. V omejenem obsegu tudi odvisne družbe sklepajo instrumente tudi na lokalnih trgih, pri tem pa jim krovna družba zagotavlja ustrezno podporo ter kreditne limite pri sprejemljivih partnerjih za varovanje. S centraliziranim pristopom k upravljanju z valutnimi tveganji tako dosegamo optimalnejše učinke varovanja pred valutnimi tveganji.

 

Analiza občutljivosti

 

5-odstotno povečanje (zmanjšanje) vrednosti evra glede na navedene valute na dan 31.12. bi povečalo (zmanjšalo) poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse druge spremenljivke, zlasti obrestne mere, ostanejo nespremenjene. Analiza je pripravljena na enak način za leto 2013 in 2014.

 

31. december 2013

 

v TEUR

Poslovni izid poslovnega leta

HRK

0

DKK

0

PLN

13

USD

-577

HUF

0

Ostale valute

32

31. december 2014

 

v TEUR

Poslovni izid poslovnega leta

HRK

0

DKK

0

PLN

1

USD

-625

HUF

1

Ostale valute

38

5-odstotno zmanjšanje vrednosti evra glede na navedene valute na dan 31.12. bi imelo enak učinek v nasprotni smeri, ob predpostavki, da vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.

 

Izpostavljenost valutnim tveganjem Družbe je nizka.

 

Obrestno tveganje

 

Pri financiranju tekočega poslovanja družbe in Skupine in njune investicijske dejavnosti se soočamo z obrestnim tveganjem, saj je velik del najetih posojil vezanih na variabilno obrestno mero Euribor, v manjši meni pa tudi na ostale lokalne variabilne referenčne obrestne mere. Izpostavljenost obrestnemu tveganju tako predstavlja predvsem neugodno gibanje (dvig) spremenljive obrestne mere Euribor za finančne obveznosti Skupine. Velik del finančnih obveznosti se obrestuje z variabilno obrestno mero, ki je vezana na 3- oziroma 6- mesečni Euribor.

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere družbe je bila naslednja:

 

v TEUR

2013

2014

Finančni instrumenti s stalno obrestno mero

   

Finančna sredstva

8.177

131.357

Finančne obveznosti

-8.500

-135.327

     

Finančni instrumenti s spremenljivo obrestno mero

   

Finančna sredstva

79.217

0

Finančne obveznosti

-314.817

-209.023

Izvedene finančne obveznosti/terjatve

-3.065

741

 

V tabelo niso vključena neobrestovana finančna sredstva in neobrestovane finančne obveznosti.

Obrestna struktura finančnih sredstev in finančnih obveznosti ni usklajena, saj imamo v družbi bistveno več prejetih finančnih obveznosti, kot pa obrestovanih sredstev. V letu 2014 smo pomembno povečali obseg finančnih obveznosti s stalno obrestno mero, kar je pretežni meri posledica v letu 2014 izdane obveznice GV01 s stalno nominalno obrestno mero 3,85%. Z izdajo obveznice smo nadomestili finančne obveznosti s spremenljivo obrestno mero. Delež neizvedenih finančnih obveznosti s stalno obrestno mero je na dan 31.12.2014 predstavljal 39,3 odstotkov vseh obrestovanih finančnih obveznosti. Po koncu leta 2014 se je delež s stalno obrestno mero še povečal.

 

Od leta 2014 dalje odvisnim družbam za čas veljavnosti kreditnih pogodb odobravamo posojila s stalno obrestno mero, ki pa se tudi postopno prilagaja povprečnemu strošku financiranja Skupine Gorenje.

 

Na dan 31.12.2014 smo imeli sklenjene še obrestne zamenjave (IRS) v višini 28.300 TEUR. Tako kot pri valutnih izvedenih finančnih instrumentih tudi pri obrestnih poslih sklepamo instrumente zgolj z sprejemljivimi partnerji. Zato ocenjujemo, da je tveganje neizpolnitve pogodbenih strank minimalno. Namen varovanja s sklepanjem izvedenih finančnih instrumentov je fiksiranje obrestne mere, s čimer dosežemo nespremenljiv denarni tok. Pri sklepanju obrestnih zamenjav sledimo zahtevi, da imajo obrestne zamenjave enake značilnosti (zapadlost, znesek, vrsta obrestne mere ter njeno prilaganje) kot posojilo, katerega z obrestno zamenjavo varujemo. Zato vrednotenje instrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je opredeljen kot uspešno varovanje pred tveganjem, pripoznamo neposredno v kapitalu.

 

V letu 2014 smo predčasno odplačali del posojil, ki so bila opredeljena kot varovane postavke pri sklenjenih obrestnih zamenjavah. V delu teh odplačanih posojil tako več ne obstaja neposredna povezava med varovano postavko in instrumentom varovanja, zato smo vrednotenje tega dela instrumentov obrestnih zamenjav pripoznali neposredno v poslovnem izidu družbe. Učinek vrednotenja teh instrumentov je bil negativen, in sicer v višini 570 TEUR. Obrestne zamenjave, pri katerih je prišlo do razvezave med instrumentom in varovano postavko, so imele končno zapadlost v letu 2016.

 

Analiza občutljivosti denarnega toka pri finančnih instrumentih z variabilno obrestno mero

 

Sprememba obrestne mere za 50 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene.

 

Analiza je pripravljena na enak način za leto 2013 in 2014.

 

 

 

 

v TEUR

Poslovni izid poslovnega leta

Drugi vseobsegajoči donos

povečanje

za 50 bt

zmanjšanje

za 50 bt

povečanje

za 50 bt

zmanjšanje

za 50 bt

31. december 2013

Inštrumenti po variabilni obrestni meri

-2.222

2.222

0

0

Pogodba o zamenjavi obrestnih mer

557

-557

376

-376

Variabilnost denarnega toka (neto)

-1.665

1.665

376

-376

 

 

 

 

 

31. december 2014

Inštrumenti po variabilni obrestni meri

-1.054

1.054

0

0

Pogodba o zamenjavi obrestnih mer

450

-450

89

-89

Variabilnost denarnega toka (neto)

-604

604

89

-89

V letu 2014 so variabilne obrestne mere v večini beležile trend padanja, zato nismo sklepali izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju pred tveganjem dviga variabilne obrestne mere. Delež obrestovanih finančnih obveznosti, pri katerih je dogovorjena fiksna obrestna mera oz. so zanje sklenjeni instrumenti namenjeni varovanju pred tveganjem dviga obrestne mere, je konec leta 2014 znašal 43,9 odstotkov. Kljub temu, da v letu 2014 nismo sklepali instrumentov za varovanje pred tveganjem dviga obrestnih mer, redno in tekoče spremljamo finančne trge z namenom pravočasnega ukrepanja v primeru sprememb na makroekonomskih trgih.

 

Ocenjujemo, da je izpostavljenost obrestnemu tveganju zmerna.

Pojasnilo 37 – Poštena vrednost

Pregled poštene in knjigovodske vrednosti finančnih sredstev in obveznosti

 

v TEUR

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

 

2013

2013

2014

2014

Naložbe, razpoložljive za prodajo

2.758

2.758

2.847

2.847

Dolgoročno dana posojila

19

19

17

17

Kratkoročno dana posojila

87.395

87.395

131.357

131.357

Izvedeni finančni inštrumenti

-3.065

-3.065

741

741

Terjatve do kupcev

195.935

195.935

167.714

167.714

Druga kratkoročna sredstva

13.402

13.402

9.488

9.488

Denar in denarni ustrezniki

14.904

14.904

10.254

10.254

Dolgoročne finančne obveznosti

-170.416

-170.416

-168.141

-168.141

Dolgoročne finančne obveznosti

(fiksna OM)

0

0

-65.962

-54.478

Kratkoročne finančne obveznosti

-154.396

-154.396

-112.880

-112.880

Obveznosti do dobaviteljev

-169.476

-169.476

-154.786

-154.786

Druge kratkoročne obveznosti

-10.413

-10.413

-10.372

-10.372

Skupaj

-193.353

-193.353

-189.723

-178.239

Naložbe, razpoložljive za prodajo, so ovrednotene na pošteno vrednost na osnovi podatkov uradno objavljenih cen na aktivnem trgu v višini 155 TEUR in na osnovi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi instrumenti in naložbe, vrednotene po nabavni vrednosti v skupnem znesku 2.692 TEUR.

 

Ocenjena poštena vrednost kratkoročnih sredstev in obveznosti je približno enaka njihovi knjigovodski vrednosti. Poštena vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti je izračunana na podlagi tržnih obrestnih mer in jo uvrščamo v raven 2 hierarhije poštenih vrednosti.

 

Lestvica poštenih vrednosti

 

Tabela prikazuje metodo vrednotenja finančnih sredstev, ki se evidentirajo po poštenih vrednostih. Ravni so sledeče:

 

Raven 1: borzna cena (neprilagojena) na aktivnem trgu za identična sredstva ali obveznosti,

 

Raven 2: podatki različni od borznih cen, te so vključene v ravni 1, opazovani z namenom direktnega ali indirektnega vrednotenja sredstev ali obveznosti,

 

Raven 3: podatki o vrednosti sredstev ali obveznosti, ki ne temeljijo na osnovi aktivnega trga.

 

Leto 2013

 

v TEUR

Raven 1

Raven 2

Raven 3

Skupaj

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

155

-

2.603

2.758

Izpeljani finančni instrumenti - sredstva

-

-

-

-

Izpeljani finančni instrumenti - obveznosti

-

-3.065

-

-3.065

Zemljišča in naložbene nepremičnine

-

-

45.727

45.727

Leto 2014

 

v TEUR

Raven 1

Raven 2

Raven 3

Skupaj

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

155

-

2.692

2.847

Izpeljani finančni instrumenti – sredstva

-

1.851

-

1.851

Izpeljani finančni instrumenti - obveznosti

-

-1.110

-

-1.110

Zemljišča in naložbene nepremičnine

-

-

38.023

38.023

Zemljišča so bila ocenjena na osnovi primerljivih prodaj z izvedenimi prilagoditvami glede na čas in lokacijo prodaje, velikost nepremičnine ter druge fizične in funkcionalne značilnosti. Poštena vrednost naložbenih nepremičnin je bila ocenjena na podlagi metode neposredne kapitalizacije donosov. Tako zemljišča kot naložbene nepremičnine so bile ocenjene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin konec leta 2013.

 

Valutni terminski posli

 

Skupna poštena vrednost valutnih terminskih poslov na dan 31.12.2014 znaša 1.851 TEUR (-245 TEUR v letu 2013) in je računovodsko evidentirana v postavki druge kratkoročne finančne terjatve.

 

Posli obrestnih zamenjav

 

Skupna poštena vrednost poslov obrestnih zamenjav na dan 31.12.2014 znaša -1.110 TEUR (-2.820 TEUR v letu 2013) in je računovodsko evidentirana v postavki druge kratkoročne finančne obveznosti.

 

Varovanja obrestnih zamenjav, ki se nanašajo na varovane postavke v bilanci stanja, so izkazane v kapitalu kot rezerva za pošteno vrednost.

Pojasnilo 38 - Obveze v zvezi z naložbami

Vrednost pogodbeno dogovorjenih naložb v neopredmetena sredstva in nepremičnine, naprave in opremo, ki na dan priprave bilance stanja družbe še niso pripoznane v računovodskih izkazih znaša 5.625 TEUR (2013: 3.742 TEUR). Največji delež odpade na naložbo v pomivalni stroj DW 30 v programu hladilno zamrzovalnih in pomivalnih aparatov v višini 3.250 TEUR ter na naložbo v projekt pralnih ter sušilnih strojev Panasonic (GOPA) v višini 1.607 TEUR.

Pojasnilo 39 – Posli s povezanimi osebami

Družba je s povezanimi osebami poslovala na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, kjer so bile v medsebojnih poslih uporabljene tržne cene izdelkov in storitev. Posamezni posli s povezanimi osebami so razkriti pri posameznih bilančnih postavkah.

 

Podatki o osebnih prejemkih

 

Družba Gorenje, d.d., je spodaj navedenim skupinam oseb izplačala naslednje osebne prejemke:

 

Bruto vrednosti prejemkov v letu 2013

 

v TEUR

Uprava

Nadzorni svet

Zaposleni po individualnih pogodbah

- plače

1.090

0

4.990

- nagrade za uspešnost

0

0

196

- bonitete

90

0

246

- drugi prejemki 

89

0

90

- sejnine

0

37

0

- prejemek za opravljanje funkcije

0

105

0

- povračila stroškov

0

18

0

Skupaj

1.269

160

5.522

Neto vrednost prejemkov v letu 2013

 

v TEUR

Uprava

Nadzorni svet

Zaposleni po individualnih pogodbah

- plače

449

0

2.551

- nagrade za uspešnost

0

0

89

- drugi prejemki 

70

0

52

- sejnine

0

29

0

- prejemek za opravljanje funkcije

0

81

0

- povračila stroškov

0

14

0

Skupaj

519

124

2.692

Bruto vrednosti prejemkov v letu 2014

 

v TEUR

Uprava

Nadzorni svet

Zaposleni po individualnih pogodbah

- plače

1.224

0

5.800

- nagrade za uspešnost

0

0

643

- bonitete

98

3

284

- drugi prejemki 

307

0

61

- sejnine

0

31

0

- prejemek za opravljanje funkcije

0

114

0

- povračila stroškov

0

62

0

Skupaj

1.629

210

6.788

Drugi prejemki uprave vključujejo regres za letni dopust, novoletno izplačilo in nadomestilo za članstvo v nadzornem svetu družbe Gorenje Beteiligungs. Slednja nadomestila so bila obračunana v letu 2014 v celoti, v letu 2013 pa za 4 mesece. Bonitete vključujejo bonitete, povezane z uporabo osebnega vozila tudi v zasebne namene ter plačilo zavarovalnih premij.

 

Bonitete nadzornega sveta vključujejo bonitete, povezane z zavarovanjem odgovornosti.

 

Neto vrednost prejemkov v letu 2014

 

v TEUR

Uprava

Nadzorni svet

Zaposleni po individualnih pogodbah

- plače

497

2.912

- nagrade za uspešnost

0

285

- drugi prejemki 

243

39

- sejnine

0

23 

0

- prejemek za opravljanje funkcije

0

83 

0

- povračila stroškov

0

53 

0

Skupaj

740

159

3.236

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah v nadaljevanju navajamo celotna plačila, povračila in druge ugodnosti članom uprave družbe ter članom nadzornega sveta z revizijsko komisijo:

 

Člani uprave

 

Bruto vrednosti prejemkov v letu 2013

 

v EUR

Plače

Nagrade za uspešnost

Bonitete

Drugi prejemki

Skupaj

Franc Bobinac

233.541

0

25.750

23.591

282.882

Marko Mrzel

177.705

0

14.645

21.315

213.665

Branko Apat

191.119

0

15.748

21.315

228.182

Peter Groznik

201.753

0

12.304

21.315

235.372

Uroš Marolt

95.741

0

8.865

410

105.016

Drago Bahun

189.886

0

12.388

830

203.104

Skupaj

1.089.745

0

89.700

88.776

1.268.221

Neto vrednost prejemkov v letu 2013

 

v EUR

Plače

Nagrade za uspešnost

Drugi prejemki

Skupaj

Franc Bobinac

89.356

0

18.669

108.025

Marko Mrzel

79.692

0

16.869

96.561

Branko Apat

78.940

0

16.860

95.800

Peter Groznik

82.641

0

16.860

99.501

Uroš Marolt

40.111

0

235

40.346

Drago Bahun

77.967

0

470

78.437

Skupaj

448.707

0

69.963

518.670

Bruto vrednosti prejemkov v letu 2014

 

v EUR

Plače

Nagrade za uspešnost

Bonitete

Drugi prejemki

Skupaj

Franc Bobinac

251.682

0

27.333

71.044

350.059

Marko Mrzel

191.501

0

21.332

64.053

276.886

Branko Apat

205.853

0

24.643

64.062

294.558

Peter Groznik

233.040

0

10.630

64.176

307.846

Peter Kukovica

137.594

0

394

42.484

180.472

Drago Bahun

204.563

0

13.455

1.589

219.607

Skupaj

1.224.233

0

97.787

307.408

1.629.428

Neto vrednost prejemkov v letu 2014

 

v EUR

Plače

Nagrade za uspešnost

Drugi prejemki

Skupaj

Franc Bobinac

95.456

0

56.397

151.853

Marko Mrzel

80.982

0

50.840

131.822

Branko Apat

79.248

0

50.833

130.081

Peter Groznik

95.849

0

50.876

146.725

Peter Kukovica

62.791

0

33.725

96.516

Drago Bahun

83.033

0

795

83.828

Skupaj

497.359

0

243.466

740.825

Nadzorni svet in revizijska komisija

 

Bruto vrednosti prejemkov v letu 2013

 

v EUR

Sejnina

Prejemek za opravljanje funkcije

Nagrada za uspešnost

Povračila stroškov

Skupaj

 

Uroš Slavinec

4.104

12.000

0

208

16.312

Maja Makovec Brenčič

3.936

10.800

0

896

15.632

Marcel Van Assen

2.928

9.600

0

7.271

19.799

Bachtiar Djalil

1.440

4.671

0

32

6.143

Keith Miles

4.416

10.200

0

8.418

23.034

Bernard C. Pasquier

4.272

10.200

0

848

15.320

Jure Slemenik

3.216

9.600

0

0

12.816

Drago Krenker

4.416

9.600

0

0

14.016

Krešimir Martinjak

3.456

10.800

0

0

14.256

Peter Kobal

4.032

9.600

0

0

13.632

Aleksander Igličar

960

7.680

0

485

9.125

Skupaj

37.176

104.751

0

18.158

160.085

Neto vrednost prejemkov v letu 2013

 

v EUR

Sejnina

Prejemek za opravljanje funkcije

Nagrada za uspešnost

Povračila stroškov

Skupaj

 

Uroš Slavinec

3.181

9.300

0

160

12.641

Maja Makovec Brenčič

3.050

8.370

0

694

12.114

Marcel Van Assen

2.269

7.440

0

5.635

15.344

Bachtiar Djalil

1.116

3.620

0

25

4.761

Keith Miles

3.422

7.905

0

6.524

17.851

Bernard C. Pasquier

3.310

7.905

0

657

11.872

Jure Slemenik

2.492

7.440

0

0

9.932

Drago Krenker

3.422

7.440

0

0

10.862

Krešimir Martinjak

2.678

8.370

0

0

11.048

Peter Kobal

3.124

7.440

0

0

10.564

Aleksander Igličar

744

5.952

0

376

7.072

Skupaj

28.808

81.182

0

14.071

124.061

Bruto vrednosti prejemkov v letu 2014

 

v EUR

Sejnina

Prejemek za opravljanje funkcije

Nagrada za uspešnost

Povračila stroškov

Bonitete

Skupaj

 

Uroš Slavinec

3.084

11.400

0

344

330

15.158

Maja Makovec Brenčič

2.208

5.952

0

287

165

8.612

Marcel Van Assen 

1.680

5.290

0

5.894

165

13.029

Bachtiar Djalil

3.418

9.800

0

226

330

13.774

Keith Miles

4.032

10.150

0

10.119

330

24.631

Bernard C. Pasquier

3.264

10.350

0

875

330

14.819

Corinna Claudia Graf

432

4.310

0

645

55

5.442

Toshibumi Tanimoto

864

4.310

0

42.539

55

47.768

Marko Voljč

600

5.110

0

147

55

5.912

Jure Slemenik

2.256

9.600

0

61

330

12.247

Drago Krenker

3.370

9.600

0

148

330

13.448

Krešimir Martinjak

2.448

10.700

0

61

330

13.539

Peter Kobal

2.784

9.600

0

61

330

12.775

Aleksander Igličar

922

7.680

0

363

0

8.965

Skupaj

31.362

113.852

0

61.770

3.135

210.119

Neto vrednost prejemkov v letu 2014

 

v EUR

Sejnina

Prejemek za opravljanje funkcije

Nagrada za uspešnost

Povračila stroškov

Skupaj

 

Uroš Slavinec

2.243

8.291

0

249

10.783

Maja Makovec Brenčič

1.605

4.329

0

209

6.143

Marcel Van Assen 

1.222

3.848

0

4.287

9.357

Bachtiar Djalil

2.485

7.128

0

164

9.777

Keith Miles

3.102

7.826

0

7.795

18.723

Bernard C. Pasquier

2.373

7.528

0

636

10.537

Corinna Claudia Graf

315

3.134

0

469

3.918

Toshibumi Tanimoto

629

3.134

0

30.938

34.701

Marko Voljč

437

3.716

0

107

4.260

Jure Slemenik

1.641

6.982

0

44

8.667

Drago Krenker

2.451

6.982

0

108

9.541

Krešimir Martinjak

1.781

7.782

0

44

9.607

Peter Kobal

2.025

6.982

0

44

9.051

Aleksander Igličar

671

5.585

0

264

6.520

Skupaj

22.980

83.247

0

45.358

151.585

Družba ni odobravala dolgoročnih in kratkoročnih posojil članom uprave, članom nadzornega sveta in notranjim lastnikom.

Pojasnilo 40 – Dogodki po datumu bilance stanja

20.2.2015 smo izdali 10-mesečne komercialne zapise z 2,20-odstotno letno obrestno mero v skupni nominalni vrednosti 27 milijonov EUR, kar je za 35 % več, kot je bil sprva predviden obseg izdaje. Dobro zanimanje za tretjo izdajo komercialnih zapisov potrjuje zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje.

 

Skupaj z lanskoletno izdajo 5-letnih obveznic in izdajo 10-mesečnih komercialnih zapisov smo v samo štirih mesecih na kapitalskih trgih uspeli pridobiti 100 milijonov EUR. Več kot četrtino financiranja imamo tako danes zagotovljeno preko kapitalskih trgov, kar nam zagotavlja ustrezno stabilnost in hkrati konkurenčnost pri zagotavljanju virov financiranja.

 

Gorenje, d.d., je s poljsko družbo Elemental Holding SA začelo pogajanja o možnosti odprodaje večinskega lastniškega deleža v hčerinskem podjetju Gorenje Surovina, d.o.o. Pogajanja se nanašajo tudi na nekatere hčerinske družbe Gorenja Surovine. Namen pogajanj je določiti obseg, vrednost in pogoje prodaje. Upravi Gorenja, d.d., in Elemental Holding SA pričakujeta, da bosta pogajanja zaključili do konca drugega četrtletja 2015.

 

Drugih pomembnih dogodkov po datumu priprave bilance stanja na dan 31.12.2014 ni bilo.

Pojasnilo 41 – Razmerje z revizorjem

V skladu s 57. členom Zakona o gospodarskih družbah je revizijska hiša Deloitte revizija d.o.o. opravila revizijo in 13.4.2015 izdala revizijsko mnenje. V letu 2014 je znašala pogodbena vrednost za opravljeno revizijo računovodskih izkazov Družbe Gorenje, d.d., znaša 94 TEUR (v letu 2013: 88 TEUR).

Poročilo revizorja