0.2
Poslovno poročilo
bvladujemo poslovanje
NAPREJ

USPEŠNOST POSLOVANJA

Povzetek

 

Analiza uspešnosti poslovanja vsebuje podatke za Skupino Gorenje in družbo Gorenje, d. d., komentarji pa se nanašajo predvsem na poslovanje Skupine.

 • Prihodki od prodaje Skupine so znašali 1.245,6 milijona EUR in so za 0,4 % višji kot v letu 2013. Tako poslovno področje Dom kot poslovno področje Portfeljske naložbe sta dosegli rast prihodkov.
 • Prihodki osnovne dejavnosti Dom so znašali 1.065,9 milijona EUR (0,1-odstotna vrednostna rast glede na leto 2013). Ob izločitvi vpliva sprememb valutnih tečajev je znašala organska rast prihodkov področja Dom 3,8 %.
 • EBITDA je znašal 86,5 milijona EUR (10,6 % bolje kot v letu 2013). Izboljšali smo EBITDA maržo, ki je znašala 6,9 % in je bila za 0,6 o. t. višja.
 • EBIT je znašal 43,5 milijona EUR, kar predstavlja 19,8-odstotno rast glede na leto 2013. Izboljšali smo tudi EBIT maržo, ki je znašala 3,5 % in je za 0,6 o. t. višja kot v letu 2013.
 • Poslovni izid obračunskega leta je znašal 1,2 milijona EUR in je v primerjavi z letom 2013 boljši za 26,2 milijona EUR (v letu 2013 smo izkazali izgubo v višini - 25,0 milijona EUR).
 • Skupne obveznosti iz financiranja so konec leta 2014 znašale 367,6 milijona EUR, kar je za 29,8 milijona EUR manj kot konec leta 2013, čiste finančne obveznosti pa so znašale 331,8 milijona EUR in so bile za 27,1 milijona EUR nižje kot konec leta 2013.
 • Z izboljšanjem EBITDA ter znižanjem čistih finančnih obveznosti se je pomembno okrepila finančna stabilnost Skupine. Kazalnik čiste finančne obveznosti/EBITDA je ob koncu leta 2014 znašal 3,8 oziroma 0,8 manj kot v letu 2013.

Uspešnost poslovanja Skupine Gorenje

v mio EUR

2011

2012

2013

2014

Indeks

Načrt 2015

Prihodki od prodaje

1.422,2

1.263,1

1.240,5

1.245,6

100,4

1.216,1

EBITDA

86,7

90,6

78,2

86,5

110,6

92,9

   EBITDA marža (%)

6,1 %

7,2 %

6,3 %

6,9 %

/

7,6 %

EBIT

36,5

44,9

36,3

43,5

119,8

43,1

   EBIT marža (%)

2,6 %

3,6 %

2,9 %

3,5 %

/

3,5 %

Poslovni izid obračunskega obdobja / leta

9,1

0,3

-25,0

1,2

/

6,1

   ROS (%)

0,6 %

0,02 %

-2,0 %

0,1 %

/

0,5 %

Čiste finančne obveznosti

382,5

379,2

358,8

331,8

92,5

321,2

Čiste finančne obveznosti / EBITDA

4,4

4,2

4,6

3,8

/

3,5

V letu 2014 smo dosegli 1.245,6 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je za 0,4 % več kot v letu 2013.

 

Prihodke smo najbolj povečali v okviru poslovnega področja Portfeljske naložbe (+2,4 %). V osrednji dejavnosti Dom smo kljub negativnemu vplivu depreciacije rublja na prodajo (predvsem v zadnjem četrtletju leta 2014) ter zahtevnim razmeram v Ukrajini dosegli 0,1-odstotno rast prihodkov od prodaje. Z izločitvijo vpliva spremembe valutnih tečajev je znašala organska rast prihodkov področja Dom 3,8 %.

 

Spremembe valutnih tečajev so imele pomemben vpliv na prodajo predvsem na trgih Vzhodne Evrope ter trgih izven Evrope. Brez upoštevanja ostalih kategorij (ščitenja tečajev, prilagajanja cen na trgih, produktne strukture, …), so imele spremembe valutnih tečajev1 naslednji vpliv na organsko rast prihodkov Skupine na najpomembnejših trgih:

DOM

Vpliv valut na prihodke

Dejanski prihodki

2014

Dejanski prihodki 2014 vrednoteni po tečaju 2013

Dejanski prihodki

2013

Dejanska rast (%)

Organska

Rast (%)

 v mio EUR

Zahod

-1,0

449,6

450,5

459,9

-2,3

-2,0

Vzhod

-36,1

507,3

543,4

506,7

+0,1

+7,2

Ostali svet

-2,5

109,0

111,5

98,5

+10,7

+13,2

             

SKUPAJ

-39,6

1.065,9

1.105,4

1.065,1

+0,1

+3,8

V okviru področja Dom smo dosegli rast prodaje na trgih Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Romunije, Bolgarije, Kavkaza, Avstralije in Severne Amerike. Kljub spremenjenim makroekonomskim okoliščinam smo višje prihodke kot leto poprej ustvarili tudi v Rusiji.

 

Nižje prihodke glede na dosežene prihodke v letu 2013 smo zabeležili na trgih Ukrajine, Skandinavije, Grčije, Belgije, Francije in Kazahstana. Nižji obseg prodaje v Ukrajini je posledica tamkajšnjih zaostrenih političnih razmer, vendar smo na tem trgu uspeli v veliki meri ohraniti tržni položaj ter istočasno omejiti poslovne stroške in znižati obseg poslovnih terjatev, kar predstavlja dobro izhodišče za čas, ko bo trg pričel okrevati.

 

V Skandinaviji smo zaradi koncentracije distribucije ter s tem povezanega konkurenčnega pritiska na trgih Danske in Švedske izgubili 0,9-odstotni tržni delež.2 Nižjemu obsegu prodaje smo prilagodili poslovne stroške. Z ukrepi, ki smo jih izvedli, pa smo v drugi polovici leta 2014 uspeli obrniti trend rasti prodaje na teh trgih.

 

Slabše makroekonomske razmere v Rusiji (še zlasti v zadnjem četrtletju leta 2014, ko je prišlo do izredno visoke slabitve vrednosti rublja) so pomembno vplivale na naše prodajne aktivnosti na tem trgu. V decembru leta 2014 smo gibanju tečaja rublja dodatno prilagodili prodajne cene. Kljub dvigu cen smo dosegli količinsko rast prodaje ter rast prihodkov v lokalni valuti. Dosegli smo tudi rast prihodkov v evrih, ki pa je bila pomembno nižja od načrtovane. Letno rast prodaje smo dosegli z razširitvijo prodajne ponudbe (prodaja vseh produktnih skupin). Sprejeli smo tudi vrsto ukrepov za prilagoditev stroškov prodajne organizacije. Večina denarnih tokov v rubljih je bila zaščitena s terminskimi pogodbami. Na trgih izven Evrope smo dosegli 10,7-odstotno rast prodaje. Največjo rast prodaje smo dosegli na trgih Severne Amerike, Avstralije (prodaja aparatov pod lastno blagovno znamko visokega cenovnega razreda Asko) in Daljnega vzhoda.

 

1Pri izračunu vpliva spremembe valutnih tečajev na organsko rast prodaje upoštevamo dosežene prihodke v lokalni valuti v letu 2014, ki jih vrednotimo z dejanskimi povprečnimi tečaji v posamezni valuti v letu 2013. Tako izračunane prihodke v EUR primerjamo z dejansko doseženimi prihodki v EUR v opazovanem obdobju.

2Vir: CECED 1-12/14 (Evropsko združenje proizvajalcev bele tehnike)

 

Prihodki od prodaje Skupine Gorenje (v milijonih EUR)

Prihodki od prodaje po geografskih področjih

v mio EUR

2013

%

2014

%

Sprememba (%)

Zahodna Evropa

465,9

37,6

459,1

36,9

-1,5

Vzhodna Evropa

676,1

54,5

677,5

54,4

+0,2

Vzhodna Evropa brez Ukrajine in Rusije

491,3

39,6

515,2

41,4

+4,9

Ostali svet

98,5

7,9

109,0

8,7

+10,7

Skupaj Skupina

1.240,5

100,0

1.245,6

100,0

+0,4

 

 

 

 

 

 

Zahodna Evropa

459,9

43,2

449,6

42,2

-2,3

Vzhodna Evropa

506,7

47,6

507,3

47,6

+0,1

Vzhodna Evropa brez Ukrajine in Rusije

321,9

30,2

345,0

32,4

+7,2

Ostali svet

98,5

9,2

109,0

10,2

+10,7

Skupaj Dom

1.065,1

100,0

1.065,9

100,0

+0,1

Zahodna Evropa vključuje Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Francijo, Dansko, Švedsko, Belgijo, Finsko, Veliko Britanijo, Grčijo, Norveško, Nizozemsko, Španijo, Švico, Irsko, Luksemburg, Malto in Portugalsko;

Vzhodna Evropa vključuje Ukrajino, Rusijo, Makedonijo, Hrvaško, Srbijo, Črno goro, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Belorusijo, Kosovo, Moldavijo, Latvijo, Litvo, Estonijo, Slovenijo, Češko republiko, Madžarsko, Poljsko, Bolgarijo, Romunijo in Slovaško;

Ostali svet vključuje vse ostale države izven Evrope. 

 

Geografska struktura prodaje področja Dom pokaže, da smo:

 • v Zahodni Evropi vrednostno prodali za 2,3 % manj kot leta 2013. Manj prihodkov smo ustvarili v Skandinaviji, Franciji, Belgiji, Veliki Britaniji in Grčiji, višje prihodke pa v Nemčiji in Avstriji;
 • v Vzhodni Evropi dosegli primerljiv obseg prihodkov od prodaje v evrih kot v letu 2013. Z izločitvijo vpliva sprememb valutnih tečajev smo dosegli 7,2-odstotno organsko rast prihodkov. Višjo prodajo smo ustvarili na trgih Češke, Slovaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Romunije, Bolgarije in Rusije, nižji obseg prodaje pa v Ukrajini, Makedoniji in na Poljskem. Z višjo rastjo prodaje na ostalih vzhodnoevropskih trgih smo nadomestili izpad prodaje v Ukrajini;
 • izven Evrope dosegli pomembno 10,7-odstotno rast prihodkov v primerjavi z letom 2013. Ob izločitvi vpliva sprememb valutnih tečajev smo dosegli skoraj 13,2-odstotno organsko rast prodaje. Večji obseg prodaje smo ustvarili v Severni Ameriki in Avstraliji, kjer smo dosegli rast prodaje velikih gospodinjskih aparatov pod lastno blagovno znamko, več pa smo prodali tudi na trgih Daljnega vzhoda.

Prihodki od prodaje po poslovnih področjih (v milijonih EUR)

V okviru poslovnega področja Dom smo v letu 2014 dosegli 1.065,9 milijona EUR prihodkov od prodaje, kar predstavlja 0,1-odstotno rast glede na leto 2013.

 

Na poslovnem področju Portfeljske naložbe smo ustvarili 179,7 miilijona EUR prihodkov od prodaje, kar je za 2,4 % oziroma 4,3 milijona EUR več kot v letu 2013. Višje prihodke smo dosegli s povečano prodajo medicinske opreme in metalurških izdelkov. Večji obseg prodaje smo beležili tudi na področju strojegradnje, orodjarstva ter ekologije.

 

Dosežena struktura prihodkov po poslovnih področjih prodaje pokaže, da smo na področju Dom ustvarili 85,6 % vseh prihodkov od prodaje Skupine (za 0,3 o. t. manj kot leta 2013; sprememba deleža je posledica višje rasti prihodkov portfeljskih dejavnosti).

 

Struktura prihodkov od prodaje po poslovnih področjih (v %)

Struktura spremembe dobičkonosnosti Skupine na ravni EBIT je naslednja:

v mio EUR

Razvoj

EBIT 2013

36,3

Prispevek za kritje na ravni stroškov blaga in materiala

-0,9

Stroški storitev

11,1

Stroški dela

10,3

Stroški amortizacije

-1,1

Drugi poslovni odhodki

0,8

Drugi poslovni prihodki

-13,0

EBIT 2014

43,5

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT): dosegli smo pozitiven EBIT v višini 43,5 milijona EUR. Glede na leto 2013 je bil doseženi EBIT za 7,2 milijona EUR oziroma 19,8 % višji. Boljši EBIT smo dosegli z:

 • uspešnim obvladovanjem nakupnih cen materiala in surovin,
 • uspešnim obvladovanjem stroškov energentov (tudi kot posledica selitve proizvodnje),
 • znižanjem stroškov storitev (stroški storitev so bili za 11,1 milijona EUR nižji kot v primerljivem obdobju lanskega leta) in
 • znižanjem stroškov dela. Stroški dela so bili za 10,3 milijona EUR nižji kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Na razvoj prispevka za kritje na ravni stroškov blaga in materiala so negativno vplivale spremenjene okoliščine poslovanja v Rusiji in Ukrajini, učinki sprememb valutnih tečajev ter tržni pritiski po zniževanju prodajnih cen. Omenjene učinke smo ublažili s selektivnimi dvigi cen ter z izboljšanjem prodajne strukture aparatov ter regijske prodajne strukture. Prodajno strukturo smo izboljšali s povečanjem obsega prodaje premijskih aparatov3, ki so v količinskem obsegu prodaje velikih gospodinjskih aparatov dosegli 16,4-odstotni delež (rast za 2,0 o. t. v primerjavi z letom 2013). Regijsko prodajno strukturo smo izboljšali s povečevanjem prodaje izven Evrope, kjer prodajamo pretežno aparate višjih cenovnih segmentov in blagovnih znamk v visokih cenovnih razredih. Povečevali smo tudi prodajo malih gospodinjskih aparatov, pri katerih dosegamo dobra pokritja (v strukturi prodaje področja Dom predstavljajo prihodki, povezani s prodajo malih gospodinjskih aparatov, že skoraj 4-odstotni delež; glede na leto 2013 se je delež povečal za 0,2 o. t.).

 

3Premijski aparati: aparati blagovnih znamk Atag, Asko in aparati dizajnskih linij znamke Gorenje (Gorenje Simplicity, Gorenje Ora Ito, Gorenje Pininfarina, Gorenje Classico, Gorenje One, Gorenje Karim Rashid, Gorenje Color edition, Gorenje +, Gorenje Retro). 

 

Drugi poslovni prihodki so bili v preteklem letu nižji zaradi dobičkov, ustvarjenih s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja (nepremičnin), prejetih subvencij, prejetih odškodnin, povezanih s požarom v družbi Gorenje Surovina v letu 2013 ter nižjih prihodkov iz naslova pripisov vrednosti naložbenih nepremičnin.

 

EBIT in EBIT marža (v milijonih EUR)

V letu 2014 smo dosegli poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 86,5 milijona EUR, kar je 8,3 milijona EUR ali 10,6 % več kot v 2013.

 

EBITDA in EBITDA marža (v milijonih EUR)

V letu 2014 smo dosegli negativen rezultat finančnih gibanj v višini 38,7 milijona EUR. Doseženi rezultat finančnih gibanj je za 15,7 milijona EUR boljši od doseženega v letu 2013. Izboljšanje rezultata finančnih gibanj je posledica nižjega odpisa naložb kot v letu 2013.

 

Davek od dobička, ki je izkazan v višini 2,6 milijona EUR, obsega odmerjeni in odloženi davek od dohodkov pravnih oseb. Odmerjeni davek je davek, ki bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto po posameznih družbah Skupine. Odloženi davek pa se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Zneski začasnih razlik, ki imajo največji vpliv na odloženi davek, so zneski v zvezi z olajšavami za investiranje, olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj ter zneski davčnih izgub iz preteklih let, ki jih je največ v matični družbi.

 

Poslovni izid obračunskega leta Skupine Gorenje je znašal 1,2 milijona EUR, kar predstavlja izboljšanje dobičkonosnosti za 26,2 milijona EUR. Skupina je v letu 2014 le v zadnjem četrtletju poslovala negativno, in sicer je čisti poslovni izid zadnjega četrtletja znašal -2,8 milijona EUR. Negativni čisti poslovni izid zadnjega četrtletja je posledica slabših splošnih in makroekonomskih razmer v Rusiji in Ukrajini.

 

Poslovni izid obračunskega leta (v milijonih EUR) in ROS

FINANČNA USPEŠNOST

FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA

 

Temeljni cilj finančne politike, ki jo na nivoju Skupine izvajamo preko centralne funkcije financ, je zagotovitev dovolj likvidnih sredstev z najnižjimi stroški financiranja, vse z namenom poplačila tekoče zapadlih obveznosti na nivoju Skupine.

 

Osnovni vir likvidnosti predstavljajo operativne prodajne aktivnosti na poslovnih področjih Dom in Portfeljske naložbe ter pri tem ustvarjen prosti denarni tok. Pri tem je še posebej pomembno optimiziranje čistega obratnega kapitala. Dodatni viri so prilivi iz dezinvestiranja in najem novih dolgoročnih finančnih virov za delno refinanciranje dospelih obstoječih dolgoročnih posojil ter stalno obnavljanje kratkoročnih posojil, revolving posojil in limitov na računih. Skladno s finančnim načrtom za leto 2014 smo posebno pozornost namenili aktivnostim refinanciranja tekoče dospelih dolgoročnih finančnih obveznosti in obnavljanju kratkoročnih posojilnih linij. Dolgoročna posojila tako redno odplačujemo in jih hkrati delno refinanciramo, medtem ko kratkoročna redno obnavljamo.

 

V letu 2014 smo skupaj odplačali za 150,3 milijona EUR tekoče dospelih dolgoročnih posojil. V začetku meseca oktobra smo izdali 5-letne obveznice v skupni nominalni višini 73 milijonov EUR. Obseg izdaje je zaradi velikega zanimanja vlagateljev presegel načrtovano vrednost izdaje. Pridobljena finančna sredstva smo namenili nadaljnji krepitvi strukture ročnosti finančnega dolga in razpršitvi dolgoročnih virov financiranja, ki so bili pred tem omejeni skoraj izključno na bančne vire. Izvedene aktivnosti in poslovanje v letu 2014 so privedle do znatno nižje ravni potrebnega nadomestitvenega zadolževanja za poplačilo finančnih obveznosti, zapadlih v letu 2015 ter za ohranitev dosežene stabilne strukture ročnosti finančnih obveznosti.

 

Gibanje skupnih in čistih finančnih obveznosti v letih 2011–2014 v mio EUR4 in gibanje strukture ročnosti finančnih obveznosti

 

Skupne obveznosti iz financiranja so na dan 31. 12. 2014 znašale 367,6 milijona EUR, kar je za 29,8 milijona EUR manj kot konec leta 2013. Gibanje finančnih obveznosti je skladno z medletno sezonsko dinamiko, saj Skupina ustvari večino pozitivnega denarnega toka iz poslovanja in investiranja v zadnjem četrtletju poslovnega leta. Dinamika v zadnjem četrtletju leta 2014 je bila ugodnejša od tiste v istem obdobju preteklega leta.

 

V strukturi ročnosti finančnih obveznosti predstavljajo dolgoročni viri 73,5 %, preostanek pa kratkoročni viri. Struktura ročnosti se je glede na 31. 12. 2014 izboljšala za 23,5 o. t. To smo dosegli tako, da smo del kratkoročnih posojil nadomestili z dolgoročnimi.

 

Čiste finančne obveznosti (merjene kot razlika med skupnimi finančnimi obveznostmi in denarjem ter njegovimi ustrezniki) so konec leta 2014 znašale 331,8 milijona EUR in so bile za 27,1 milijona EUR nižje kot konec leta 2013. Skupina je na dan 31. 12. 2014 razpolagala z likvidnostno rezervo v znesku 109,5 milijona EUR v obliki odobrenih, a nekoriščenih kratkoročnih posojil ter denarja na računih, ki jo prav tako lahko uporabi za namene premostitve plačila tekoče zapadlih obveznosti. Z obstoječimi in novimi bančnimi in drugimi partnerji vodimo aktivnosti za nadaljnje servisiranje zapadlih obveznosti, kot tudi optimizacijo stroškov financiranja, dodatno izboljšanje strukture ročnosti posojil in uravnavanje višine likvidnostne rezerve. Opisane aktivnosti nam že zdaj v veliki meri zagotavljajo vire za servisiranje tekoče dospelih dolgoročnih kreditov za celotno leto 2015 in tekočega uravnavanja potreb po denarnem toku.

 

Denarni tokovi: v poslovnem letu 2014 smo ustvarili 29,4 milijona EUR pozitivnega prostega denarnega toka iz poslovanja in naložbenja, kar je za 42,7 milijona EUR bolje kot v letu 2013. To je v največji meri rezultat boljšega poslovnega izida tekočega leta in dodatnega optimiziranja čistih obratnih sredstev.

 

Denarni tok iz poslovanja in naložbenja (v miilijonih EUR)

Investicijska vlaganja so v letu 2014 obsegala 61,6 milijona EUR in so bila za 15 milijonov EUR nižja kot v letu 2013. Največji delež naložb smo izvedli na osrednjem področju Dom, kjer smo za naložbe namenili 24,8 milijona EUR. Za razvoj novih izdelkov smo namenili približno 15 milijonov EUR (nova generacija pralnih strojev, zaključevanje projekta nove generacije vgradnih pečic, prenova samostojnih štedilnikov širine 600 mm in posodobitev obstoječe generacije pomivalnih strojev). Naslednji sklop večjih naložb so predstavljale investicije v tehnološko opremo (zamenjava opreme, povečevanje avtomatizacije, investicijsko vzdrževanje). Dober del naložb (okrog 3 milijona EUR) pa je bil namenjen tudi podpori prodajnih aktivnosti (odpiranje novih maloprodajnih mest, razstavnih prostorov, …). V okviru poslovnega področja Portfeljske naložbe smo v letu 2014 za naložbe namenili 7,8 milijona EUR, od tega največ na področjih ekologije, orodjarstva in proizvodnje keramičnih ploščic (družba Gorenje Keramika zaključuje projekt prenove formatov ploščic, ostala podjetja portfeljskih dejavnosti pa so pričela z izvajanjem projektov za povečanje obsega prodaje).

 

Naložbe po poslovnih področjih (v milijonih EUR)

V letu 2014 je znašalo dezinvestiranje 8,5 milijona EUR, kar je za 10,4 milijona manj od vrednosti dezinvestiranja v letu 2013.

 

Skupina je na dan 31. 12. 2014 izkazovala 177,5 milijona EUR naložb v čisti obratni kapital. V primerjavi s koncem leta 2013 so se naložbe v čisti obratni kapital znižale za 31,1 milijona EUR. Na višino naložb v čisti obratni kapital je delno vplivala sprememba ostalih kratkoročnih obveznosti in sredstev. Znotraj naložb v čisti obratni kapital so se ožja čista obratna sredstva (zaloge, terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev) glede na enako obdobje predhodnega leta znižala za 30,2 milijona EUR.

 

Terjatve do kupcev so konec leta 2014 znašale 180,4 milijona EUR. Glede na konec leta 2013 je bil obseg terjatev do kupcev nižji za 25,2 milijona EUR. Povprečna vezava terjatev je znašala 56 dni in je bila za 6 dni krajša od povprečne vezave terjatev v letu 2013. Znižanje terjatev je odraz običajne letne dinamike ter ustreznega upravljanja kreditnih tveganj.

 

Zaloge so ob koncu leta 2014 znašale 219,4 milijona EUR. V primerjavi s koncem leta 2013 so se znižale za 16,4 milijona EUR. Dnevi vezave zalog so se znižali s 70 na 66 dni. V letu 2014 smo z namenom dolgoročnega znižanja potrebnega obsega zalog za zagotavljanje prodajnih aktivnosti izvajali več projektov, namenjenih učinkovitemu upravljanju zalog. Posebno pozornost smo pri tem namenili optimiziranju in zniževanju:

 • počasi gibajočih se zalog gotovih izdelkov in trgovskega blaga (stanje omenjenih zalog smo znižali za 25 % glede na konec leta 2013),
 • zalog opuščenih šifer v skladiščih proizvodnih in trgovskih družb področja Dom,
 • kompleksnosti števila šifer gotovih izdelkov in trgovskega blaga.

Uspešni smo bili tudi pri zniževanju zalog materiala in surovin. Tudi v tem segmentu posvečamo posebno pozornost zniževanju zalog počasi gibajočih se materialov, surovin in polizdelkov ter zniževanju kompleksnosti.

 

Obveznosti do dobaviteljev so ob zaključku leta 2014 znašale 202,5 milijona EUR in so bile glede na konec leta 2013 nižje za 11,3 milijona EUR. Stanje je skladno z običajno letno dinamiko.

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2015

V letu 2015 ostajajo razmere na trgih za panogo gospodinjskih aparatov zahtevne, največjo negotovost pa predstavlja Rusija, zato smo pripravili različne scenarije poslovnega načrta.

 

V Rusiji letos prvič po desetletju rasti pričakujemo nižje prihodke. Predvsem zaradi vpliva tega trga so načrtovani tudi za 2,4 % nižji skupni prihodki Skupine kot v letu 2014. Izvajamo različne ukrepe, da bi učinke slabših makroekonomskih razmer, ki jih pričakujemo predvsem v prvi polovici letošnjega leta, čim bolj minimizirali. Prilagajamo cenovno politiko, optimiziramo stroške surovin in materiala, storitev, logistike ter dela in krepimo produktno ponudbo z naborom nove generacije vgradnih kuhalnih aparatov, po katerih smo npr. v Rusiji tudi najbolj prepoznani. Podobno kot v letu 2014 smo tudi v letu 2015 večino denarnih tokov v rubljih zaščitili.

 

V letošnjem letu načrtujemo nadaljnje izboljšanje strukture prodaje, tako geografske kot produktne. Prodaja na trgih izven Evrope naj bi bila v primerjavi z letom 2014 višja za 2,2 %, in sicer predvsem na račun boljše prodaje na Bližnjem in Daljnem vzhodu ter v Avstraliji. Načrtujemo tudi povečanje prodaje premijskih aparatov s 16,4 % količinske prodaje v letu 2014 na 17,2 %.

 

Prav tako v letošnjem letu nadaljujemo s krepitvijo finančnega položaja. Čisto zadolženost želimo znižati za nadaljnjih 10,6 milijona EUR. To bomo dosegli z boljšim obvladovanjem obratnega kapitala ter kompleksnosti gotovih izdelkov in trgovskega blaga, k nižji zadolženosti pa bodo prispevali tudi učinki odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja. Ob načrtovanem poslovnem izidu iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 92,9 milijona EUR se bo kazalnik čisti finančni dolg/EBITDA v letu 2015 znižal na 3,5.

 

Glavni cilji poslovanja Skupine Gorenje za leto 2015 skladno z realističnim scenarijem:

 • 1.216,1 milijona EUR prihodkov
 • 92,9 milijona EUR poslovnega izida iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)
 • 43,1 milijona EUR poslovnega izida iz poslovanja (EBIT)
 • 6,1 milijona EUR čistega poslovnega izida
 • kazalnik čisti finančni dolg/EBITDA 3,5

POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

 • 20. 2. 2015 smo izdali 10-mesečne komercialne zapise z 2,20-odstotno letno obrestno mero v skupni nominalni vrednosti 27 milijonov evrov, kar je za 35 % več, kot je bil sprva predviden obseg izdaje. Dobro zanimanje za tretjo izdajo komercialnih zapisov potrjuje zaupanje vlagateljev v Skupino. Skupaj z lanskoletno izdajo 5-letnih obveznic in omenjeno izdajo 10-mesečnih komercialnih zapisov smo v samo štirih mesecih na kapitalskih trgih uspeli pridobiti 100 milijonov evrov. Več kot četrtino financiranja imamo tako danes zagotovljeno preko kapitalskih trgov, kar nam zagotavlja ustrezno stabilnost in hkrati konkurenčnost pri zagotavljanju virov financiranja. Komercialne zapise bo mogoče kupiti tudi še v drugem krogu vpisa od 2. 3. 2015 do 1. 12. 2015 do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 30 milijonov evrov.
 • S poljsko družbo Elemental Holding SA smo začeli pogajanja o možnosti odprodaje večinskega lastniškega deleža v hčerinskem podjetju Gorenje Surovina d.o.o. Pogajanja se nanašajo tudi na nekatere hčerinske družbe Gorenja Surovine. Namen pogajanj je določiti obseg, vrednost in pogoje prodaje. Upravi Gorenja, d.d., in Elemental Holding SA pričakujeta, da bosta pogajanja zaključila do konca drugega četrtletja 2015. Elemental Holding SA je vodilno poljsko podjetje na področju zbiranja in predelave odpadnih kovin. Preko svojih hčerinskih družb na Poljskem, Slovaškem, v Litvi in Turčiji je ključni igralec v segmentu neželeznih kovin, elektronskega odpada ter avtomobilskih katalizatorjev. Delnice podjetja kotirajo na Varšavski borzi, trenutna tržna kapitalizacija podjetja pa presega 150 milijonov evrov.
 • Drugih pomembnih dogodkov po datumu priprave bilance stanja na dan 31. 12. 2014 ni bilo.